Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Теми для підготовки доповідей та рефератів

  1. Основні процеси руху персоналу.

  2. Ротація кадрів її переваги та недоліки.

3. Вивільнення персоналу.

4. Плинність кадрів та шляхи її скорочення.

5. Економічних збитків через плинність персоналу.

Бібліографічний список

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 28; 35; 36; 37; 39; 51; 54; 57]

Змістовий модуль 2. Управління діяльності персоналу

Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу

Мета: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про завдання регулювання трудової діяльності персоналу та видами регламентаційних документів та порядком їх складення.

План вивчення теми

1. Основні чинники та умови ефективної діяльності персоналу.

2. Основні методи управління персоналом.

3. Регламентація діяльності посадових осіб.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Чим більше людей залучено до спільної діяльності в організаціях, тим складнішим і відповідальнішим є процес регулювання цієї діяльності.

Важливо засвоїти основні завдання регулювання трудової діяльності персоналу, а також основні чинники його ефективної діяльності. Ефективність трудової діяльності персоналу залежить і формується під впливом багатьох різнопланових чинників, які умовно поділяються на дві групи. Підготовка до відповіді на питання має на меті визначення сутності складових кожної з двох груп чинників, їх загального спрямування і особливостей, що забезпечують регулювання трудової діяльності працівників організації.

Підготовка до питань дозволить визначити сутність регламентування трудової діяльності як засобу регулювання праці персоналу. Важливо звернути увагу на правила складання таких регламентаційних документів, як положення про структурні підрозділи та посадові інструкції, на види та особливості посадових повноважень.

Вивчаючі тему, присвячується з’ясуванню того, які існують методи управління персоналом організації, як вони взаємодіють та у чому полягають особливості кожної групи методів.

Людина значну частину свого життя витрачає на працю, і тому від умов праці, рівня її безпеки залежать працездатність і продуктивність праці, якість роботи, стан здоров’я. Вивчаючи п’яте питання, необхідно зрозуміти, що створення сприятливих умов праці має бути одним з головних завдань суспільства, невід’ємною частиною державної соціальної та економічної політики, важливою складовою менеджменту персоналу. Умови праці поділяються на соціально-економічні, які розглядаються в широкому контексті і характеризують суспільне ставлення до них, та виробничі, тобто умови праці безпосередньо на робочих місцях. Важливо засвоїти класифікацію факторів формування умов праці, елементи умов праці та напрями впливу умов праці на працівника. Велику увагу створенню сприятливих умов праці приділяє держава, тому у ході підготовки до семінару необхідно бути обізнаним із державним регулюванням умов праці.

Вивчаючи цю тему, студенти мають розкрити специфіку в сфері управління персоналом та економіки праці щодо поліпшення умов праці та показники, за якими здійснюється оцінювання соціальної ефективності заходів з удосконалення умов праці, діяльності служб управління персоналом на прикладі відомої вам організації.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає принцип системності в організації діяльності персоналу?

2. Які завдання має вирішувати регулювання трудової діяльності персоналу?

3. Які чинники впливають на ефективність трудової діяльності?

4. Яке значення має визначення мети діяльності структурного підрозділу?

5. У чому полягає планування діяльності трудового колективу?

6. Назвати основні складові нормативно-правового забезпечення трудової діяльності персоналу

7. Що собою уявляє організаційно-економічне забезпечення трудової діяльності?

8. Які завдання вирішуються в процесі інженерно-технічного забезпечення трудової діяльності персоналу?

9. У чому полягає ресурсне забезпечення трудової діяльності персоналу?

10. У чому полягає сутність адміністративних методів управління персоналом?

11. У чому полягає сутність і значення економічних методів управління персоналом?

12. У чому полягає сутність і значення правових методів управління персоналом?

13. У чому полягає сутність і значення соціально-психологічних методів управління персоналом?

14. Якими засобами регламентується діяльність структурних підрозділів організації?

15. Які вам відомі види структурних підрозділів організації?

16. Якими засобами регламентується діяльність посадових осіб в організації?

17. Що собою уявляє посадова інструкція, якою має бути її структура?

18. Розкрити зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку.