Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка збірник задач.doc
Скачиваний:
151
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
622.59 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

економічний факультет

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Макроекономіка Збірник задач

для студентів усіх форм навчання, які навчаються

з напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

за спеціальностями 6.050100 “Фінанси”, “Оподаткування”,

“Управління персоналом і економіка праці”,

“Економіка підприємства”

Дніпропетровськ - 2007

Макроекономіка: Збірник задач для студентів усіх форм навчання.- Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2007. – 72 с.

Збірник задач з дисципліни “Макроекономіка” розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни. Призначений для поглиблення теоретичних знань та практичних навичок студентів як на практичних заняттях, так і під час самостійного вивчення.

Автор:

Рецензенти:

Відповідальний за випуск:

Т.В. Корягіна – старший викладач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

О.В. Батура – д.е.н, професор, кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Дніпропетровської державної медичної академії

С.А. Корнієнко - к.е.н, доцент кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

В.А.Табінський – к.е.н., завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

Обговорено та схвалено

Вченою радою економічного факультету Дніпропетровської державної фінансової академії

Протокол № 5 від 26 березня 2007 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії

Протокол №8 від 12 березня 2007 р.

Зміст

Зміст...................................................................................................................

Вступ .................................................................................................................

Тема 1. Макроекономіка як наука...................................................................

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.....

Тема 3. Ринок праці..........................................................................................

Тема 4. Товарний ринок...................................................................................

Тема 5. Грошовий ринок ............…................................................................

Тема 6. Інфляційний механізм ………...........................................................

Тема 7. Споживання домогосподарств....…..................................................

Тема 8. Приватні інвестиції.............................................................................

Тема 9. Сукупні видатки та ВВП....................................................................

Тема 10. Економічна динаміка.....................................................................

Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання...................

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність…...............................................

Бібліографічний список……………………………………………………

3

4

5

9

18

25

32

37

39

43

46

51

57

67

72

Вступ

Становлення ринкових відносин в Україні вимагає підвищення рівня підготовки фахівців економічного напрямку, які відіграють важливу роль у соціально-економічних перетвореннях країни.

Макроекономіка є однією із важливих дисциплін, що формують професійну підготовку фахівців, здатних працювати в умовах ринку.

У центрі уваги макроекономіки - причини та наслідки спільної діяльності всіх агентів національної економіки, які знаходять своє відображення через такі узагальнюючі категорії, як валовий внутрішній продукт, сукупні витрати, зайнятість та безробіття, інфляція, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Завдання макроекономічної науки полягає в тому, щоб на основі економічного аналізу систематизувати, з'ясувати, узагальнити факти, які стосуються механізму функціонування ринкового господарства в цілому, і визначити основні ефективні напрямки (моделі) його розвитку на перспективу. Саме це обумовлює об'єктивну необхідність і значущість набуття ґрунтовних знань основних положень макроекономічної теорії майбутніми фахівцями. Усвідомлення процесів і явищ, що відбуваються на макроекономічному рівні, знання законів макроекономіки стає запорукою ринкових перетворень в Україні, запорукою підприємницького успіху кожного суб'єкта ринкових відносин.

У збірнику до кожної теми з навчальної дисципліни “Макроекономіка” подано основні теоретичні положення, поняття, формули, рисунки, наведено приклади розв’язання типових задач.

Структура збірника передбачає закріплення теоретичних знань та розвиток практичних навичок студентів з дисципліни “Макроекономіка”.