Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Фінанси Ден. (І частина) УП та ЕП. 2011

.pdf
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
635.94 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ФІНАНСИ

Навчально-методичний посібник

(Частина І)

для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за галуззю знань – 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Дніпропетровськ – 2011

Індекс ББК 65.261.3

Г 68 В.О. Гордієнко Фінанси: Навчально-методичний посібник (частина І) для студентів, які

навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія,

2011. – 60 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Фінанси» розроблений відповідно до навчального плану і програми навчальної дисципліни та призначений для студентів денної форми навчання.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, семінарських занять, до виконання індивідуальних завдань, список рекомендованої літератури та додатки.

Автор:

В.О. Гордієнко –

к.е.н., доцент кафедри

фінансів

та

 

 

державного

управління

 

 

Дніпропетровської

державної

 

 

фінансової академії

 

 

 

Рецензенти:

Л.Ф. Новікова

к.е.н., доцент кафедри

фінансів

і

 

 

кредиту

Академії митної

служби

 

 

України

 

 

 

 

 

М.В. Тимошенко

к.т.н. доцент кафедри

фінансів

та

 

 

державного

управління

 

 

Дніпропетровської

державної

 

 

фінансової академії

 

 

 

Відповідальний

Л.В. Лисяк –

д.е.н., професор, завідувач

кафедри

за випуск:

 

фінансів

та державного

управління

 

 

Дніпропетровської

державної

 

 

фінансової академії

 

 

 

Розглянуто та схвалено Вченою радою фінансового факультету Протокол № 2 від 03.10.2011р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри фінансів та державного управління

Протокол № 3 від 28.09. 2011 р.

2

 

ЗМІСТ

 

 

Передмова

4

1.

Програма навчальної дисципліни

6

2.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

14

3.

Методичні рекомендації до виконання семінарських

 

 

занять

21

4.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних

 

 

завдань

38

5.

Підсумковий контроль

43

6.

Список рекомендованої літератури

46

7.

Додаток А. Термінологічний словник

49

3

ПЕРЕДМОВА

Система підготовки фахівців з напрямів 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» повинна забезпечувати оволодіння теорією, методологією і методикою пізнання і вивчення фінансових процесів і дії фінансових відносин. Дисципліна ―Фінанси‖ є теоретичною і методологічною основою цілого ряду спеціальних фінансових навчальних курсів. Вона вивчає форми прояву економічних законів у сфері фінансів.

Мета дисципліни: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб об‘єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються у суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Знання теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

Завданням вивчення дисципліни ―Фінанси‖ є вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ ффінансової системи, податкової системи та бюджетної системи, фінансового ринку та страхового ринку та міжнародних фінансів.

Врезультаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: сутність та економічну природу фінансових відносин; генезис і еволюцію фінансів; історичні аспекти становлення і розвитку фінансової науки;

теоретичні основи функціонування фінансів в умовах ринку;

принципи і конкретні форми організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства;

особливості впровадження фінансової політики на різних історичних етапах розвитку України;

механізм формування і використання централізованих фінансових ресурсів держави;

особливості управління державним боргом. Студенти повинні вміти:

теоретично обґрунтовувати практику функціонування фінансового механізму при формуванні та використанні централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення;

досліджувати внутрішню структуру фінансової системи держави; аналізувати взаємодію структурних елементів цієї системи; теоретично обґрунтовувати функціонування фінансового ринку і

фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин;

4

аналізувати функціонування страхового і фінансового ринку; визначати особливості становлення і розвитку фінансів країн з

розвиненою ринковою економікою і фінансів Європейського Союзу.

У процесі вивчення дисципліни забезпечується формування у студентів різностороннього аналітичного мислення в області фінансів, придбання навичок аналізу фінансово-економічних проблем стану фінансових відносин та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання складений на основі програми навчальної дисципліни ―Фінанси‖. Посібник містить: програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до проведення семінарських занять та виконання самостійної роботи студентів. До його змісту включені індивідуальні завдання, які носять науково-дослідний характер та надані питання для підготовки до екзамену, підсумковий контроль та список рекомендованої літератури.

Метою пропонованого навчального посібника є забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами, необхідними для опрацювання теоретичного матеріалу.

Навчально-методичний посібник розкриває такі теми: предмет фінансової науки, фінансові категорії, генезис і еволюція фінансів, фінансове право і фінансова політика, податки, податкова система, бюджет, бюджетна система.

5

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою дисципліни "Фінанси" є формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Після вивчення дисципліни "Фінанси" студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції:

застосування норм чинного законодавства з питань фінансової та податкової політики;

використання нових інформаційних технологій при виконанні функціональних обов'язків;

аналіз організаційної структури фінансової служби підприємства з точки зору їх ефективності;

застосування методів фінансового планування і використання централізованих фінансових ресурсів держави.

Міжособистісні компетенції:

поважне ставлення до зауважень керівника;

вміння виправляти свої помилки;

вміння працювати в команді;

поважне ставлення до культурних цінностей оточуючих людей;

знання та поважне ставлення до культури людей з інших країн, з якими ведеться співпраця.

Системні компетенції:

здатність застосовувати знання з питань фінансів у професійній діяльності;

мотивація, знання вимог до написання наукових робіт з фінансів;

вміння виконувати наукові роботи (проекти) з фінансів під науковим керівництвом викладача;

вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміти відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються фінансів і фінансової політики держави;

здатність ініціювати свої ідеї стосовно проведення занять з дисципліни фінанси (організація ділової гри).

