Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Додатковий:

  1. Галайда Т.О., Васюта В.Б. Концептуальне моделювання систем мотивації праці//Регіональні перспективи. – 2001. – №5-6. – С.-271-273.

  2. Бикова А.Л. «Основні підходи до розробки програм мотивації для підприємства Дніпропетровської області». Фінансова-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів: Тези Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ ,10-20 березня 2009р. У 2-х т. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2009.- Т. 2 – с. 18-20.

  3. Бикова А.Л., Ласкава О.О. Аналіз демографічної ситуації: проблеми та шляхи їх вирішення. Міжнародна науково-практична конференція – Дніпропетровськ, ДДФА – 2008р. – с. 233-234с.

  4. Колот А.М. Розвиток виробничої демократії як чинник удосконалення соціально-трудових відносин // Україна: аспекти праці. – 2001. - № 6. – С.21-28.

  5. Лобза А.В. Діагностика трудової мотивації ціннісних орієнтацій і задоволеності працею персоналу на підприємствах Дніпропетровської області. – Вісник ДДФА. Економічні науки, 2009.- №1. с-38-42.

  6. Лобза А.В., Роль соціальної мотивації персоналу організації у сучасних умовах. – Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства. Міжн. наук.-практ. конференція. – Дніпропетровськ, ДДФА. – 2007. – с. 295-296.

  7. Лобза А.В., Сучасні тенденції управління мотивацією працівників банку. Міжнародна науково-практична конференція – Дніпропетровськ, ДДФА, 2008 р. – с.275-277.

  8. Назаралиев И.Р. Необходимость усиления мотивационных аспектов менеджмента для стран с трансформирующейся экономикой//Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 5. – С. 18-23.

  9. Організаційна поведінка / Д.Гелрігел, Дж.В.Слокум – молодший, Р.В.Вудмен, Н.С.Бренінг; Пер. з англ.. І Тарасюк, М.Зарицька, Н.Гайдукевич. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2001. – 726с.

  10. Основні напрямки соціально-економічної стратегії на 2000-2004 роки//Україна – BUSINES. – 2000. - № 8. – С. 5.

Навчально-методичний посібник

Калініна Валентина Олександрівна

Лобза Алла В’ячеславівна

Менеджмент персоналу

К 17

Лобза А.В., Калініна В.О.

Менеджмент персоналу: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 123 с.

Посібник призначений надати допомогу студентам організувати роботу із вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» з метою засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок застосування системного підходу до управління персоналом організації.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, розподіл балів, які присвоюються студентам, методичні рекомендації до семінарських занять та виконання самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, методичні рекомендації і завдання для домашньої контрольної роботи, список рекомендованої літератури.

ББК 65.291.6

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,2 Облік.-видав.арк. 3,0 Тираж _____ Замовлення №___

_______________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від ___2010 р.

123