Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Менеджмент персоналу

Навчально - методичний посібник

Дніпропетровськ 2010 міністерство фінансів україни Дніпропетровська державна фінансова академія

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА Управління персоналом і економіки праці

Менеджмент персоналу

Навчально - методичний посібник

для студентів заочної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр

напряму підготовки - 0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності – 8.050104 «Фінанси», 8.050107 «Економіка підприємства»

Дніпропетровськ – 2010

ББК 65.291.6

К 17

Калініна В.О., Лобза А.В.

Менеджмент персоналу: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 123 с.

Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» з метою засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок застосування системного підходу до вирішення проблем,що виникають у сфері управління персоналом організації, вивчення і засвоєння знань з теорії та практики управління персоналом.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, розподіл балів, які присвоюються студентам, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, методичні рекомендації і завдання для домашньої контрольної роботи, список рекомендованої літератури.

Автори (укладачі):

- В.О. Калініна – кандидат філософських наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

- А.В. Лобза – доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

- О.О.Гетьман – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

- А.Ю.Могилова - кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу ДВНЗ «Український державний хімико-технологічний університет»

Відповідальний за випуск:

- А.Г. Бабенко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні Вченої

ради факультету

Протокол № 2 від 12.10. .2010р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри управління персоналом і економіки праці

Протокол № 9 від 12.04.2010р.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………….

4

1. Програма навчальної дисципліни………………………………

6

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам…………………

15

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи…………………

16

4. Методичні рекомендації до практичних занять………………

61

5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань…………………………………………………………………

81

6. Методичні рекомендації і завдання для домашньої контрольної роботи

84

6. Підсумковий контроль……….......................……………………

89

7. Список рекомендованої літератури………………………………

118

Вступ

Дисципліна “Менеджмент персоналу” передбачена навчальним планом і є обов’язковою для вивчення студентами.

Мета дисципліни – допомогти майбутнім фахівцям оволодіти основами знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій та у державних установах що функціонують у галузі економіки України.

Головне завдання дисципліни і цього посібника - допомогти студентам розібратися у питаннях теорії та практики менеджменту персоналу, кадрової стратегії та політики, методичних підходів щодо організації роботи з персоналом, методів професійного добору кадрів, мотивації та розвитку персоналу; набуття вмінь самостійно аналізувати виробничі ситуації, приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі керування персоналом.

Важливою передумовою опанування як програмовим, так і позапрограмовим матеріалом є наполеглива праця над першоджерелами, їх конспектування, а також аналіз і дослідження соціально-політичних заходів на підприємстві чи в організації за місцем практики.

Дисципліна “Менеджмент персоналу” посідає важливе місце у навчальному процесі, оскільки надає методологічні, методичні знання, допомагає сформувати практичне вміння щодо аналізу, оцінки і розробки щодо організації роботи з персоналом, методів професійного добору кадрів, мотивації та розвитку персоналу.

Вона має зв'язок з такими дисциплінами, як: “Політична економія”, “Економіка підприємств”, “Менеджмент”, “Фінанси”, “Економіка праці й соціально-трудові відносини”, “Фінансовий менеджмент”, “Соціальна політика”.

Посібник розроблено згідно з програмою навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр напряму підготовки - 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності – 8.050104 «Фінанси», 8.050107 «Економіка підприємства».

Основними формами організації навчального процесу є: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів і контрольні заходи. Основними видами навчальних (аудиторних) занять є: лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття, консультації.

В організації навчального процесу з навчальної дисципліни “Менеджмент персоналу” застосовується поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з тем навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль з дисципліни “Менеджмент персоналу” включає модульний та семестровий контроль. Модульні контролі проводяться після закінчення логічно завершених частин лекційних, семінарських та практичних занять. Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі письмового екзамену.