Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Выучить.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
879.1 Кб
Скачать

Тема 10. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у хх столітті

1. Що з наведеного характеризує економічне і соціальне становище в Україні сер. ХІХ ст.?

б) загострення кризи кріпосницької системи;

г) укріплення феодальних відносин.

2. Що з наведеного характеризує проекти В. Каразіна?

б) прихильник дворянського лібералізму;

3. В. Каразін був прихильником:

б) конституційної монархії;

4. Які положення характеризують економічні погляди А. Скальковського?

б) захисник інтересів великих землевласників;

в) виступав за наділення землею селян, як кріпаків, так і переселенців;

5. Які з наведених причин пояснюють панування в економічній теорії України сер. ХІХ ст. класичної економічної теорії?

а) прагнення теоретично обгрунтувати захист натурального господарства;

в) прагнення довести неминучість руйнації капіталістичної системи;

6. До економічних поглядів Д. Журавського належать:

б) необхідність переходу від кріпацької праці до вільнонайманої;

в) прихильник розвитку капіталістичних відносин;

7. Економічні і суспільно-політичні погляди М. Драгоманова характеризуються:

а) обгрунтуванням антинародної спрямованості реформи 1861 р.;

в) палке заперечення капіталістичного розвитку України;

8. До економічних ідей революційного народництва слід віднести:

б) обгрунтування самобутнього характеру розвитку України;

в) ідеалізація селянства як рушійної сили революції;

9. Природничо - наукове визначення процесу праці (енергетичної теорії праці) належить:

в) С. Подолинському;

10. Що з переліченого характеризує економічну позицію І. Франка:

б) виступає за знищення експлуатації шляхом ліквідації приватної власності на землю і засоби виробництва;

в) відстоювання постулатів трудової теорії вартості;

11. До представників ліберального народництва як напряму суспільно-економічної думки слід віднести:

в) П. Червінського;

г) М. Левитського;

д) Т. Осадчого.

12. Пануючим напрямком в економічній теорії України ХІХ ст. був:

в) класична школа;

13. До особливостей сприйняття класичної школи політичної економії Т. Степановим слід віднести:

а) необхідність посилення соціального аспекту політичної економії;

г) доведення необхідності посилення економічних функцій держави.

14. Що з наведеного характеризує економічні погляди І. Вернадського?

а) прихильник дрібного виробництва;

в) прихильник економічного лібералізму;

15. Першовідкривачем сучасної інвестиційної теорії циклів став:

в) М. Туган-Барановський;

16. Яку позицію займав М. Туган-Барановський в теорії вартості?

в) вперше виступив за поєднання трудової теорії вартості з теорією граничної корисності;

17. Основною причиною циклічних коливань М. Туган-Барановський вважав:

а) диспропорційність між рухом заощаджень і інвестицій;

18. Що з переліченого відповідає економічним поглядам М. Туган-Барановського?

а) висунув соціальну теорію розподілу доходів;

б) прагнення до соціалізму вважав помилковим;

19. На розвиток якої науки мали великий вплив праці Є. Слуцького?

в) економетрики;

20. Що з переліченого характеризує економічні дослідження Є. Слуцького?

а) вирішення проблем взаємозв’язку між ціною, попитом і функцією корисності;

21. Н.Д.Кондратьєв не став лауреатом Нобелівської премії по економіці тому, що:

г) радянські економісти не висували його як здобувача Нобелівської премії, оскільки він був репресований

22. Помічено, що найбільш великі економісти робили свої відкриття, спираючись на матеріал тієї країни, у якій вони жили. Це пояснюється в першу чергу тим, що:

в) у наданих країнах було багато проблем, що потрібно було вирішувати;

г) у своїй країні економіст зіштовхувався з усією множиною фактів реального життя і міг вибрати з них Істотні для свого відкриття.

23. Л.В.Канторович здобув Нобелівську премію з економіки за дослідження:

в) лінійного економічного програмування;

24. Розробка яких теоретичних принципів належить Н. Кондратьєву:

б) теорія довгих хвиль

25. Хто автор теорії довгих хвиль:

в) Н.Кондратьєв,

26. Хто із представників радянської економічної думки був нагороджений Нобелівською премією:

в) Л.Канторович

27. У який період була висунута концепція перебудови?

в) 1987-1991 рр

Тема №11 Кейнсианство

Теми 11. Кейнсіанство та його особливості у різних країнах

  1. У чому полягають історичні передумови виникнення кейнсіанства?

Главной из предпосылок было быстрое разрушение с развитием капитализма механизмов автоматического рыночного саморегулирования. На рубеже XX в. монополии окончательно уничтожили свободную конкуренцию как регулятор капиталистического хозяйства. Следовательно, сама действительность опровергла иллюзии неоклассиков относительно способности рыночного механизма автоматически обеспечивать равновесие на рынках товаров, труда и капитала. Самым наглядным свидетельством этого стал мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и последующая депрессия 30-х годов. Кризис продемонстрировал очевидное несоответствие между высоким уровнем развития производительных сил и иррациональностью стихийных рыночных процессов. Высокий уровень обобществления и осложнения хозяйственного механизма срочно требовали планомерного регулирования экономики в общенациональных масштабах, т.е. усиление роли государства в экономике. Сначала усилено государственное вмешательство в экономическую жизнь объяснялось чисто практическими соображениями без соответствующей теоретической базы. Опубликовав 1936 г. книгу "Общая теория занятости, процента и денег" Дж. М. Кейнс создал эту теоретическую платформу и стал идеологом нового направления в экономической науке, который обосновывает невозможность саморегулирования капиталистической экономики и необходимость государственного вмешательства в экономические процессы.