Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва змістового модуля, теми

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Організація роботи з персоналом

Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу

Тема 2. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації

Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

Тема 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

Тема 5. Кадрова служба та кадрове діловодство

Тема 6 Планування й формування персоналу

Тема 7. Розвиток персоналу

Тема 8. Рух персоналу

Змістовий модуль 2. Управління діяльності персоналу

Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу

Тема 10. Управління робочим часом працівників

Тема 11. Створення сприятливих умов праці

Тема 12. Оцінювання персоналу

Тема 13. Мотивація та стимулювання праці

Тема 14. Соціальне партнерство в організації

Тема 15. Ефективність менеджменту персоналу

Модуль 2

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит

1.4. Зміст навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу»

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Організація роботи з персоналом

Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу

Предмет і зміст дисципліни, її місце серед нормативних дисциплін підготовки магістра з фінансів. Ключові слова, поняття, терміни. Міжпредметні зв’язки.

Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку. Три вектори розвитку менеджменту персоналу: сфера практичної діяльності, навчальна дисципліна, галузь науки.

Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту персоналу. Персонал організації та його структура. Основні якісні характеристики персоналу.

Тема 2. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації

Стратегія розвитку організації та її вплив на формування кадрової політики. Кадрова політика організації: типи кадрової політики, етапи її побудови, зміст та умови розробки кадрової політики, кадрова стратегія. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на побудову кадрової стратегії. Залежність кадрової стратегії та політики від генеральної стратегії та політики розвитку організації.

Моделі ринку праці та політика менеджменту персоналу.

Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

Законодавчі акти про працю в Україні як засоби регулювання трудової діяльності персоналу організації.

Нормативно-правова база менеджменту персоналу. Концептуальні кадрові документи: філософія підприємства, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір. Інші внутрішні документи організації: положення про структурні підрозділи, посадові інструкції тощо.

Нормативно-методичне та інформаційне забезпечення менеджменту персоналу. Документи відомчого характеру, що визначають норми, правила, вимоги, характеристики щодо менеджменту персоналу. Документи, що розробляються для внутрішнього користування.

Кадрове забезпечення менеджменту персоналу. Розподіл функцій з менеджменту персоналу між кадровою службою та керівниками структурних ланок організації.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення менеджменту персоналу.