Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Практичні завдання

Завдання 1

Розрахувати циклічне безробіття за таких умов: чисельність робочої сили = 200 чоловік; чисельність зайнятих = 184 чоловіка; природне безробіття = 6%.

Завдання 2

Розрахувати згідно із законом Оукена відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП за таких умов: фактичне безробіття = 8%; фрикційне безробіття = 2%; структурне безробіття = 4%.

Завдання 3

Розрахувати втрати ВВП від циклічного безробіття, за умов, що рівень фактичного безробіття складає 10%, природного – 6%. Фактичний ВВП становить 200 млн. грн.

Завдання 4

Природний рівень безробіття в поточному році становив 5%, а фактичний 8%. Визначити:

а) величину відносного відхилення фактичного ВВП від потенційного за умови, що коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,5;

б) якщо фактичний обсяг випуску в поточному році складе 700 млрд. дол., якими будуть втрати ВВП, обумовлені циклічним безробіттям?

Завдання 5

В останньому році економіка країни А характеризувалася такими показниками: номінальний ВВП становив 250 млрд. євро, індекс цін ВВП — 125 %, циклічне безробіття — 3 %.

Згідно із законом Оукена розрахуйте втрати реального ВВП унаслідок циклічного безробіття.

Завдання 6

Кількість населення країни становить 50 млн. осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 60%. Один зайнятий створює за рік продукції на 20 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 564 млрд. грн. Природна норма безробіття - 5%. Визначте рівень безробіття і ВВП-розрив.

Контрольні завдання

1. Дайте визначення ринку праці, назвіть необхідні соціально-економічні умови його існування.

2. В чому полягає різниця між класичним та кейнсіанським уявленням про ринок праці?

3. Що таке безробіття і які його причини?

4. Назвіть основні види безробіття та розкрийте їх зміст.

5. Що визначають терміни «повна зайнятість» і «неповна зайнятість».

6. Що таке природна норма безробіття і як вона визначається?

  1. Чим визначається попит на робочу силу та її пропозиція.

  2. Які соціально-економічні наслідки безробіття?

  3. Назвіть напрями державного регулювання ринку праці.

Ключові терміни і поняття

Безробіття – ситуація у сфері зайнятості, коли працівники, які погодилися би працювати за наявну заробітну плату, не можуть знайти роботу. Основні види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Структурне та циклічне безробіття разом становлять вимушене безробіття.

Добровільне безробіття - безробіття, яке згідно з класичною теорією виникає в разі небажання робітників найматися на роботу на умовах низької зарплати.

Зайняті - особи, які виконують певну оплачувану роботу або мають роботу, але не виконують її з певних причин (відпустка, хвороба, страйк).

Закон Оукена —зворотна залежність між рівнем безробіття і реальним ВВП, яка показує, що зниження безробіття на 1% збільшує реальний ВВП приблизно на 2 %.

Крива Лоренця - крива, яка характеризує фактичний розподіл доходів між домогосподарствами на основі зв'язку між відсотком сімей складі населення та їх відсотком у сукупному доході.

Крива Філіпса - крива, яка показує зв'язок між безробіттям та інфляцією.

Повна зайнятість —поняття, яке застосовують у різних значеннях: використання всіх наявних ресурсів для виробництва товарів і послуг; рівень зайнятості, коли безробіття є лише фрикційним і структурним і немає циклічного безробіття.

Природний рівень безробіття – такий рівень безробіття, за якого чинники, що підвищують і знижують заробітну плату і ціни, перебувають у рівновазі. За цього рівня безробіття темп інфляції не змінюється. Основними чинниками зниження природного рівня безробіття є поліпшення інформованості населення про вільні робочі місця, вдосконалення професійної підготовки з дефіцитних спеціальностей тощо.

Рівень безробіття – відсоток робочої сили, що не має роботи в кожний момент часу.

Рівень безробіття за повної зайнятості – такий рівень безробіття, за якого відсутнє циклічне безробіття серед робочої сили, а наявні лише фрикційне і структурне.

Структурне безробіттябезробіття, що спричинене змінами у структурі попиту на споживчі товари і в технологіях виробництва.

Фрикційне безробіття — безробіття, пов'язане з добровільною зміною працівниками місця роботи і тимчасовими звільненнями.

Циклічне безробіття —безробіття, що пов'язане з короткостроковими економічними коливаннями; відхилення фактичного рівня безробіття від природного.