Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Фінанси Ден. (І частина) УП та ЕП. 2011

.pdf
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
635.94 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Насамперед треба розглянути економічну суть податків. Це грошові відносини, які складаються у державі між юридичними або фізичними особами з приводу внесення обов‘язкових платежів до бюджету. Податки виконують дві функції - фіскальну й економічну. В умовах ринку податки виступають основним інструментом державного регулювання економіки як у масштабах всього господарства, так і на рівні регіонів, підприємств, окремих осіб. Податки є способом перерозподілу доходів, внаслідок чого здатні стримувати або, навпаки, стимулювати певні економічні процеси.

Далі необхідно розібратися в принципах оподаткування і засвоїти, які з них є основними. Слід пам‘ятати, що принципи функціонування податкової системи положені в основу формування нової податкової політики в Україні, яка призначена забезпечити баланс інтересів усіх суб‘єктів господарювання.

Справляння податків ґрунтується на виділенні таких елементів системи оподаткування: суб’єкт і носій податку, об’єкт і одиниця оподаткування, джерело сплати, податкова ставка і квота. Між цими поняттями існує певне підпорядкування, яке найпростіше можна проілюструвати, поставивши до них запитання: суб‘єкт → хто сплачує; об‘єкт → що оподатковується; одиниця → як це що обчислюється; джерело → з чого сплачується; ставка → скільки сплачується; квота → яка частка доходу утримується.

Розглядаючи класифікацію податків слід показати, що кожний вид податків має свої специфічні риси та функціональне призначення і посідає окреме місце в податковій системі. Класифікація податків проводиться за кількома ознаками: за формою оподаткування, за економічним змістом об’єкта оподаткування, залежно від рівня державних структур, які їх установлюють, за способами стягнення.

Слід звернути увагу на причини, які обумовлюють необхідність неодноразової зміни видів податків.

Розглядаючи податкову систему України, треба мати на увазі, що це - сукупність податків, які стягуються в державі, а також форм і методів їх побудови. Діючу в Україні систему оподаткування доцільно розглянути в двох напрямках: ―населення‖ і ―підприємницькі структури‖.

На завершення теми слід розглянути особливості обчислення і сплати окремих видів податків.

Питання для обговорення

1.У чому полягає сутність податків? Які функції виконує ця економічна категорія?

2.Що собою представляє податкова система країни?

3.Які податки відносяться до прямих?

4.Які існують форми непрямого оподаткування?

31

5.Які причини впливають на співвідношення між прямими і непрямими податками?

6.Які податки беруться за природні ресурси? Яку роль вони відіграють?

7.Які принципи побудови податкової системи в умовах ринку?

8.Яке призначення податків у економічній системі держави?

9.Якою має бути оптимальна модель податкової системи держави?

10.У чому полягають сутність, переваги і недоліки прямого оподаткування? 11.У чому полягають сутність, переваги і недоліки непрямого оподаткування? 12.У чому полягає сутність поділу податків на загальнодержавні і місцеві? 13.Що таке розкладні й окладні податки?

14.На чому базується побудова податкової системи?

15.На яких принципах заснована побудова податкової системи?

16.Якими є принципи оподаткування?

17.Які принципи закладаються в основу податкової політики?

18.Яким чином організовується податкова робота?

19.Які основні принципи оптимальної податкової системи?

20.Як відбувається розподіл податкового тиску в умовах монополії?

Тести

1. Чим прямi податки вiдрiзняються вiд непрямих?

а) прямi припускають безпосереднє стягнення частки доходу платника податкiв, а непрямi включаються у цiни товарiв та послуг i цiлком оплачуються їх споживачами;

б) прямi включаються в цiни товарiв i послуг та цiлком оплачуються їх споживачами, а непрямi припускають безпосереднє стягнення частки податку платника податкiв;

в) прямi безпосередньо включаються у цiни товарiв i послуг та оплачуються їх споживачами, а непрямi оплачуються виробниками.

2.До непрямих податкiв належить: а) податок на прибуток;

б) податок на додану вартiсть; в) плата за землю;

г) податок з власнкiв транспортних засобiв.

3.Яка функцiя податкiв дозволяє утворити бюджетний фонд держави? а) фiскальна;

б) економiчна.

4.Суть податкової реформи полягає:

а) у змiнюваннi форм i видiв податкiв;

б) у змiнюваннi особливостей розподiлення ВHП; в) у пiдвищеннi ставки оподаткування.

