Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова Опорний конспект лекцій 2008.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

8.5.3.Професіоналізми

Професіоналізми – це слова і мовленнєві звороти, характерні для мови людей певних професій. Оскільки професіоналізми вживаються на позначення спеціальних понять лише у сфері тієї чи іншої професії (ремесла, промислу), вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Мета професіоналізмів – спростити спілкування.

Професіоналізми виступають як неофіційні синоніми до термінів. На відміну від термінів, професіоналізми не становлять цілісної системи. Якщо терміни – це, як правило, абстрактні поняття, то професіоналізми – конкретні, тому що детально диференціюють ті чи інші предмети, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності відповідної професії.

Наприклад, для працівників банківсько-фінансової сфери: зняти касу, підбити (прикинути) баланс, запроцентувати, задебетувати тощо. Професіоналізми використовуються також літераторами з метою створення професійного колориту, відтворення певного професійного середовища у своїх творах. У писемному діловому мовленні вживання професіоналізмів небажане.

? Питання для перевірки засвоєного матеріалу

  1. Що називають фразеологізмами?

  2. Де найчастіше вживають фразеологізми і з якою метою?

  3. Що є джерелом української фразеології?

  4. Що вивчає наука лексикографія?

  5. Що ви знаєте з історії словникарства в Україні?

  6. Які ви знаєте типи словників?

  7. Як побудовано словники?

  8. Чому важливо уміти користуватися словниками?

  9. На що треба звертати увагу при перекладі тесту з однієї мови на іншу?

  10. Що означає знати мову професії?

  11. Які шляхи збагачення професійної лексики?

  12. Що таке термін? Які вимоги висуваються до термінів?

  13. Що спільного і що відмінного у професіоналізмів і термінів?

  14. Чому у писемному діловому мовленні не рекомендується вживання професіоналізмів?

Використана література

 1. Андреєва І.П. Діалектні особливості мови творів В.К.Чапленка // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Зб. наук. праць, присв. пам’яті проф. С.П.Cамійленка. – Запоріжжя: ЗДУ, 1996. част. ІІ.

 2. Андрієнко Л.О. Генеза поетичної метафори бароко // Мовознавство. – 1996. - №23. – С.41.

 3. Андрухович Ю. Орім свій переліг ...і сіймо слово // Урок української. - 2001. - № 7. – С. 3

 4. Антонечко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо – К., Либідь, 1991.

 5. Березовський І. Поетична творчість Івана Манжури // Манжура І. Твори. – К.: Дніпро, 1980. – С.6.

 6. Білоцерківець Н. БУ-БА-Бу та ін., або дещо про український поетичний авангард // Літературна панорама. — К., 1990.

 7. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 8. Великий тлумачний словник сучасної української мови/ Уклад. і голов. ред.. В.Т.Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.

 9. Виговська А.В. Розвиток аграрної символіки в українській літературній мові. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К., Київський національний університет ім.Т.Шевченка, 2002. Вип.VI – C. 123-128

 10. Возняк М. Історія української літератури: Навчальне видання. У 2 кн. – Львів: Світ, 1994.

 11. Гнатюк Ю. Авантюрний роман і подолання ідолів // Андрухович Ю. Рекреації: Романи: Українська модерна проза. - К., 1997. – С. 5-26.

 12. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995.

 13. Грицено Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів та коледжів. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 536 с.

 14. Грінченко Б. Предисловие // Словарь української мови. Т. 1. – С. ХІІ.

 15. Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. – К.: Либідь, 1994.

 16. Довженко О. Україна в огні: Кіноповість. Щоденник. – К., Рад. Письменник, 1990. – С.409.

 17. ДСТУ 4163-2003: Вимоги до оформлювання документів.

 18. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: Стилістика і культура мови. – К., 1999.

 19. Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Femina, 1995. – 686 с.

 20. Жилко Т.Ф. Питання аналізу мови художніх творів // Вивчення мови художніх творів. _ К.: Рад. Школа, 1955.

 21. Жулинський М. Подих третього тисячоліття. — Луцьк, 2000.

 22. Жулинський М. Слово і доля: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2002. – 640 с.

 23. Забужко О. Notr Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – К.: Факт, 2007. – С.639.

 24. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса: Вибрана есеїстика. – 3-є вид., доповн. - К.: Факт, 2006. – 352 с.

 25. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – К.: Знання, 2000. – 588 с.

