Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Бібліографічний список

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 28; 35; 36; 37; 39; 51; 54; 57]

Змістовий модуль 2. Управління діяльності персоналу

Практичне заняття № 5

Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу

Мета: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про завдання регулювання трудової діяльності персоналу та видами регламентаційних документів та порядком їх складення.

План заняття

  1. Основні чинники ефективності діяльності персоналу.

  2. Створення умов для ефективної діяльності персоналу.

  3. Методи управління персоналом (адміністративні, правові, економічні, соціально-психологічні методи)

  4. Регламентування посадових обов’язків працівників та регламентування діяльності структурних підрозділів.

Методичні рекомендації до практичної роботи

Доцільно, готуючись до обговорення визначених питань не обмежувати сферу підготовки лише через опрацювання основної літератури з дисципліни, а й звернутись до додаткових джерел інформації (включаючи міжнародну мережу Інтернет) з метою підготовки виступів за запропонованими темами, що дозволить розширити власний кругозір як фахівця, продемонструвати компетентність з окремих питань, навести цікаві приклади з вітчизняного та міжнародного досвіду управління персоналом організації.

Чим більше людей залучено до спільної діяльності в організаціях, тим складнішим і відповідальнішим є процес регулювання цієї діяльності. Ефективність трудової діяльності персоналу залежить і формується під впливом багатьох різнопланових чинників, які умовно поділяються на дві групи.

Підготовка до відповіді на питання має на меті визначення сутності складових кожної з двох груп чинників, їх загального спрямування і особливостей, що забезпечують регулювання трудової діяльності працівників організації. Важливо засвоїти основні завдання регулювання трудової діяльності персоналу, а також основні чинники його ефективної діяльності.

Вивчаючі тему, присвячується з’ясуванню того, які існують методи управління персоналом організації, як вони взаємодіють та у чому полягають особливості кожної групи методів.

Підготовка до четвертого питань дозволить визначити сутність регламентування трудової діяльності як засобу регулювання праці персоналу. Важливо звернути увагу на правила складання таких регламентаційних документів, як положення про структурні підрозділи та посадові інструкції, на види та особливості посадових повноважень.

Бібліографічний список:

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 26; 27; 31; 32;

36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 51; 54; 57]

Практичного заняття № 6

Тема 10. Управління робочим часом працівників

Мета: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про сутність фонду робочого часу і порядком діагностики робочого часу, контролем за ним та методикою аналізу ефективності використання робочого часу персоналом.

План заняття

  1. Робочий час та його організація.

  2. Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх значення як засобу регулювання робочого часу в конкретній організації.

  3. Режим праці та відпочинку.Гнучкі режими праці.

  4. Аналіз ефективності використання робочого часу персоналом.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Доцільно, готуючись до обговорення визначених питань не обмежувати сферу підготовки лише через опрацювання основної літератури з дисципліни, а й звернутись до додаткових джерел інформації (включаючи міжнародну мережу Інтернет) з метою підготовки виступів за запропонованими темами, що дозволить розширити власний кругозір як фахівця, продемонструвати компетентність з окремих питань, навести цікаві приклади з вітчизняного та міжнародного досвіду управління персоналом організації.

В першому питанні розглянути законодавчі документи щодо регламентування робочого часу та тривіальності відпусток, особливостям їх застосування відповідно до характеру виробництва та різних умов роботи; з’ясувати, яку роль у регулюванні робочого часу відіграє у організації такий внутрішній документ, як правила внутрішнього розпорядку.

При підготовці другого питання необхідно визначити, як аналізується ефективність використання робочого часу залежно від режимів праці. Так як робочий час – явище сфери праці – є універсальною мірою кількості праці. Кількість праці, уречевлена в її продуктах, визначається екстенсивною (тривалість робочого часу) та інтенсивною (сутність інтенсивності праці) величинами.

Також потрібно звернути увагу на те, як визначається загальна тривіальність робочого часу і облік використання робочого часу, методи аналізу ефективності використання робочого часу.

В третьому питані особливу увагу слід звернути на види відпусток.

Вивчаючи четверте питання з теми, студенти потрібні проаналізувати ефективність затрат робочого часу, законодавче регулювання робочого часу та тривалості відпусток.