Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Основи діловодства Ден. 2012.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
524.29 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Основи діловодства

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ управління персоналом ТА економіки праці

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Основи діловодства

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ - 2012

УДК 35.077.1

ББК 65.291.212.8

С 14

Основи діловодства: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит». - Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. - 52 с.

Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з дисципліни «Основи діловодства» розроблений згідно з програмою навчальної дисципліни і навчальним планом.

Посібник містить методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи, виконання індивідуального завдання, а також даються поради для підготовки до цих видів занять. Для більш глибокого вивчення дисципліни студентам надається бібліографічний список.

Навчально-методичний посібник призначений допомогти студентам у засвоєнні програмного матеріалу дисципліни.

Автор:

І.П. Садковська

  • старший викладач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Н.І. Редіна

Н.І Шевченко

  • к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

  • к.е.н., декан факультету управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Н.І. Редіна

  • к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою радою факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № ___ від ______________ р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

менеджменту

Протокол № ___ від ______________ р.

ЗМІСТ

Вступ..………………………………………………………………………

4

Програма навчальної дисципліни……………………………………

7

Методичні рекомендації до самостійної роботи…………………….

11

Методичні рекомендації до практичних занять……………………..

23

Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання…

29

Підсумковий контроль…………………………….…………….…….

39

6.

Список рекомендованої літератури ..........……….…..….…………..

44

Додатки…………….………………………………………….…………..

56

вступ

Програмою навчальної дисципліни “Основи діловодства” передбачено вивчення теорії і практики документування та документаційного забезпечення діяльності установ, організацій та підприємств, знання яких необхідне фахівцю для складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації, організації праці з документами на усіх етапах – від отримання (складання) до передачі справ на архівне зберігання або відправлення.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  • суть понять основних професійних термінів і визначень, які постійно зустрічаються при документуванні та документаційному забезпеченні управлінської діяльності установ, організацій і підприємств (документ, бланк, реквізит, справа, номенклатура та ін.);

  • правила складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації;

  • організацію документообігу;

  • загальні правила реєстрації документів, організації контролю за їх виконанням;

  • загальні правила складання номенклатур, формування справ, підготовки документів до наступного використання та зберігання.

Студенти повинні вміти: складати та оформляти організаційно-розпорядчу документацію.

Компетенції, які повинні бути сформовані у студентів при вивченні навчальної дисципліни: