Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Тема 15. Ефективність менеджменту персоналу

Загальні засади ефективності в економіці та управлінні. Сутність поняття ефективності менеджменту персоналу. Взаємодія складників ефективності менеджменту персоналу.

Витрати на персонал, планування та нормування витрат на персонал.

Основні напрямки організаційної ефективності менеджменту персоналу.

Методика аналізу економічної ефективності менеджменту персоналу.

Соціальна ефективність менеджменту персоналу. Основні показники соціальної ефективності менеджменту персоналу організації.

Модуль 2 Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз)

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам

Модуль 1

ДКР

іспит

ІНДЗ

Сума

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Тема 12

Тема 13

Тема 14

Тема 15

40

40

20

100

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ВНЗ

Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену

Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

Зараховано

А (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

80-89

4 (добре)

В (дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

60-69

3 (задовільно)

D (задовільно)

Пристойно, але із значними недоліками

50-59

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

21-49

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано

FX

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

0-20

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

F

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи Модуль № 1

Змістовий модуль 1. Організація роботи з персоналом

Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу

Мета: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про сутність менеджменту персоналу та напрями його розвитку.

План вивчення теми

1. Ключові слова і терміни дисципліни.

2. Предмет і зміст дисципліни, її місце серед нормативних дисциплін підготовки магістра .

3. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку.

4. Три вектори розвитку менеджменту персоналу: сфера практичної діяльності, навчальна дисципліна, галузь науки.