5. Головною ознакою нинi дiючої податкової системи України є те,що в нiй: а) платежi пiдприємств переважають над надходженнями вiд населення;

32

б) платежi вiд населення переважають над надходженнями вiд пiдприємств.

6. В перiод загострення кризової ситуацiї в економiцi краще мати:

а) багато джерел поповнення бюджету з порiвняно низькими ставками i широкою базою оподаткування;

б) один-два види надходжень з високими ставками податкiв.

7. При прямому оподаткуваннi:

а) грошовi вiдносини виникають мiж державою i самим платником, який вносить податок безпосередньо в казну;

б) суб`єктом податку стає продавець товару, який виступає посередником мiж державою i платником (споживачем товару або послуги).

8.В який перiод iсторiї розвитку економiчних вiдносин податки досягли найбiльшого розквiту:

а) у перiод розвитку товарного виробництва;

б) у перiод адмiнiстративно-командної системи господарювання; в) у перiод розвиненої ринкової економiки.

9.Система оподаткування - це:

а) сукупнiсть державних органiв, що здiйснюють оподаткування; б) сукупнiсть рiзних видiв податкiв;

в) система рiзних законiв з приводу оподаткування.

10. В чому є основне призначення податкової системи?

а) здiйснення контролю над прибутками пiдприємств i громадян; б) досягнення максимально можливого рiвня прибуткiв бюджету; в) здiйснення переходу країни до ринкових вiдносин.

Ключові терміни і поняття

Податок

Податкова система

Фіскальна функція

Прямі податки

Економічна функція

Непрямі податки

Принципи оподаткування

Загальнодержавні податки

Види податків

Місцеві податки

Джерело сплати податків

Податкова квота

Розкладні податки

Окладні податки

Об‘єкт оподаткування

Система оподаткування

Одиниця оподаткування

Податкові надходження

Податкова політика

Податкова ставка

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Прибуткове оподаткування населення.

33

2. Майнове оподаткування.

Бібліографічний список до практичного заняття

[4]; [7]; [15] р. 11; [16] р. 8;[19] р. 6, § 6.3; 3.2; [20] р. 10; [21] р. 6;

Дод. [32]

Семінарське заняття № 5

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин, зосередивши їх увагу на джерелах формування і напрямках використання бюджетних коштів

План заняття

1.Сутність та призначення бюджету держави.

2.Бюджетний устрій і бюджетна система.

3.Організація взаємовідносин між бюджетами.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення теми доцільно розпочати з визначення сутності бюджету і розглянути бюджет з трьох сторін:

за економічним змістом;

за формою прояву;

за матеріальним змістом.

Після цього потрібно визначити місце бюджету в загальній системі фінансових відносин.

Слід звернути увагу на функції бюджету. За допомогою розподільчої функції кошти концентруються в руках держави і використовуються з метою задоволення загальнодержавних потреб. Контрольна функція дає можливість дізнатися наскільки своєчасно і повно фінансові ресурси надходять у розпорядження держави.

Далі слід ознайомитися з бюджетним механізмом фінансового регулювання в умовах переходу до ринкових відносин. При цьому особливу увагу звернути на фінансову програму оздоровлення економіки України і роль бюджету в її здійсненні.

Розглядаючи друге питання, необхідно розібратись в поняттях ―бюджетний устрій‖ і ―бюджетна система‖. Особливо важливе значення має розподіл прибутків і витрат між ланками бюджетної системи.

34

Студенти повинні знати, що виділення бюджетів ґрунтується на політичному устрої та адміністративно-територіальному поділі кожної країни. Слід підкреслити, що визначальною основою бюджетного устрою є принципи побудови бюджетної системи.

Організація взаємовідносин між бюджетами передбачає виділення їх напрямів, видів та форм. Слід стисло охарактеризувати кожен з них. Необхідно звернути увагу на те, яке значення мають субсидії, субвенції, дотації у збалансуванні бюджетів різних рівнів.

Питання для обговорення

1.Яким чином реалізується сутність державного бюджету як економічної категорії?

2.Які особливості бюджетного методу розподілення вартості?

3.Чи зберігається важлива економічна роль державного бюджету в умовах переходу до ринку?

4.Що є зведеним бюджетом України?

5.Яким чином, на Вашу думку, зміниться роль державного бюджету в соціальних процесах?

6.У чому полягають особливості бюджету як:

фінансової категорії;

правової категорії; фонду фінансових ресурсів?

