Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова Опорний конспект лекцій 2008.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Мова і література як культурні цінності українського народу

ЛЕКЦІЯ 1

Тема 1. Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості

План

1.1. Вступ до дисципліни “Українська мова”, її зміст і завдання.

1.2. Українська мова серед інших мов світу.

1.3. Поняття літературної мови. Мовні норми.

1.4. Тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі.

1.5. Функції мови.

1.1. Вступ до дисципліни “Українська мова”, її зміст і завдання.

Вихід України на світову арену як незалежної самостійної держави загострив багато проблем – економічних, політичних, соціальних. Невідворотно постало питання про стан української мови, яка століттями перебувала на периферії наукового та офіційно-ділового життя. З наданням українській мові статусу державної реально виникла потреба для державних службовців, фахівців різних галузей господарства досконало володіти державною мовою для ефективного виконання посадових обов’язків1. З метою забезпечення належного рівня володіння навичками ділового мовлення за фахом підготовки спеціалістів Міністерство освіти і науки України впровадило для студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації курс української мови.

Предмет “Українська мова” базується на міцних знаннях сучасної української мови: її орфографії, синтаксису, лексики, стилістики. Тому програма містить теми з правопису, які передбачають систематизацію і поглиблення знань, одержаних у школі. Проте предмет “Українська мова” в академії має і свою специфіку. Він вимагає знання ділової лексики, своєї професійної термінології, уміння складати ділові папери: заяви, накази, акти, договори тощо.

Отже, в результаті вивчення дисципліни студент повинні

знати: лексику української мови, її правопис, морфологію, синтаксис, ділову і фахову термінологію, основні вимоги до мови ділових паперів;

уміти: користуючись своїми знаннями, чітко і ясно висловлювати думку українською мовою як у писемній, так і в усній формі.

Для того, щоб зрозуміли, що це за дисципліна, спробуйте перекласти словосполучення, складіть 3 речення з будь-якими із них:

Выдвинуть кандидатуру; принимать участие; принять меры; разработать мероприятия; работать на должности заместителя директора; благотворительный взнос; действующее законодательство; в порядке, принятом общим собранием; ввести в состав комитета; в целях предотвращения; долевая собственность; злоупотреблять служебным положением; органы самоуправления; производственные отношения; во что бы то ни стало.

Для кращого засвоєння матеріалу, вироблення навичок усного мовлення та з метою залучення до науково-дослідної роботи студенти за бажанням (хто хоче на 5 курсі навчатися у магістратурі) мають підготувати науково-дослідну роботу (реферат) протягом вивчення дисципліни на одну із зазначених тем і усно викласти основні його положення в аудиторії, відповісти на запитання слухачів, тобто захистити його. Інші студенти повинні уважно прослухати реферат і скласти на нього рецензію за таким планом:

 • Чи розкрита тема реферату?

 • Що нового дізналися з реферату?

 • Чи переконливими були наведені приклади?

 • Аналіз мови реферату:

 • правильність вимови слів;

 • доступність і яскравість мовлення.

 • Висновок і оцінка.

Реферат структурно має включати:

 1. План.

 2. Вступ (зазначається актуальність досліджуваної проблеми; мета роботи, хто із науковців у яких роботах досліджував цю проблему, наукова новизна особисто вашого дослідження).

 3. Основна частина, поділена на глави, сформульовані у вступі; структурні частини роботи мають бути композиційно завершені.

 4. Висновки.

 5. Список літератури, укладений згідно з вимогами бібліографічного опису, які всі повинні чітко знати, бо бібліографія використаних джерел вміщуються у всі реферати, наукові статті, курсові та дипломну роботу.

До роботи додаються Тези – короткий виклад основних результатів дослідження.

Щорічно в академії проводиться студентська наукова конференція. У разі визнання Вашої роботи однією з кращих, тези цієї роботи будуть опубліковані у Збірнику матеріалів чергової студентської наукової конференції.

Щодо системи оцінок. У нас не 5- і не 12-бальна система. Завдання студента – заробити на семінарі, при виконанні навчальних завдань, конспектуванні матеріалу при його самостійному опрацюванні, при виконанні науково-дослідного завдання, під час модульних контролів тощо якомога більше балів.

До методів оцінювання входить: поточне тестування, словникові диктанти, оцінка за індивідуальне завдання та складання документів, два модульні контролі, підсумковий письмовий екзамен.