Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчаючи дану тему слід звернути увагу на роль основних чинників, які впливають на формування стратегії та політики менеджменту персоналу організації. Необхідно зрозуміти взаємозв’язок і взаємозалежність стратегії та політики персоналу і загальної стратегії розвитку організації та кадрової роботи.

Розглянути питання кадрової політики та звернути увагу на її класифікацію за такими ознаками, як рівень усвідомлення правил і норм, що лежать в основі кадрових заходів, та безпосередній вплив апарату управління на кадрову ситуацію в організації, (пасивна, реактивна, превентивна, активна), а також за орієнтацією на власний або зовнішній персонал (відкрита, закрита). Визначити, у чому полягає основна відмінність різних типів кадрової політики, що дозволяє з’ясувати і усвідомити, які фактори внутрішнього та зовнішнього середовища впливають на формування політики менеджменту персоналу. У цьому питанні важливо зрозуміти сутність механізму реалізації та складових змісту політики менеджменту персоналу організації, принципи стратегії та політики.

Останнє питання дозволяє схарактеризувати Важливо приділити увагу вихідним даним про характеристики цих двох систем управління і основні напрями їх філософії та практики.

Доцільно, готуючись до обговорення визначених питань не обмежувати сферу підготовки лише через опрацювання основної літератури з дисципліни, а й звернутись до додаткових джерел інформації (включаючи міжнародну мережу Інтернет) з метою підготовки виступів за запропонованими темами, що дозволить розширити власний кругозір як фахівця, продемонструвати компетентність з окремих питань, навести цікаві приклади з вітчизняного та міжнародного досвіду управління персоналом організації. Крім того, студенти можуть використовувати набутий досвід перебування у трудовому колективі підчас проходження виробничої практики, де вивчений досвід діяльності організації трудового колективу може бути ілюстрацією виступів на семінарському занятті.

Під час підготовки принципів і методів управління персоналом до семінарського заняття ви зможете знайти матеріал для відповідей на запропоновані до обговорення питання у рекомендованій літературі.

Питання для самоконтролю

 1. «Філософія організації» і для чого вона розробляється?

 2. Корпоративної культури організації.

 3. Як визначається поняття „персонал”?

 4. Як класифікується персонал організації?

 5. З яких структурних елементів складається система управління персоналом організації?

 6. Особливості, які відзначається менеджмент персоналу.

 7. Які основні задачі вирішує менеджер з персоналу у сучасній організації?

 8. Кадрова політика організації

 9. Типи кадрової політики.

Тести поточного контролю знань за темою 2

 1. Під стратегією та політикою менеджменту персоналу організації розуміють:

 • чітке визначення видів дій, які мають здійснюватися для досягнення цілей організації

 • спонукання до співробітництва координацією діяльності між різними структурними підрозділами

 • систему теоретичних поглядів, ідей, принципів, що визначають напрями, методи й форми роботи з персоналом

 • використання встановлених стандартів у різних ситуаціях управління персоналом.

 1. До групи генеральних стратегій розвитку належать такі різновиди стратегій організацій:

 • стратегія зростання;

 • стратегія зростання

 • стратегія диференціації

 • стратегія помірного зростання

 • стратегія фокусування

 • стратегія скорочення

 • комбінована (селективна) стратегія.

 1. Взаємозв’язок стратегії та політики менеджменту персоналу із загальною стратегією організації та кадровою роботою полягає у тому, що:

 • стратегія управління організацією базується на стратегії менеджменту персоналу

 • стратегія управління персоналом є елементом загальної стратегії розвитку організації.

 1. За рівнем усвідомлення правил і норм, які лежать в основі кадрових заходів, та безпосереднього впливу апарату управління на кадрову ситуацію політика менеджменту персоналу може бути:

 • превентивною

 • пасивною

 • відкритою

 • закритою

 • активною

 • реактивною.

 1. За орієнтацією на власний або зовнішній персонал політика менеджменту персоналу може бути:

 • пасивною

 • відкритою

 • активною

 • закритою

 • реактивною

 • превентивною.