7.В чому полягають суттєві відзнаки між субсидіями, субвенціями, дотаціями?

8.Що являє собою бюджетне регулювання?

9.Які основні напрямки удосконалення бюджетного планування і бюджетного регулювання?

10.Які характерні ознаки бюджетних відносин?

11.Які Ви знаєте джерела формування бюджетних доходів?

12.Що таке видатки державного бюджету?

13.Для чого потрібна економічна класифікація державних витрат?

14.Яка роль бюджетних витрат на соціально-культурні заходи?

15.Що являє собою бюджетна політика держави?

16.Який орган влади встановлює правила складання і використання загальнодержавного бюджету?

17.Які існують види бюджетів?

18.Як і в яких формах організовані взаємовідносини між бюджетами?

19.Які пропозиції має містити Проект Основних напрямів бюджетної політики?

20.Які фактори впливають на формування доходів Державного бюджету України в сучасних умовах?

Тести

1. Бюджетний устрiй держави - це:

а) органiзацiя i принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок мiж окремими ланками бюджетної системи;

35

б) сукупнiсть усiх бюджетiв, якi дiють на територiї держави;

в) бюджет центрального уряду (державний бюджет) i бюджети органiв мiсцевого самоврядування.

2.Яке з визначень найбiльш повно характеризує суть державного бюджету як економiчної категорiї?

а) це фiнансова база дiяльностi держави, яка характеризується фондом коштiв, який забезпечує виконання її функцiй;

б) це грошовi вiдносини, якi виникають мiж державою, юридичними i фiзичними особами з приводу перерозподiлу нацiонального доходу в зв`язку з утворенням i використанням бюджетного фонду країни;

в) це фiнансовий документ - план доходiв i видаткiв держави; г) це складова ланка загальнодержавних фiнансiв.

3.Згiдно із Законом України "Про бюджетну систему України" видатки розвитку - це видатки бюджету на фiнансування...

а) iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi;

б) у виглядi дотацiй, субвенцiй, якi передаються з державного бюджету в бюджет АР Крим, областей, мiст Києва, Севастополя; в) мережi пiдприємств, органiзацiй, закладiв, якi функцiонують на початок бюджетного року.

4.Що являє собою бюджетна система України?

а) це сукупнiсть всiх бюджетiв, об`єднаних в Державному бюджетi України; б) це Державний бюджет та бюджет соцiального страхування;

в) це Державний бюджет України, Республiканський бюджет Автономної Республiки Крим та мiсцевi бюджети;

г) це Державний бюджет, бюджет державного соцiального страхування та мiсцевi бюджети.

5. Бюджетний перiод - це:

а) термiн, протягом якого складається i затверджується бюджет;

б) термiн, протягом якого складається, затверджується i виконується бюджет; в) термiн, протягом якого дiє складений i затверджений бюджет.

Ключові терміни і поняття

Бюджет

Бюджетна політика

Бюджетні відносини

Бюджетний механізм

Ознаки бюджету

Бюджетний устрій

Бюджетна система

Бюджетний рік

Зведений бюджет

Принципи побудови бюджетної

Регульовані доходи

системи

Субвенція

Фінансування бюджету

 

36

Субсидія

Бюджетний дефіцит

Дотація

Поточні видатки бюджетів

Бюджетна программа

Прогнозування видатків

Класифікація фінансування

бюджету

бюджету

Доходи бюджету

Бюджетна класифікація

Витрати бюджету

Видатки бюджету

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1.Розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів.

2.Субсидії, субвенції, дотації і їх значення в збалансованості бюджетів різних рівнів.

Бібліографічний список до практичного заняття

[6]; [14]; [15] р. 9; [16] р. 6, р.7; [17] р. 6; [18] р. 6, §6.2; [19] р. 7, р. 8; [20] р. 5, р. 6; [21] р. 7, р. 8;

Дод. [38]; [44] р. 3-7

37

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальні завдання з дисципліни ―Фінанси‖ містять ІІІ типи завдань. Кожен студент отримує завдання на початку вивчення дисципліни.

Вибір типу завдання залишається за студентом.

При виконанні завдання І типу складності передбачено, в основному, визначити роль того чи іншого показника, структурного елементу механізму або установи в економічному розвитку держави. Це дасть можливість забезпечити засвоєння предметних знань, навичок роботи з літературними джерелами, формування певного енциклопедизму навчання. Але це не передбачає самостійного використання набутого.