 26. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про мови в Українській РСР / Українська мова і література в школі. – 1990. - № 5. – С. 3-10.

 27. З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій. – К.: Рад. Письменник, 1991. – 494 с.

 28. Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник. – Харків: Фоліо; Майдан, 1999. – 288 с.

 29. Зубков М. Сучасна українська ділова мова: Підручник для вищих навчальних закладів. – 4-те вид., доповнене. – Харків: Торсінг, 2003 – 448 с.

 30. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, “Відродження”, 1992. – 144 с.

 31. Ільницький М. Іван Драч: Нарис творчості. – К.: Рад. Письменник, 1986. – 221 с.

 32. Історія української літератури ХІХ століття: Навч. посібник / За ред. М.Т. Яценка: У 3 кн. – К.: Либідь, 1997.

 33. Історія української літератури ХХ століття: Навч. посібник: /За ред. В.Г.Дончика: У 2 кн. - К.: Либідь, 1993.

 34. Караванський С. Секрети української мови. – К., 1994.

 35. Карбованих слів володар. Спогади про Миколу Бажана / Упоряд. Н.В.Бажан-Лауер. – К.: Дніпро, 1988. -517 с.

 36. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К.: Либідь, 1992.

 37. Кононенко П.П. Українська література: Проблеми розвитку: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – 336 с.

 38. Крекотень В.І. Українська література XVII ст. // Українська література XVII ст.: Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 5-24.

 39. Культура української мови: Довідник /За ред. В.М. Русанівського. - К.: Либідь, 1990. – 304 с.

 40. Лавріненко Ю. Клярнетичний символізм: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. У 3-х книгах. Книга 1. – К.: Рось, 1994. – С. 588-596.

 41. Лавріненко Ю Микола Бажан // Українське слово: Хрестоматія української літератури і критики ХХ ст. — Т. 2. — К., 1994. – С. 468 – 473.

 42. Літературознавчий словник-довідник/ Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

 43. Літературний процес 90-х років XX століття // Українська мова та література, 2000. — № 22.

 44. Малигіна Л.І. Вплив тоталітарного режиму на творчу особистість поета. П. Тичина // Філософія. Культура. Життя. - 2002. - № 12. – С. 82-105

 45. Маринкевич С.М. Стильові домінанти поезії Тодося Осьмачки: Монографія. - Дніпропетровськ, ДДФА, 2007. – 129 с.

 46. Масенко Л. (У)мовна (У)країна. – К.: Темпора, 2007. – 88 с.

 47. Мацько Л., Сидоренко О. Мовотворчість Лесі Українки//Дивослово. – 2002. - №3. – С. 14-16.

 48. Мацько Л. Пантелеймон Куліш в історії української літературної мови. // Дивослово. – 2000. - № 8. – С. 21-25.

 49. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.

 50. Мєстєчін Г. ...І храм утвердиш, і душу врятуєш // Освіта України, 13 березня 1996 р.

 51. Микитась В.Л. Українська література ХІV - ХVІ ст.// Українська література ХІV - ХVІ ст. - К.: Наукова думка, 1988. – С. 5-28.

 52. Мишанич О.В. Українська література ХVІІІ ст.// Українська література ХVІІІ ст. К.: Наукова думка, 1983.

 53. Міщенко В. Ночі Донеччини сині…//Літературна Україна, 6 січня 1998 р.

 54. На могилу Бориса Грінченка. Три промови, виголошені В.Сімовичем, доктором З.Кузелею і доктором М.Кордубою на жалібній академії дня 22 мая 1910 року в Чернівцях. – Чернівці, 1910. – С. 14.

 55. Неділько В.Я. Василь Стус. Доля. Життя. Поезія//Українська мова і література в школі. - 1992.—№2.—С.32-37.

 56. Несисюк О. «Енеїда» І. Котляревського та «Рекреації» Ю. Андруховича як знакові твори української літератури// Українська мова та література. – 2000. - №42 . – С. 1-2.

 57. Павлишин М. Що перетворюється в «Рекреаціях» Юрія Андруховича // Сучасність. – 1993. - №12. – С. 115-127.

 58. Пазяк О, Кисіль Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

 59. Панченко В. «...І думав я не тільки те, що написав у книжках» (Перечитуючи молодого Юрія Яновського)// Дивослово. – 1994.- №4. – С. 9-15

 60. Плющ П.П. Українська літературна мова другої половини ХІХ – початку ХХ ст., шляхи її розвитку і специфіка її. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – 52 с.

