Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Основи діловодства Ден. 2012.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
524.29 Кб
Скачать

6. Список рекомендованої літератури Основна література

  1. Андреева В.И. Делопроизводство: Требования к документообороту фирмы (на основе ГОСТов РФ). М.: “Интел-Синтез”, 1996 – 216 с.

  2. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. Донецьк: Сталкер, 1997 – 164 с.

  3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000 – 384 с.

  4. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. – К.:Техніка, 1992. – 400 с.

  5. Садковська І.П. Основи діловодства: Наочний альбом-посібник. - Вид. 2-ге, виправлене І.П.Садковською. - Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2004. - 65 с.

  6. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. – М. “ПРИОР”, 1995

  7. Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие. К., 1987 – 320 с.

Додаткова література

1. Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления): Учебник для вузов / Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., Быкова Т.А. и др.; Под ред. Т.В. Кузнецовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 359 с.

2. ДСТУ 4163 - 2003. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. - Введ. 09.01.2003. - К.: Держстандарт України, 2003. - 22 с. (Держ. Стандарти України).

3. ДСТУ 3844 - 99. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. - Введ. 01.07.2000. - К.: Держстандарт України, 2000. - 20 с. (Держ. Стандарти України).

4. ДСТУ 3843 - 99. Державна уніфікована система документації. Основні положення. - Введ. 01.07.2000. - К.: Держстандарт України, 2000. - 16 с. (Держ. Стандарти України).

5. ДСТУ 2732 - 94. Діловодство й архівна справа. - Введ. 01.07.1995. - К.: Держстандарт України, 1995. - 33 с. (Держ. Стандарти України).

6. Інструкція з діловодства Міністерства фінансів України.

7. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Т-во “Знанння”, КОО, 2000. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8. Павлюк Л.В., Киселева Т.И., Воробьев Н.И. Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на компьютере – СПб.: “Издательский дом Герда”, 2001, 304 с.

9. Палеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: у 2 ч. Ч 1. Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001 – 327 с.

10. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим. - Введ. Постановою КМ України від 17.10.1997 № 1153. - 67 с.

11. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта.- 2-е вид., доп. і випр. – К,: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 1999. – 507 с. – (Б-ка держ. службовця. Держ мова і діловодство).

Періодичні видання

  1. Журнал «Секретар-референт»

  2. Журнал «Справочник кадровика»

Додаток А

Реквізити, які використовуються для оформлення окремих видів документів

Назва виду документа

Назва реквізиту

Акт

Доповідна і пояснювальна записки, вказівка, подання, які направляються в інші організації

Інструкція, положення, правила, статут

Довідка

Наказ, протокол, розпорядження

Службовий лист

Доповідна і пояснювальна записки, заява, довідка, подання, призначені для використання усередині установи

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Зображення Державного Герба України

+

+

+

+

+

+

-

2. Зображення емблеми організацій або товарного знака

+

+

+

+

+

+

-

3. Зображення нагород

+

+

+

+

+

+

-

4. Код організації

+

+

+

+

+

+

-

5. Код форми документа

0

0

0

0

0

0

0

Зазначається за наявності коду форми документів по КУД

6. Назва організації вищого рівня

+

+

+

+

+

+

-

7. Назва організації

+

+

+

+

+

+

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8. Назва структурного підрозділу

-

-

-

-

-

0

+

9. Довідкові дані про організацію

-

-

-

-

-

+

-

10. Назва виду документа

+

+

+

+

+

-

+

11. Дата документа

+

+

+

+

+

+

+

12. Реєстраційний індекс документа

+

+

+

+

+

+

0

13. Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь

-

-

-

-

-

+

-

14. Місце складання або видання документа

+

+

+

+

+

-

-

15. Гриф обмеження доступу до документа

0

0

0

0

0

0

0

16. Адресат

-

+

-

-

-

+

0

Не зазначається у поданні, довідці, що призначена для використання усередині установи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17. Гриф затвердження документа

0

-

+

-

-

-

-

18. Резолюція

0

0

0

0

0

0

0

Ухвалюється в організації, що отримала документ

19. Заголовок до тексту документа

+

+

+

+

+

+

+

Не зазначається в документах формату А5

20. Відмітка про контроль

0

0

0

0

0

0

0

21. Текст документа

+

+

+

+

+

+

+

22. Відмітка про наявність додатків

0

0

0

0

-

0

0

На проколах оформляється

23. Підпис

+

+

+

+

+

+

+

24. Гриф погодження документа

-

0

0

0

0

-

0

25. Віза документа

0

+

0

0

+

+

0

26. Відбиток печатки

0

-

0

0

-

0

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27. Відмітка про засвідчення копії

+

+

+

+

+

+

+

Робиться лише на копіях документів та витягах з документів

28. Прізвище виконавця і номер його телефону

-

+

-

+

-

+

0

29. Відмітка про виконання документа і направлення його до справи

+

+

+

+

+

+

+

30. Відмітка про наявність документа в електронній формі

0

0

0

0

0

0

0

31. Відмітка про надходження документа до організації

0

+

0

0

0

+

0

Робиться в організації, що отримала документ

2. Запис про державну реєстрацію

-

-

0

-

0

-

-

Умовні позначки: + - наявність обов’язкова; 0 – за необхідністю; - - не відтворюється

Додаток Б

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна фінансова академія