Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Опорний конспект лекцій 08.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть, які функції виконують гроші.

 2. Що таке ліквідність, чому гроші є високоліквідним товаром?

 3. Назвіть фінансових посередників на грошово-кредитному ринку.

 4. Дайте визначення грошових агрегатів.

 5. Що таке грошова пропозиція? Поясніть графік грошової пропозиції.

 6. Як визначається попит на гроші для угод? Наведіть формулу обміну, поясніть її.

 7. Від яких факторів залежить попит на гроші як активи?

 8. Поясніть механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.

 9. Яка залежність між відсотковими ставками і цінами облігацій?

 10. Дайте визначення банківських резервів і кредитних грошей.

 11. Поясніть механізм створення нових грошей банківською системою.

 12. Як визначається депозитний та грошовий мультиплікатори?

Елементи грошової системи

міра грошей, прийнята в країні за одиницю (в ній виражаються ціни товарів та послуг)

вагова кількість грошового матеріалу, прийнятого в країні за грошову одиницю

установи, що здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають порядок емісії

матеріалізована в певному типі загального еквівалента мінова вартість, яка забезпечує стабільність обігу товарів і є стабільним платіжним засобом у готівковому обігу

державні і недержавні установи, які регулюють грошовий обіг

співвідношення з іншими валютами

Грошові агрегати

Агрегат МО складається з готівкових грошей поза банками.

1) депозити населення в ощадбанках до запитання;

2) депозити населення і підприємств

Агрегат М1 = МО + у комерційних банках до запитання;

3) кошти населення і підприємств

на розрахункових і поточних рахунках.

Агрегат М1 в основному використовується як засіб обігу і відповідає вузькому визначенню грошей.

 1. строкові депозити;

2) кошти на рахунках капітальних вкладень підприємств і організацій;

Агрегат М2 = М1 + 3) кошти Держстраху;

4) валютні заощадження.

Агрегат М2 представляє гроші в широкому розумінні, іноді їх називають «гроші в активах» або «майже гроші».

«Квазігроші» (М2 – М1) – це не грошові ліквідні активи, які не функціонують безпосередньо як засоби платежу, але можуть швидко і без значних фінансових втрат перетворюватися в готівкові гроші або трансакційні депозити (невеликі строкові та заощаджу вальні рахунки, депозити у ринкових взаємних фондах).

Агрегат М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків.

За об’єктами впливу

 • стимулювання кредитної емісії (кредитна експансія);

 • стримування кредитної емісії (кредитна рестрикція)

За характером параметрів

 • кількісні інструменти – впливають на стан кредитних можливостей комерційних банків;

 • якісні інструменти – пряме регулювання вартості банківських кредитів

За формою впливу

 • адміністративні (прямі) інструменти – у формі директив, інструкцій та інше від ЦБ, мета яких обмежити сферу діяльності кредитних установ;

 • ринкові (непрямі) інструменти – способи впливу ЦБ на грошову пропозицію (МS) шляхом формування певних умов на грошовому ринку та ринку капіталів

За строками впливу

 • короткострокові іструменти, за допомогою яких досягаються проміжні цілі грошово-кредитної політики;

 • довгострокові інстру-менти діють від одного року і більше з метою фінансової стабілізації та сприяння довгостроковому економічному зростанню

Процес створення банківських депозитів

Населення

Банки

Вклади

населення

в комерційних

банках

Внески

Позики

Кредитування

банками

населення

Банківські

Резерви

Готівка

Готівка

Тема 6. ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ

 1. Сутність інфляції та показники її вимірювання.

 2. Види інфляції.

 3. Соціально-економічні наслідки інфляції.

1. Сутність інфляції та показники її вимірювання

Інфляція відноситься до основних індика­торів, які характеризують макроекономічну нестабіль­ність. Вона характеризує несприятливі зміни в цінах, які свідчать про виникнення певних змін у товарно-грошових відносинах і розподілі сукупного доходу.

Що ж таке інфляція? Інфляція — це приріст цін, викликаний надлишком грошей стосовно до випуску товарів та послуг. Отже, інфляція передусім характеризує приріст цін в економіці. Вона вимірюється за допомогою індексу цін. Підвищення індексу цін у поточному році порівняно з попереднім указує на інфляцію, а зменшення індексу цін — на дефляцію. По­казником інфляції є темп інфляції.

Для обчислення темпу інфляції (π) застосовують два методи.

Перший — на основі індексу цін базового періоду. В цьому випадку інфляція показує відсоток приросту цін в аналізованому періоді (році) стосовно базового періоду (року):

π = Іц – 100, (6.1)

де Іц — індекс цін аналізованого періоду (року);

100 — індекс цін попереднього періоду (року).

Другий — на основі індексу цін попереднього періоду.

В цьому випадку інфляція показує відсоток приросту цін в аналізованому періоді (році) стосовно попереднього періоду (року):

π = ×100%, (6.2)

Іц — індекс цін аналізованого періоду (року);

Іц(-1)— індекс цін попереднього періоду (року).

Однією із закономірностей інфляції є постійне зрос­тання цін та знецінення грошей.