6

Спеціальні компетенції:

здатність розуміти основні задачі, які вирішуються системою фінансового управління держави;

вміння теоретично обґрунтовувати практику функціонування фінансового механізму при формуванні та використанні централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення;

здатність досліджувати внутрішню структуру фінансової системи держави;

вміння аналізувати взаємодію структурних елементів цієї системи;

вміння теоретично обґрунтовувати функціонування фінансового ринку

іфінансового механізму зовнішньоекономічних відносин;

вміння аналізувати функціонування страхового і фінансового ринку;

здатність теоретично обґрунтовувати заходи антикризового управління підприємством;

вміння визначати особливості становлення і розвитку фінансів країн з розвиненою ринковою економікою і фінансів Європейського Союзу.

7

1.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Основи фінансів

Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів

Змістовий модуль 2 Державні фінанси

Тема 3. Фінансове право і фінансова політика

Тема 4. Податки. Податкова система

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Модуль 3

Змістовий модуль №3. Фінанси підприємств

Тема 6. Фінанси суб‘єктів господарювання

Тема 7. Фінансовий менеджмент

Змістовий модуль 4. Фінансовий ринок та страхування

Тема 8. Фінансовий ринок

Тема 9. Страхування. Страховий ринок

Змістовий модуль 5. Міжнародні фінанси

Тема 10. Міжнародні фінанси

Модуль 4. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит

8

1.2. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансів

Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії

Предмет фінансової науки. Загальна мета фінансової науки. Суб‘єкти та об‘єкти фінансової науки.

Фінанси – специфічна форма суспільних відносин. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин.

Функції фінансів як виявлення суттєвих ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів. Розподільна функція, її зміст. Об‘єкти і суб‘єкти розподілу вартості суспільного продукту. Контрольна функція. Роль фінансової інформації у реалізації контрольної функції.

Методи пізнання фінансового життя. Метод індукції і дедукції: їх характеристика. Антропологічний підхід дослідження предмета фінансової науки. Абстрагування. Використання математичних методів і моделей при проведенні досліджень.

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів

Історичні та економічні передумови виникнення фінансів. Етапи та форми розвитку фінансів. Організаційні засади функціонування фінансів. Фінансові відносини і фінансова діяльність.

Моделі фінансових відносин у суспільстві. Моделі адміністративної та ринкової економік, їх характеристика. Моделі, що вирізняються за рівнем державної централізації ВВП: переваги і недоліки. Вибір моделі фінансових відносин.

Еволюція бюджету залежно від історичних етапів розвитку суспільства. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Еволюція оподаткування. Доменіальний устрій. Майнове і подушне оподаткування. Особливості оподаткування в постреволюційній Росії. Розвиток системи оподаткування та бюджетного устрою в країнах соціалістичного табору.

Особливості еволюції фінансів України за роки незалежності. Підвищення ролі фінансів за умов фінансової нестабільності.

Змістовий модуль 2. Державні фінанси

Тема 3. Фінансове право і фінансова політика

Фінансове право – як самостійна галузь права. Норми фінансового права. Предмет фінансового права. Метод фінансово-правового регулювання. Суб‗єкти фінансового права. Система фінансового права.

9

Фінансова політика держави, її головна мета та сутність. Основні засади та напрями фінансової політики. Фінансова стратегія і тактика. Типи фінансової політики: стабілізації, економічного зростання, обмеження ділової активності. Дискреційна та недискриційна політики. Бюджетна політика. Податкова політика. Грошово-кредитна політика. Митна політика. Боргова політика. Інвестиційна політика. Фінансова політика у сфері фінансового ринку, у галузі страхування та в соціальній сфері.

Процес формування і реалізації фінансової політики. Фінансовий механізм. Основні елементи фінансового механізму: фінансові методи, фінансові важелі, фінансові інструменти. Фінансове планування. Оперативне управління. Фінансовий контроль. Фінансове забезпечення. Фінансове регулювання. Нормативно-правове забезпечення. Організаційне забезпечення. Інформаційне забезпечення.

Тема 4. Податки. Податкова система

Сутність податків. Передумови виникнення податків. Еволюція оподаткування. Основні характерні особливості податку. Суспільна ціна податків. Функції податку. Соціально-економічний характер податку. Економічна природа податку. Основні елементи податку: суб‘єкт податку, об‗єкт оподаткування, предмет оподаткування, ставки податку, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкові пільги, порядок сплати податку, податковий період, звітний період. Класифікація податків.

Податкова політика. Податкова система України. Система оподаткування. Платники податків. Контролюючі органи. Принципи побудови податкової системи. Основні вимоги до функціонування податкової системи. Склад загальнодержавних податків і зборів України. Місцеві податки і збори, що справляються в Україні.

Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби. Податкова робота. Суб‘єкти податкової роботи в Україні. Законодавче й інформаційне забезпечення оподаткування. Структура органів податкової служби.

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система

Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету. Функції бюджету: розподільна , контрольна. Характеристика бюджету за змістом, формою, організаційною будовою, правовим характером.

Бюджетна політика і бюджетний механізм. Теоретична концептуалізація бюджетної політики. Завдання бюджетної політики. Бюджетна стратегія. Бюджетна тактика.

Бюджетний період. Склад бюджетного законодавства. Бюджетний устрій. Структура бюджетної системи України. Зведений бюджет. Принципи бюджетної системи України. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. Класифікація видатків та кредитування бюджету. Класифікація фінансування бюджету. Складові частини бюджету.

10