 61. Полєк В.Т. Історія української літератури Х-ХII століть: Навч. посібник – К.: Вища школа, 1994. – 142 с.

 62. Полюга Л.М. Перший українськомовний фінансовий словник // Фінанси України. – 1996. - № 12. – С. 95-97.

 63. Пономарів І.Д. Стилістика сучасної української літературної мови: Підручник. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль, 2000.

 64. Поповський А.М. Мова фольклору та художньої літератури Південної України ХІХ – початку ХХ ст.: Навч. посібник. – Дніпропетровськ, ДНУ, 1987. – 84 с.

 65. Практичний посібник з наукового мовлення / І.Є. Намакштанська та ін. – Макіївка, 2002.

 66. Процюк С. Лицарі стилосу та кав'ярень: Есе про дев'яностиків. — К-, 1996.

 67. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. — Львів: Сполох 2001. —С. 3.

 68. Російсько-український та українсько-російський словник фінансової термінології. - Х.: Прапор, 1997. – 400 с.

 69. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

 70. Сковорода Г. Повне зібрання творів. – К., 1973. – Т. 1.

 71. Скрекотень В.І. Українська література ХVІІ ст.// Українська література ХVІІ ст. -К.: Наукова думка, 1987.

 72. Словник іншомовних слів /За ред. О.С. Мельничука. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1985.

 73. Словник синонімів української мови: В 2 т. / А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та ін.. – К.: Наук. думка, 2001.

 74. Словник труднощів української мови. - К.: Радянська школа, 1989. – 336 с.

 75. Статєєва В. Українські письменники про проблеми літературної мови та мовознавства кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Ужгород: Патент, 1997. – 408 с.

 76. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. — 1997. — № 38. — С. 3.

 77. Стріха М. «Імітація» Євгенії Кононенко як дзеркало доби імітацій / Мізантропка. – 2007. – Травень, 27.

 78. Стус Д. Життя і творчість Василя Стуса.—К.:МП Фотовідеосервіс, 1992.

 79. Сулима М.М. Елементи поетики бароков українській поезії 20-х років // Радянське літературознавство. 1988. - №6. – С. 20.

 80. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.

 81. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.

 82. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. – К.: Спалах, 2004.

 83. Томан І. Мистецтво говорити / Пер. З чеськ. – 2-ге вид., К., 1989.

 84. Українська література XVII ст.: Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. – К.: Наук. думка, 1987. – 606 с.

 85. Українська літературна енциклопедія: У 3 т. – К.: Українська енциклопедія, 1995.

 86. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний посібник /Уклала Л.І.Малигіна. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2006. – 234 с.

 87. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциту/ Упоряд.: Л. Масенко та ін. – К.: Вид. Дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 399 с.

 88. Українська поезія. Середина XVII ст. – К., 1992. – С. 116.

 89. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. У 3-х т. – К.: Рось, 1994.

 90. Ушкалов Л. Дзеркало Оксани Забужко // Забужко О. Друга спроба: Вибране. –К.: Факт. - С. 7-16.

 91. Фаріон І. У фортеці Шевченкової мови // Дивослово. – 2002. - № 5.

 92. Фаріон І. Франкова візія історії української мови (ХІ- ХVІІІ ст.) // Дивослово. – 2002. - № 5.

 93. Харчук Р. Покоління постепохи. Проза //Дивослово. — 1998. — № 1.

 94. Хватова С., Онуфрієнко Г. Ґенеза української мови у гіпотезах та концепціях мовознавців ХІХ – ХХ століть // Персонал. - 2006. - № 11. – С. 40-45; № 12. – С. 36-41.

 95. Чак Є. Складні випадки українського слововживання. – К.: Рад. школа, 1969.

 96. Чижевський Д.І. Історія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 4 кн. – К.: Рось, 1995.

 97. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс - К.: Літера, 2005. – 446 с.

 98. Януш Я. Роль Михайла Старицького у розвитку літературної мови // Дивослово. – 2002. - №7. – С. 14-15.

 99. Яременко В. До всіх народів і до всіх віків / Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. У 3-х кн. – Кн. 1. – К.: Рось, 1994. – С. 25-31.

 100. Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20-60 рр. (ХІХ ст.)// Українські поети-романтики. - К.: Наукова думка, 1987.

Навчальна література

Лівенко Ірина Миколаївна

Малигіна Лариса Іванівна

Косенко Оксана Сергіївна