Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Бібліографічний список

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 27; 28; 30; 31; 34; 36; 42;50; 51]

4. методичні рекомендації до Практичних занять

Модуль № 1

Змістовий модуль 1. Організація роботи з персоналом

Практичне заняття № 1

Тема 2. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації

Мета заняття: закріпити теоретичні знання та виробити практичні навички щодо ефективного використання нормативно-правових, науково-методичних, інформаційних, інших ресурсів системи управління персоналом та складання концептуальних кадрових документів.

План заняття

  1. Стратегія розвитку організації та її вплив на формування кадрової політики

  2. Кадрова політика організації: типи кадрової політики, етапи її побудови, зміст та умови розробки кадрової політики, кадрова стратегія

  3. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на побудову кадрової стратегії.

  4. Залежність кадрової стратегії та політики від генеральної стратегії та політики розвитку організації.

  5. Моделі ринку праці та політика менеджменту персоналу.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1. Підчас підготовки до участі у занятті вам належить самостійно опрацювати законодавчі акти про працю в Україні, що наведені у списку основної рекомендованої літератури – позиції 1-9. Опрацювання наведених джерел передбачає з’ясування того, що саме регламентують ці нормативно-правові та науково-методичні документи, у чому полягає особливість кожного з них - на практичному занятті у ході актуалізації опорних теоретичних знань важливо сконцентруватися лише на їх сутності та особливостях.

 2. Наступним етапом заняття є обговорення змісту концептуальних кадрових документів: філософії підприємства (своєрідного морального кодексу, що визначає організаційну культуру), Правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору. Завдання по складенні означених документів має бути виконано завчасно – до практичного заняття. Для цього навчальна група попередньо поділяється на три підгрупи, які самостійно готують такі документи для свого підприємства-легенди: перша група – філософію підприємства, друга – Правила внутрішнього трудового розпорядку, третя – колективний договір. На занятті студенти знайомляться із зразками названих документів, складеними фахівцями, і аналізують допущені помилки у своїх документах.

 3. На наступному етапі заняття аналізуються конкретні ситуативні завдання щодо ресурсного забезпечення менеджменту персоналу.

Запитання:

 1. На трьох прикладах покажіть, у чому проявляється культура нашої академії?

 2. Опишіть, яким чином ця культура впливає на вашу власну поведінку?

 3. Що робить академія для вдосконалення своєї культури?

 4. Які методи використовуються для збереження наявної культури? Наскільки просто її змінити? Поясніть чому.

 5. Що можете запропонувати ви для вдосконалення організаційної культури навчального закладу?

Бібліографічний список:

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 26; 27; 28; 31; 32; 35; 37; 54; 57]

Практичне заняття № 2

Тема 4: Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

Мета: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про сутність ціннісних орієнтирів працівників та їх впливу на трудову поведінку у колективі і про типи та причини конфліктів, методи їх розв’язання у колективі та засвоєння закономірностей формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі.

План заняття

 1. Особистісні якості керівника як передумова ефективного управління.

 2. Соціально-психологічні особливості колективу та трудової поведінки персоналу.

 3. Потреби та ціннісні орієнтири працівників, їх вплив на трудову поведінку.

 4. Комунікативні процеси в управлінні персоналом.

 5. Типи та причини конфліктів, методи їх розв’язання.

 6. Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі, його вплив на ефективність діяльності персоналу організації.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Доцільно, готуючись до обговорення визначених питань не обмежувати сферу підготовки лише через опрацювання основної літератури з дисципліни, а й звернутись до додаткових джерел інформації (включаючи міжнародну мережу Інтернет) з метою підготовки виступів за запропонованими темами, що дозволить розширити власний кругозір як фахівця, продемонструвати компетентність з окремих питань, навести цікаві приклади з вітчизняного та міжнародного досвіду управління персоналом організації.

Належить з’ясувати, які риси характеризують діяльність ефективного керівника, які якості йому необхідні, - аргументувати свою відповідь. У діяльності керівника тісно переплітаються функції адміністратора, організатора, спеціаліста, інформатора, вихователя., Важливо визначитися з якостями керівника відповідно до функцій, які він виконує.

Вивчаючи друге питання важливо зрозуміти, які функції виконує спілкування в управлінні персоналом та у чому суть зворотного зв’язку і яке він має значення для ефективного управління, а також дозволить визначити сутність комунікацій та спілкування, компоненти структури спілкування, їх значимість в управлінській діяльності. Необхідно звернути увагу на умови ефективного спілкування аби уникнути конфліктних ситуацій, засвоїти методи розв’язання конфліктів та умови їх використання.

Майбутньому управлінцю важливо знати, які ознаки та критерії характеризують сприятливий соціально-психологічний клімат в організації та у чому виявляється вплив соціально-психологічного клімату на ефективність трудової діяльності. Під час засвоєння матеріалу особливу увагу слід приділити набуттю знань щодо умов виникнення міжособистісних стосунків та форм їх виявлення, а також основним механізмам регуляції соціально-психологічного клімату в колективі організації.

Вивчення третього питання присвячується з’ясуванню того, що таке соціально-психологічний клімат і чим зумовлюється його значення в життєдіяльності організації. Підготовка до обговорення закономірностей формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі, його вплив на ефективність діяльності персоналу організації. Вивчаючи цю тему, студенти мають розкрити специфіки діяльності служб управління персоналом, охарактеризування кадрової служби на прикладі відомої вам організації.