Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Фінанси Ден. (І частина) УП та ЕП. 2011

.pdf
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
635.94 Кб
Скачать

Завдання 6 Відомо, що економічна і політична ситуації в країні постійно змінюються

і це впливає на характер і напрями дії фінансових інструментів.

Визначити, який необхідний постійний моніторинг, який дав змогу відстежувати успішність реалізації фінансової політики та дієвість і відповідність впливу на досягнення запланованих результатів конкретних фінансових інструментів.

Завдання 7 У відповідності з Бюджетним кодексом України визначити, які доходи

районних бюджетів враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів і які не враховуються. Зробити висновки.

Завдання 8 У відповідності з Бюджетним кодексом України розглянути методику

розрахунку обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Завдання 9 Скласти схему прибуткового оподаткування підприємств в Україні.

Завдання 10 Скласти схему структурної побудови бюджетної системи України.

Показати в ній централізовані і децентралізовані види бюджетів. Описати взаємовідносини між ними.

Завдання ІІІ типу

Завдання 1 Проаналізувати сучасний стан функціонування фінансової системи.

Визначити результати впливу фінансового стимулювання на відтворювальний процес.

Завдання 2 Проаналізувати фінансову політику України на сучасному етапі. Зробити

висновки.

Завдання 3 Проаналізувати касове виконання дохідної і видаткової частини

державного і місцевого бюджетів.

Завдання 4 Проаналізувати динаміку співвідношення дохідної і видаткової частини

бюджету.

41

Завдання 5 Проаналізувати сучасний стан функціонування податкової системи

України.

Завдання 6 Проаналізувати структуру доходів бюджету в розрізі прямих і непрямих

податків.

Завдання 7 Проаналізувати динаміку надходжень до бюджету ПДВ за обсягом і

питомою вагою за останні 5 років.

Завдання 8 Проаналізувати динаміку субсидіювання певного регіону за останні

5років.

Завдання 9 Проаналізувати динаміку основних видатків бюджету за обсягом і

питомою вагою за останні 5 років.

Завдання 10 Проаналізувати дієвість державного контролю в Україні.

42

5.ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

5.1.Перелік питань до іспиту

1.Предмет фінансової науки.

2.Фінансові явища та процеси на різних рівнях національної економіки.

3.Об‘єкти дослідження.

4.Загальна мета фінансової науки.

5.Методи пізнання фінансового життя.

6.Історичні та економічні передумови виникнення та розвитку фінансів.

7.Співвідношення між категоріями ―фінанси‖ і ―гроші‖.

8.Об‘єкти і суб‘єкти фінансових відносин.

9.Моделі фінансових відносин у суспільстві.

10.Функції фінансів, їх характеристика.

11.Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.

12.Поняття фінансової системи.

13.Внутрішня структура фінансової системи.

14.Регіональний аспект побудови фінансової системи.

15.Організаційна структура фінансової системи.

16.Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи. 17.Управління фінансовою системою.

18.Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки. 19.Розвиток фінансової науки наприкінці ХVІІІ століття. 20.Розвиток фінансової науки у ХІХ столітті.

21.Розвиток фінансової науки в Росії.

22.Розвиток фінансової науки в Україні.

23.Сучасна світова наукова фінансова думка.

24.Фінансова політика як складова частина економічної і соціальної політики держави.

25.Стратегія і тактика фінансової політики.

26.Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. 27.Організаційно-правове забезпечення фінансової політики. 28.Фінансове планування.

29.Система управління фінансами.

30.Фінансовий контроль, його сутність і значення.

31.Види, форми і методи фінансового контролю.

32.Сутність податків та їх економічний зміст.

33.Функції податків, їх характеристика.

34.Елементи системи оподаткування.

35.Класифікація податків, їх ознаки.

36.Основи побудови податкової системи та організація оподаткування.

37.Принципи формування податкової системи.

38.Пряме оподаткування.

39.Непряме оподаткування.

43

40.Платежі за ресурси та інші надходження.

41.Сутність, призначення та структура бюджету держави. 42.Характеристика бюджету за формою прояву та матеріальним змістом. 43.Бюджетний устрій і бюджетна система.

