Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова Опорний конспект лекцій 2008.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Українська мова

Опорний конспект лекцій

У 45

Українська мова: Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»./ Уклали І.М.Лівенко, Л.І.Малигіна, О.С.Косенко. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. – с. 132.

Опорний конспект лекцій розроблений за програмою з навчальної дисципліни «Українська мова», затвердженою ректором Дніпропетровської державної фінансової академії у 2007 році, і має на меті надання допомоги студентам в отриманні необхідної системи знань з дисципліни “Українська мова”. Він містить лекції (виклад теорії), питання для перевірки засвоєного матеріалу, список рекомендованої літератури.

ББК 81.2 Укр-9

УДК 811.161.2’276.11(075.8)

Підписано до друку Формат 80 х 108 1/32 Папір крейдяний

Умов. друк. арк. 6,9 Обл.- від. арк. 9,5 Тираж ____ Замовлення ________

_______________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Українська мова Опорний конспект лекцій

Дніпропетровськ – 2008

1 Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2005

2Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. — Львів: Сполох 2001. —С. 3.

3Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. — 1997. — № 38. — С. 3.

4 Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, “Відродження”, 1992. – С.18-19.

5 Наприкінці свого життя О.Довженко писав у своєму «Щоденнику» 07 листопада 1956 р.: «На сороковому році будівництва соціалізму в столиці сорокамільйонної УРСР (повністю) викладання наук так же, як і в інших вузах УРСР (повністю), провадиться руською мовою. Такого нема ніде в світі … Не говоріть мені більше нічого. Я все зрозумів і переповнений вщерть. Якщо мій народ не спромігся на власну вищу школу – вся абсолютна решта, себто, ну ніщо вже не має ціни. Яка нечувана аморальність!... Який жорсткий обман… І жаль, і сором» (Довженко О. Україна в огні: Кіноповість. Щоденник. – К., Рад. Письменник, 1990. – С.409.)

6 Літературознавчий словник-довідник/ Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – С. 178-179.

7 Андрієнко Л.О. Генеза поетичної метафори бароко // Мовознавство. – 1996. - №23. – С.41.

8 Українська поезія. Середина XVII ст. – К., 1992. – С. 116.

9 Там само. – С. 231.

10 Там само. – С. 313.

11 Там само. – С. 86.

12 Там само. – С. 69.

13 Сковорода Г. Повне зібрання творів. – К., 1973. – Т. 1. – С. 62.

14 Українська література XVII ст. – К., 1987. – С. 245.

15 Там само. – С. 244.

16 Українська поезія. Середина XVII ст. – К., 1992. – С. 37.

17 Виговська А.В. Розвиток аграрної символіки в українській літературній мові. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К., Київський національний університет ім.Т.Шевченка, 2002. Вип.VI – C. 123-128.

18 Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – С. 509.

19 Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – С. 699-700.

20 Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – С. 634-635.

21 Мацько Л. Пантелеймон Куліш в історії української літературної мови. // Дивослово. – 2000. - № 8. – С. 21-25.

22 Яременко В. До всіх народів і до всіх віків / Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. У 3-х кн. – Кн. 1. – К.: Рось, 1994. – С. 25-31.

23 Януш Я. Роль Михайла Старицького у розвитку літературної мови // Дивослово. – 2002. - №7. – С. 14-15.

24 Мацько Л., Сидоренко О. Мовотворчість Лесі Українки//Дивослово. – 2002. - №3. – С. 14-16.

25 Лавріненко Ю. Клярнетичний символізм: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. У 3-х книгах. Книга 1. – К.: Рось, 1994. – С. 588-596.

26 Сулима М.М. Елементи поетики бароков українській поезії 20-х років // Радянське літературознавство. 1988. - №6. – С. 20.

27 Виговська А.В. Розвиток аграрної символіки в українській літературній мові. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К., Київський національний університет ім.Т.Шевченка, 2002. Вип.VI – C. 123-128.

28Історія української літератури ХХ століття: Навч. посібник: /За ред. В.Г.Дончика: У 2 кн. - К.: Либідь, 1993. - С. 407.

29 Лавріненко Ю Микола Бажан // Українське слово: Хрестоматія української літератури і критики ХХ ст. — Т. 2. — К., 1994. – С. 468 – 473.

30 Панченко В. «...І думав я не тільки те, що написав у книжках» (Перечитуючи молодого Юрія Яновського)// Дивослово. – 1994.- №4. – С. 9-15

31 Несисюк О. «Енеїда» І. Котляревського та «Рекреації» Ю. Андруховича як знакові твори української літератури// Українська мова та література. – 2000. - №42 . – С. 1-2.

32 Павлишин М. Що перетворюється в «Рекреаціях» Юрія Андруховича // Сучасність. – 1993. - №12. – С. 115-127.

33 Гнатюк Ю. Авантюрний роман і подолання ідолів // Андрухович Ю. Рекреації: Романи: Українська модерна проза. - К., 1997. – С. 5-26.

34 Гнатюк Ю. Авантюрний роман і подолання ідолів // Андрухович Ю. Рекреації: Романи: Українська модерна проза. - К., 1997. – С. 17.

35 Там само, с. 18.

36 Ушкалов Л. Дзеркало Оксани Забужко // Забужко О. Друга спроба: Вибране. –К.: Факт. - С. 7-16.

37 Забужко О. Notr Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – К.: Факт, 2007. – С.639.

38 Стріха М. «Імітація» Євгенії Кононенко як дзеркало доби імітацій / Мізантропка. – 2007. – Травень, 27.

39 Березовський І. Поетична творчість Івана Манжури // Манжура І. Твори. – К.: Дніпро, 1980. – С.6.

40 На могилу Бориса Грінченка. Три промови, виголошені В.Сімовичем, доктором З.Кузелею і доктором М.Кордубою на жалібній академії дня 22 мая 1910 року в Чернівцях. – Чернівці, 1910. – С. 14.

41 Грінченко Б. Предисловие // Словарь української мови. Т. 1. – С. ХІІ.

42 З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій. – К.: Рад. Письменник, 1991. – 494 с.

43 Історія української літератури. ХХ століття. У 2-х кн. Кн І.: 1910-1930-ті роки: Навч. Посібник. – К: Либідь, 1994. – С. 520-533.

44 Андреєва І.П. Діалектні особливості мови творів В.К.Чапленка // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Зб. наук. праць, присвячених пам’яті проф. С.П.Cамійленка. – Запоріжжя: ЗДУ, 1996. част. ІІ.

133