Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова Опорний конспект лекцій 2008.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

УКРАЇНСЬКА МОВА

Опорний конспект лекцій

для студентів, які навчаються

за галуззю знань – 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Дніпропетровськ – 2008

ББК 81.2 Укр-9

УДК 811.161.2’276.11(075.8)

У 45

Українська мова: Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»/ Уклали І.М.Лівенко, Л.І.Малигіна, О.С.Косенко. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. – с. 132.

Опорний конспект лекцій розроблений за програмою з навчальної дисципліни «Українська мова», затвердженою ректором Дніпропетровської державної фінансової академії у 2007 році, і має на меті надання допомоги студентам в отриманні необхідної системи знань з дисципліни “Українська мова”. Він містить теоретичні матеріали, питання для перевірки засвоєного матеріалу, список рекомендованої літератури.

Автори:

І.М. Лівенко  -

Л.І. Малигіна -

О.С. Косенко -

к.філол.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

А.М.Поповський -

Н.М.Кучина

д.філол.н., професор Юридичного університету МВС України

к.п.н., завідувач кафедри іноземних мов ДДФА

Відповідальний

за випуск:

В.П.Капітон -

завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін

Протокол № 5 від 01.12.2008 р.

Обговорено і схвалено на

засіданні Вченої ради академії

Протокол № 3 від 22.12.2008 р.

ЗМІСТ

Передмова…………………………………...…………………....

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. МОВА І ЛІТЕРАТУРА ЯК КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ……

Тема 1. Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості……………………

1.1. Вступ до дисципліни “Українська мова”, її зміст і завдання...................................................................................

1.2. Українська мова серед інших мов світу……………………

1.3. Поняття літературної мови. Мовні норми…………………

1.4. Тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі……………………………………………..

1.5. Функції мови………………………………………………….

Питання для перевірки засвоєного матеріалу…………………..

Тема 2. Культура мови. Публічний виступ як різновид усної мови..........................................................................................

2.1. Орфоепія. Правила етикету при усному діловому спілкуванні..............................................................................

2.2. Бесіда. Телефонна розмова………………………………..…

Питання для перевірки засвоєного матеріалу…………………..

Тема 3. Художня література як основа формування культури мови особистості….…………………………………...

3.1. Мова і література як культурні цінності українського народу…..................................................................................

3.2. Лінгвоцид української мови у ХХ ст………………………..

Питання для перевірки засвоєного матеріалу…………………..

Тема 4. Мовний світ давньої української літератури………

4.1. Загальний огляд розвитку давньої української літератури……….............................................................................

4.2. Мова українського фольклору…………………………........

4.3. Епоха Бароко в українській літературі. Передумови виникнення стильових літературних течій ХХ ст. (символізм, сюрреалізм) в мовно-літературній бароковій традиції………...........................................................................

Питання для перевірки засвоєного матеріалу…………………..

Тема 5. Мовний світ нової української літератури…………

5.Загальний огляд нової та новітньої української літератури…

5.1. Творчість І. Котляревського як зачинателя нової української літератури. Силабо-тонічне віршування. Мовна палітра творів І. Котляревського…………………….

5.2. Творчість Т. Шевченка в європейському літературному контексті. Т. Шевченко як засновник нової української літератури………….......................................................................

5.3. Місце П.Куліша у розвитку української мови і літератури.

5.4. Доробок І.Франка на ниві української мови і літератури…

5.5. Роль Михайла Старицького у розвитку літературної мови.

5.6. Творчість Лесі Українки в європейському контексті. Мова драматичних і ліричних творів поетеси……………………..

5.7. Поетика творів П. Тичини. Звукове інструментування. Символізм……….……………………………………………

5.8. Сюрреалістичні тенденції в українському письменстві: твори Б.-І. Антонича, М. Бажана, Т. Осьмачки, Ю. Яновського. Специфіка образної системи, мовної палітри........................................................................................

Питання для перевірки засвоєного матеріалу ………………….

Тема 6. Мовний світ сучасної української літератури…….

6.1. Традиції шістдесятників і українській літературі ХХ ст. Філософізм творчості О. Гончара……………………………

6.2. Модерне світобачення у творах І. Драча…………………...

6.3. Творчість В. Стуса в європейському контексті…………….

6.4. Постмодернізм як тип творчості, його характерні ідейно-стильові ознаки……………………………………………......

6.5. Мова романів Ю. Андруховича……………………………..

6.6. Феміністична проза: твори О. Забужко, Є. Кононенко. Характерні ознаки мовної структури тексту………………..

6.7. Сучасні літературні угрупування. Молода українська поезія. Мова поетичних творів С. Жадана…………………..

6.8. Письменники Дніпропетровщини (І. Манжура, М.Вороний, В.Підмогильний, В.Чапленко, О. Гончар): внесок у розвиток української мови та літератури…………

Питання для перевірки засвоєного матеріалу…………………..

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. РІЗНОСТИЛЬОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ……….……..................................................................

Тема 7. Текст як засіб різностильової комунікації……...…..

7.1. Документ як основний вид ділового мовлення. Основні вимоги до мови документів…………………………………..

7.2. Структура й логічна послідовність тексту документа……..

7.3. Структура й логічна послідовність тексту наукової статті..

7.4. Основні правила оформлення сторінки документа: поля, абзаци, рубрикація, нумерація сторінок…………………….

Питання для перевірки засвоєного матеріалу…………………..

Тема 8. Лексичні та фразеологічні засоби мови в різностильових текстах…………………………………………

8.1. Українська фразеологія……………………………………...

8.2. Фразеологізми та стійкі словосполучення у діловому мовленні. Переклад стійких словосполучень з мови на мову............................................................................................

8.3. Лексикографія. Роль словників при складанні ділових паперів..............................................................................................

8.4. Професійна лексика………………………………….............

8.5. Поняття про терміни. Основні вимоги до терміна: загальний огляд. Терміни у діловому мовленні. Фахова термінологія………...................................................................

Питання для перевірки засвоєного матеріалу…………………..

Використана література...……….…………...............................

5

7

7

7

10

15

16

16

19

20

20

22

25

26

26

29

31

32

32

33

34

39

40

40

42

46

49

53

55

60

63

66

79

74

74

77

82

86

90

93

98

104

111

112

112

112

113

114

115

116

117

117

118

118

121

122

125

126