44.Організація взаємовідносин між бюджетами: напрямки, види та форми. 45.Субсидії, субвенції, дотації, їх значення в збалансуванні бюджетів різних рівнів.

46.Бюджетний процес.

47.Організація бюджетного планування.

48.Виконання бюджету.

49.Касове виконання бюджету.

50.Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади. 51.Економічна необхідність і сутність страхування.

52.Форми і методи страхового захисту.

53.Організація страхової справи.

54.Галузі, форми і види страхування.

55.Страхування майна юридичних і фізичних осіб.

56.Поняття страхового ринку і його організаційна структура.

57.Формування і розвиток страхового ринку в Україні.

58.Перестрахування та співстрахування як види страхової діяльності. 59.Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

60.Класифікація фінансових ринків.

61.Інструменти фінансового ринку.

62.Ринок цінних паперів і особливості його регулювання в Україні. 63.Фондова біржа, її функції.

64.Організація і порядок роботи фондової біржі.

65.Біржовий та позабіржовий ринок цінних паперів.

66.Поняття фінансів суб‘єктів господарював, їх зміст, функції та сфери застосування.

67.Грошові потоки підприємств, їх склад, економічна характеристика і класифікація.

68.Особливості організації і функціонування фінансів підприємств різних форм власності і видів діяльності.

69.Формування фінансових результатів суб‘єктів господарювання.

70.Економічна природа й призначення міжнародних фінансів.

71.Основні форми міжнародних розрахунків.

72.Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок.

73.Форми міжнародних розрахунків та системи валютного регулювання.

74.Фінанси міжнародних організацій.

75.Міжнародні фінансові інституції.

76.Міжнародний фінансовий ринок.

77.Сутність і мета фінансового менеджменту підприємства.

78.Стратегія і тактика фінансового менеджменту.

44

79.Фінансове, правове та податкове оточення підприємства.

80.Мета, задачі і призначення фінансового і управлінського обліку на підприємстві.

45

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

1.Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 р. № 254/96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30.

2.Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21.05.97 р. // Відомості ВРУ. – 1997. - № 24.

3.Про місцеві державні адміністрації: Закон України // Відомості ВРУ. – 1999. - № 20-21.

4.Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97 р. // Бизнес (вкл.) - № 37. – 1998. – с. 6.

5.Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.01 № 2664 // Відомості ВРУ. – 2002. - № 1. – ст. 1.

6.Бюджетний Кодекс України: Закон України//Голос України. – 2010. – 4 серпня. - №143(4893).

7.Податковий кодекс України від 2 грудня 2010р.,№ 2755// Відомості Верховної ради України. -2011.-№13 – 14.-112с. .

8.Європейська хартія місцевого самоврядування // Социс. – 1997. - № 1.

9.Про внесення змін до Закону України ―Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні‖: Закон України від 17.07.99 № 938-XIV // ВВРУ. – 1999. - № 38. – с. 338.

10.Про внесення змін до Закону України ―Про страхування‖: Закон України // Відомості ВРУ. – 2002. - № 7. – с. 50.

11.Про внесення змін до Закону України ―Про цінні папери і фондову біржу‖: Закон України // ―Бюджетна система‖. - № 8. – 1999. – с. 42.

12.Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України // ―Налоги и бухучет‖, № 49. – 1996. – с.5.

13.Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 № 1533. // Орієнтир. - № 13. – 2000. – с. 1.

14.Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: Постанова Кабінету Міністрів України від від 8 грудня 2010 р. N 1149

15.Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2000. – с. 416.

16.Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. Навч. Посібник. – Львів: «Новий світ - 2000», 2006. – 568 с.

17.Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник. / Херсон: Олді-плюс, 2002 р.

– 352 с.

18.Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. – 4-те вид., (без змін) – К.: КНЕУ, 2007. – 240 с.

19.Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

20.Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 235 с.

46

21.Фінанси: Навч. – метод. Посіб. Для самост. вивч. дисципліни. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О.Р. Романенко, С.Я. огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. –

К.: КНЕУ, 2006. – 387 с.

22.Циганкова Т.М. Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. Посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

Додаткова література

1.Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит. Навчальнометодичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002 – 336 с.

2.Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник – К.:

ЦУЛ, 2002 – 208 с.

3.Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002 – 368 с.

