Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Передмова

Дисципліна “Макроекономіка” є складовою частиною економічної теорії, яка вивчає економіку в цілому, тобто, на рівні держави, національних ринків, міждержавних економічних відносин, але у тісному зв’язку з діями та уподобаннями елементарних суб’єктів економічної діяльності – домашніх господарств та підприємств. Курс макроекономіки тісно пов’язаний з дисциплінами “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Економіка підприємств” і дає можливість систематизувати й доповнити отримані знання щодо механізму функціонування національної економіки.

Зміст дисципліни дозволяє познати механізм функціонування економічної системи в умовах ринкових відносин а також причини та наслідки спільної діяльності всіх агентів національної економіки.

Значними є ті фактори, що зумовлюють економічне зростання, рівень занятості населення та методів боротьби з безробіттям та інфляцією; у визначенні ролі грошей в економіці і чинників, що сприяють попиту на гроші також ролі відсоткової ставки як головного елементу, що забезпечує взаємозв’язок ринків благ і грошового ринку; у дослідженні механізмів і заходів, за допомогою яких держава регулює національну економіку та міжнародні економічні відносини.

Навчально-методичний посібник складений на основі програми навчальної дисципліни «Макроекономіка» для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” напрямами підготовки “Фінанси і кредит”, “Економіка підприємства”, “Управління персоналом та економіка праці”.

Навчально-методичний посібник “Макроекономіка” призначений допомогти у вивченні дисципліни, розкрити зміст економічного розвитку суспільств. Матеріали посібника систематизовано у трьох змістових модулях:

У першому змістовому модулі “Макроекономіка, як теоретична основа економічної політики держави” розкрито особливості макроекономіки, як науки, її місце в системі економічних відносин. Значна увага приділяється розкриттю макроекономічних показників в системі національних рахунків, визначенню основних їх категорій та методологічних принципів побудови.

У другому змістовому модулі “Рівновага на окремих ринках” показано особливості розвитку ринку праці та механізм його функціонування. Зроблено акцент на класичну та кейнсіанську теорії ринку праці. Визначена державна політика зайнятості населення. Вагомим внеском у цей модуль є коло питань, що ґрунтовано та докладно розкривають різноманітні сторони розвитку товарного та грошового ринків. Також розкрито особливості розвитку інфляційних процесів в державі.

У третьому змістовому модулі “Макроекономічний аналіз” розкриваються такі питання, які відображають особливості споживання домогосподарств визначені середня схильність до споживання та заощадження. Показано яка роль надається в системі суспільного відтворення приватним інвестиціям, визначено сутність мультиплікатора інвестицій. Також показано роль держави у системі макроекономічного регулювання і визначено її особливості в зовнішньоекономічній діяльності на сучасному етапі розвитку.

У посібнику приділяється велика увага вивченню сучасних інструментів економічного аналізу, знання яких дозволяє кожному, хто вивчає дану науку, самостійно аналізувати складні економічні явища та процеси і робити вірні економічні висновки.

Лаконічність і доступність наведеного матеріалу дозволить без будь-яких зусиль усвідомити проблемний характер окремих положень.

Матеріал, викладений у посібнику, дозволить активізувати пізнавальну діяльність при вивченні дисципліни.

Навчально-методичний посібник “Макроекономіка” може бути корисним для студентів всіх форм навчання економічного спрямування.