Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Опорний конспект лекцій 08.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Розподіл сукупних доходів

Частка сімей

Перші 20%

Другі 20%

Треті 20%

Четверті 20%

П'яті 20%

Частка доходів

3%

11%

17%

24%

45%

Рис. 1. Крива Лоренца

На основі кривої Лоренца розраховують Джині-коефіцієнт, як відношення площі заштрихованої фігури на рисунку 3.1 до площі трикутника АОВ.

Держава через державний бюджет, а саме податки: трансферти, фінансування важливих соціальних послуг, а також через участь в організації обов'язкового соціаль­ного страхування може впливати на результати первинного розподілу доходів у суспільстві, яке визначає ринок. Крива Лоренца та показники нерівності розподілу доходів можуть використовуватися і для оцінки перерозподілу доходів державою.

Питання стосовно оптимального ступеня нерівності має важливе значення для формування цілей та заходів еко­номічної політики держави. З одного боку, рівний розподіл доходів сприяє збільшенню споживчих витрат, максимізації задоволення потреб індивідів, максимізації граничної корисності. З іншого боку, він підриває стимули до госпо­дарської активності та отримання більших прибутків; об­межує потенційні можливості для інвестування; у процесі перерозподілу доходів втрачається їх частина.

Питання для самоконтролю

  1. Розкрийте зміст термінів "повна" та "неповна" зайнятість.

  2. Як обчислюється рівень безробіття?

  3. Як обчислюються втрати економіки від надмірного безробіття?

  4. Чим визначається обсяг ринку праці?

  5. У чому полягає суть моделі рівноважного стану ринку праці?

  6. Розкрийте зміст основних теорій функціонування ринку праці.

  7. У чому полягає суть та зміст кривої Філліпса у короткостроковому та довгостроковому періодах?

ЗАЙНЯТІСТЬ – це економічна категорія, яку розглядають з двох боків:

Зайнятість

як економічна категорія

Це сукупність економічних, правових, соціальних, національних відносин, пов’язаних із забезпеченням працездатного населення робочими місцями та його участю у суспільно корисній діяльності, що приносить дохід.

Зайнятість

як економічна проблема

Співвідношення між кількістю працездатного населення і кількістю зайнятих, яке характеризує рівень використання трудових ресурсів суспільства та ситуацію на ринку робочої сили.

Соціально-економічні умови існування ринку робочої сили

Суб’єкти ринку робочої сили

Тенденції трансформації ринку робочої сили

Становлення гнучкого ринку робочої сили

Гнучкий ринок робочої сили характеризується тим, що він зорієнтований на повний облік особливостей трудової поведінки окремих соціальних груп працівників (жінок, пенсіонерів, молоді та ін.).

Основні види безробіття

Економічні і соціальні наслідки безробіття

1

Відповідно до закону Оукена відбувається відставання фактичного обсягу ВВП порівняно з тим обсягом, якого б суспільство могло досягти за умов повної занятості.

2

Відбувається нерівномірний розподіл втрат від безробіття серед різних соціальних верств населення.

3

Під час кон’юнктурного безробіття через тривалі періоди бездіяльності втрачається кваліфікація робітників, що може згодом зумовити значне зниження заробітної плати чи нові звільнення.

4

Безробіття призводить до погіршення фізичного і психологічного стану робітників, підвищується рівень їх захворювань

тощо.

5

Безробіття призводить до громадського і політичного безладдя.

Працевлаштування незайнятого населення та надання допомоги щодо підготовки і перепідготовки кадрів (біржі праці)

Соціальний захист

потерпілих від

безробіття

(система допомог)

Стимулювання формування гнучкого рину праці.

Правове забезпечення трудових відносин