4.Базилевич В.Д. та ін. Страхова справа. – К.: т-во «Знання», КОО, 2002 – 203с.

5.Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 494 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

6.Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України/ кол. авторів [за заг. ред., передмова Ф.О.Ярошенко]. – Київ.: Зовнішня торгівля, УДУФМТ,

2010. – 592 с.

7.Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навчальний посібник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – 336 с.

8.Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.:

НІОС. – 2002.

9.Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004.

10.Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування: Навчальний посібник – К.: Парламентське видання, 2001 – 216 с.

11.Деева Н.И., Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансы. Учебный модуль. – Днепропетровск. – 2000.

12.Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.:

НІОС, 2000.

13.Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ М.А.Гапонюк, В.П. Яцюта, Н.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002 – 184 с.

14.Нікбахт Ейсан, Гроппеллі Анжеліко. Фінанси. /Пер. з англ. – К.: ―Основи‖,

1993.

15.Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

16.Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2002 – 495 с.

17.Страхування: Підручник / Під ред. С.С.Осадець. – К.: КНЕУ, 2002. – 599с.

18.Сухоруков А.І., Ладюк О.Д. Фінансова безпека держави. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

47

19.Фінанси: вишкіл студії. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Юрія С.І.

– Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.

20.Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Бряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. Ред. Проф.. А.М. Поддєрьогін. – 7-ме вид., перероб і допов. – К.: КНЕУ, 2006. – 546 с.

21.Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес,

2002 – 535 с.

22.Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: НІОС. – 2000.

48

Додаток А

7. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

-А-

Абстрагування – це навмисне спрощення ситуації шляхом виключення із дослідження нетипових явищ або другорядних фактів.

Аналіз фінансової діяльності як вид фінансового контролю, який передбачає детальне вивчення періодичної або річної фінансово-бухгалтерської звітності господарюючого суб'єкта з метою загальної оцінки результатів його фінансової діяльності, оцінки фінансового стану, забезпеченості підприємства власним капіталом та ефективності його використання.

Аудиторський контроль – незалежний невідомчий фінансовий контроль. Його можуть проводити як окремі фізичні особи, що пройшли державну атестацію та зареєстровані як підприємці-аудитори, так і аудиторські фірми, в тому числі іноземні, які можуть мати будь-яку організаційно-правову форму, що передбачена законодавством.

-Б-

Балансовий метод - використовується для узгодження напрямів використання фінансових ресурсів з джерелами їх формування, тобто узгодження всіх розділів фінансового плану між собою.

Бюджетна класифікація - це:

1)єдине систематизоване, функціональне групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних;

2)єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Бюджетна політика - сукупність заходів держави з організації та виконання бюджетних ресурсів для забезпечення її економічного та соціального розвитку.

Бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.

Бюджетна установа - орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної або місцевої влади, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного або місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Бюджетне асигнування - повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на отримання бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.

49

Бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.

Бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним Кодексом України, Законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Бюджетне регулювання - це щорічний перерозподіл загальнодержавних централізованих фінансових ресурсів між різними ланками бюджетної системи

зметою збалансування бюджетів на рівні, необхідному для виконання місцевими органами їх функцій.

Бюджетний дефіцит - перевищення видатків бюджету над його доходами. Бюджетний запит - це документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для діяльності розпорядників на

наступний бюджетний період.

Бюджетний механізм - сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин та забезпечення належних умов для економічного і соціального розвитку.

Бюджетний процес - це регламентована законом діяльність органів влади та управління із складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.

Бюджетний цикл - підготовка бюджетних запитів, затвердження бюджетних запитів представницьким органом, виконання бюджету і звітування про фактичні бюджетні операції.

Бюджетні відносини - це фінансові відносини, що складаються у держави

зпідприємствами, організаціями та населенням.

-В-

Валовий внутрішній продукт – додана вартість, вироблена у країні виробниками товарів, робіт, послуг у поточному році. Це амортизація, заробітна плата, прибуток, позичковий процент, рента, непрямі податки.

Видатки бюджету - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу, надання кредитів із бюджету та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Витрати бюджету - це сума видатків бюджету, коштів на кредитування та коштів на погашення основної суми боргу.

Відомча класифікація видатків бюджету містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.

-Г-

50