Завдання ІІ типу передбачають дослідження якості проблеми і її характеристики. Їх виконання дасть можливість сформувати певні навички та вміння самостійно використовувати засвоєнні знання.

Індивідуальні завдання третього типу вбирають в себе два попередні рівні і дають змогу реалізувати цілі вищої школи щодо підготовки творчих фахівців. Аналіз того чи іншого показника може бути зроблений тільки після вивчення сутності цього показника, його ролі в економічному розвитку держави та впливу на окремі сфери діяльності. Це спонукає студента самому аналізувати умови, здійснювати необхідний інформаційний пошук, приймати рішення. Аналіз слід завершити обґрунтованими висновками.

Робота над індивідуальним завданням здійснюється протягом семестру. Контроль за станом виконання індивідуальних завдань здійснюється на індивідуальних заняттях. Індивідуальні завдання містять всі теми дисципліни, що вивчається. Пропонується виконувати завдання в строки вивчення відповідної теми і зробити доповідь на семінарському занятті. Це дасть можливість оцінити якість виконання роботи, глибину вивчення проблеми.

Якщо студент зробив суттєве дослідження, то його можна заслухати на науковому семінарі кафедри. З цією доповіддю можна виступати на загальноінститутських студентських наукових конференціях, міжвузівських науково-практичних конференціях тощо.

Індивідуальне завдання оформлюється у вигляді реферату (див. ―Методичні рекомендації до написання реферату (для студентів та викладачів академії)‖).

Зміст індивідуальних завдань

Завдання І типу

Завдання 1 Визначити роль фінансів у регулюванні вартісних пропорцій народного

господарства, галузевої й територіальної структури суспільного виробництва. Завдання 2 Визначити роль управління фінансами на рівні міністерств, відомств,

підприємств та організацій.

38

Завдання 3 Визначити роль субсидій, субвенцій, дотацій в збалансуванні бюджетів

різних рівнів.

Завдання 4 Визначити роль державного бюджету в фінансовому забезпеченні

економічного й соціального розвитку України.

Завдання 5 Визначити роль податкової системи в забезпеченні економічної стабілізації

країни.

Завдання 6 Визначити роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих

бюджетів.

Завдання 7 Визначити роль фінансової політики у вирішенні певних завдань і

досягнення поставлених цілей.

Завдання 8 Визначити роль фінансового планування у збалансуванні фінансових

потреб і можливостей.

Завдання 9 Визначити роль фінансового контролю в реалізації фінансової політики

держави.

Завдання 10 Визначити роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики.

39

Завдання ІІ типу

Завдання 1 Відомо, що у фінансах можна відшукати ключ для розуміння історії, чому

суспільство або яка-небудь його частина стали спрямовувати свій розвиток і економічне життя у тому чи іншому напрямку. Висновок один: той, хто не розумів суті фінансів і не засвоїв кращих методів їх використання, завжди програвав.

Визначити етапи розвитку фінансів і їх вплив на економіку країни.

Завдання 2 Відомо, що кожна сфера і ланка фінансової системи має відповідне

призначення і специфічні ознаки.

Привести схему побудови внутрішньої структури фінансової системи. Визначити призначення і специфічні ознаки кожної сфери і ланки фінансової системи, їх роль у функціонуванні фінансової системи, взаємозв‘язок між сферами і ланками фінансової системи, а також їх вплив на економіку країни.

Завдання 3 Відомо, що основним завданням органів управління фінансовою

системою є забезпечення злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносин. Це досягається чітким розмежуванням функцій і повноважень між фінансовими органами та інституціями.

Привести схему управління фінансовою системою України. Визначити взаємозв‘язок органів управління фінансовою системою з її окремими сферами і ланками.

Завдання 4 Відомо, що фінансова політика – це комплекс дій і заходів, що

здійснюються державою в межах наданих їй функцій та повноважень у сфері фінансової діяльності суб‘єктів господарювання та фінансових інституцій, громадян і безпосередньо держави з метою вирішення певних завдань і досягнення поставлених цілей.

Визначити типи і види фінансової політики. Дати їм характеристику. Визначити, що є основою при здійсненні вибору типу фінансової політики.

Завдання 5 Відомо, що ефективність реалізації фінансової політики залежить від

багатьох чинників, серед яких особлива роль належить фінансовому контролю. Розглянути види, форми і методи фінансового контролю. Обґрунтувати

необхідність вибору певного виду, форми та методу.

40