Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Особистісні якості керівника їх вплив на ефективність діяльності персоналу організації.

  1. Причини виникнення конфліктів, методи їх розв’язання.

  2. Закономірності формування соціально-психологічного клімату в колективі.

Бібліографічний список:

[1; 2; 3; 5; 6; 18; 19; 22; 25; 28; 31; 32; 33; 37; 54; 57]

Тема 5. Кадрова служба і кадрове діловодство

Мета: засвоїти, закріпити та систематизувати знання студентів про основні завдання та функції кадрової служби, осмислення планування і прогнозування кадрової роботи та організації обліку і звітності по кадрам

План вивчення теми

  1. Організація кадрової служби, сучасні завдання та функції діяльності кадрової служби.

  2. Планування та прогнозування кадрової роботи.

  3. Вимоги до персоналу кадрової служби організації.

  4. Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб.

  5. Комп’ютеризація документообігу та обробки документів у кадрових службах.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі засвоєння матеріалу важливо зрозуміти та сформулювати роль кадрової служби у формуванні конкурентоспроможного персоналу, засвоїти основні функції та завдання кадрової служби в сучасних умовах. Певну увагу слід приділити визначенню основних професійно-кваліфікаційних вимог до керівника сучасної кадрової служби, характеристиці його прав, обов’язків й відповідальності. Формування знань з теорії та практики організації діяльності служб управління персоналом передбачає з’ясування необхідності співпраці кадрової служби з іншими структурними підрозділами підприємства і шляхів вдосконалення діяльності кадрової служби в сучасних умовах.

Вивчаючи цю тему, необхідно обґрунтувати необхідність ведення кадрового діловодства в загальній системі управління підприємством. Важливо дати характеристику номенклатурі справ з кадрового діловодства, схарактеризувати основні групи комплексу документів за функціями управління кадрами, розкрити механізм документаційного забезпечення обліку та руху кадрів, назвати основні вимоги до складу та ведення особових справ працівників підприємства. Особливу увагу при засвоєнні матеріалу слід приділити правилам заповнення, ведення та зберігання документів (зокрема трудової книжки). З’ясуйте сутність і призначення штатно-посадової й алфавітної книг у діяльності кадрової служби та продумайте, у чому полягає необхідність комп’ютеризації кадрового діловодства. Готуючись до семінару, запишіть кілька стверджень „за” та кілька „проти” комп’ютеризації кадрового діловодства. Спробуйте знайти прикладні програми по створенню й опрацюванню даних про персонал організації, доведіть доцільність їх застосування.

Вивчаючи цю тему, студенти мають розкрити специфіку діяльності кадрової служби і ведення кадрового діловодства на прикладі відомої вам організації.

Питання для самоконтролю

1. Що таке кадрова служба?

2. Які завдання та функції виконує кадрова служба?

3. У чому полягають особливості планування та прогнозування кадрової роботи?

4. Як визначаються вимоги до персоналу кадрової служби?

5. У чому особливості інструментарію кадрового менеджера?

6. Які основні вимоги до організації діловодства кадрових служб?

7. Охарактеризуйте документаційне забезпечення менеджменту персоналу.

8. Які особливості організації обліку і звітності по кадрах?

9. Що таке комп’ютеризація документообігу та обробки документів?

10. У чому полягають задачі комп’ютеризації документообігу та обробки документів у кадрових службах?