Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Наочний посібник 2007.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
543.23 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Менеджмент персоналу

наочний навчальний посібник

Дніпропетровськ – 2007

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Економічний факультет

Кафедра менеджменту

Менеджмент персоналу

наочний навчальний посібник

для студентів, які навчаються

з напрямку 0501 “Економіка і підприємництво”

за спеціальностями 8.050104 «Фінанси», 8.050107 «Економіка підприємства», 8.050109 «Управління персоналом і економіка праці»

Дніпропетровськ – 2007

Менеджмент персоналу: наочний навчальний посібник. Дніпропетровськ, ДДФА, 2007.- 70 с.

Укладач:

І.З.Шукіс

– к.т.н., доцент кафедри менеджменту

Рецензенти:

К.В.Комарова

– доцент кафедри менеджменту

С.К. Кучеренко

– к.е.н., доцент кафедри економіки і управління ДНУ

Відповідальний за випуск:

Н.І. Редіна

– зав. кафедри менеджменту

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

економічного факультету

протокол № 3 від 29.01.2007

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

менеджменту

протокол № 6 від 15.01.2007

Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу План

  1. Предмет та зміст навчальної дисципліни. Мета вивчення дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами. Визначення основних понять.

  2. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку.

  3. Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту персоналу.

  4. Персонал організації та його структура.

Основні поняття:

Метод

  • сукупність прийомів, операцій практичного або теоретичного пізнання дійсності, вирішення конкретного завдання.

Методологія

  • наука про метод і шляхи досягнення істини.

Методика

  • конкретизація методу у формі інструкцій, правил, технічних прийомів, послідовності дій

Менеджмент персоналу

  • це процес управління трудовим колективом, який здійснюється спеціально підготовленими працівниками апарату управління.

Зміст менеджменту персоналу

  • це багатогранний процес впливу суб’єкта на об’єкт управління з метою забезпечення ефективного функціонування організації в цілому і задоволення потреб кожного з працюючих у його професійному й особистому розвитку.

Рис. 1.1. Вектори розвитку менеджменту персоналу

Рис. 1.2. Підпорядкованість функцій завданням і меті управління персоналом

Таблиця 1.1

Принципи, що характеризують вимоги до формування системи управління персоналом

Принцип

Зміст принципу

Обумовленості функцій управління персоналом цілями виробництва

Функції управління персоналом формуються і змінюються не довільно, а відповідно до потреб і цілей виробництва

Потенційних імітацій

Тимчасове вибуття окремих працівників не має переривати процес здійснення будь-яких функцій управління. Для цього кожний працівник системи управління персоналом повинен вміти імітувати функції вищого, нижчого співробітника й одного-двох працівників свого рівня

Економічності

Передбачає найбільш ефективну й економічну організацію системи управління персоналом, зниження частки витрат на систему управління в загальних витратах на одиницю продукції, що випускається, підвищення ефективності виробництва. У випадку, коли після заходів з удосконалення системи управління персоналом збільшилися витрати на управління, вони мають перекриватися ефектом у виробничій системі, отриманим у результаті їх здійснення

Прогресивності

Відповідність системи управління персоналом передовим зарубіжним і вітчизняним аналогам

Перспективності

При формування системи управління персоналом слід враховувати перспективи розвитку організації

Комплексності

При формуванні системи управління персоналом необхідно враховувати всі фактори, що впливають на систему управління (зв'язок з вищими органами, договірні зв’язки, стан об’єкта управління та ін.)

Оперативності

Своєчасне прийняття рішень для аналізу й удосконалення системи управління персоналом, що попереджають або оперативно усувають відхилення

Простоти

Чим простішою є система управління персоналом, тим краще вона працює, (безумовно, це виключає спрощення системи управління персоналом на шкоду виробництву)

Науковості

Розробка заходів щодо формування системи управління персоналом має ґрунтуватися на досягненнях науки у сфері управління

Автономності

У будь-яких горизонтальних і вертикальних розрізах системи управління персоналом має забезпечуватися раціональна автономність структурних підрозділів або окремих керівників

Узгодженості

Взаємодія між ієрархічними ланками по вертикалі, а також між відносно автономними ланками системи управління персоналом по горизонталі має бути в цілому погоджена з головними цілями організації і синхронізована в часі

Прозорості

Система управління персоналом повинна мати концептуальну єдність, єдину і доступну термінологію; діяльність усіх підрозділів і керівників має будуватися на єдиних засадах

Комфортності

Система управління персоналом має забезпечити максимум зручностей для творчих процесів

Рис. 1.3. Спрощена схема відкритої організації виробничого спрямування