Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Середня група (п'ятий рік життя)

Знайомити з числами і цифрами в межах п'яти, утворен­ням числа. Підводити до розуміння відмінності між кількісною і порядковою лічбою та відмінності між групами предметів

(сукупностями, множинами); розуміння, що при лічбі остан­ній числівник належить до всієї групи перелічених предметів (один, два, три — всього три м'ячі, всього п'ять машин). Учити порівнювати дві групи предметів накладанням, при­кладанням, перелічуванням; лічити предмети різні за фор­мою та величиною, незалежно від відстані між ними, в ме­жах п'яти; називати числа по порядку, утворювати рівність з нерівності шляхом зменшення (збільшення) однієї із множин.

Формувати вміння встановлювати рівність і нерівність

між предметами за їх масою (вибираючи за зразком);

порівнювати предмети за величиною, упорядковувати їх за висотою, довжиною, шириною, масою та позначати від­повідними словами: довший, коротший, однакові за довжи­ною тощо.

Знайомити з назвами та ознаками геометричних фігур (квадрат, круг, трикутник, куля, куб, циліндр), використову­вати фігури як еталони для визначення форми предметів, учити виконувати такі завдання: добери однакові або подібні за формою предмети тощо.

Учити орієнтуватися в напрямах відносно себе: ліворуч, праворуч, попереду, позаду; розуміти і використовувати в активному мовленні словосполучення: перед столом, під ша­фою, за дверима тощо.

Створювати умови для орієнтування дітей у часі, учити позначати частини доби словами: ранок, день, вечір, ніч; установлювати послідовність подій: учора, сьогодні, завтра; розуміти вислови: швидко, повільно.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють інтерес до математичної діяльності, са­мостійно шукають способи розв'язання завдань;

порівнюють за кількістю елементів сукупності звуків, предметів, рухів; лічать предмети в межах п'яти;

розуміють значення кількісної і порядкової лічби;

порівнюють предмети за формою та величиною;

орієнтуються в просторі (ліворуч — праворуч), встанов­люють послідовність подій (учора, сьогодні, завтра);

використовують здобуті математичні знання і вміння в самостійних іграх та різних видах діяльності.

Старша група (Шостий рік життя)

Лічити в межах першого десятка, розрізняти кількісну і порядкову лічбу; усвідомлювати, що число не залежить від величини предметів, відстані між ними, просторового розмі­щення і напряму лічби (зліва — направо або справа — налі­во); позначати кількість відповідною цифрою.

Знати склад числа, у межах п'яти.

Порівнювати числа, встановлювати рівність з нерівності; формувати поняття про пару.

Ділити предмети, геометричні фігури на 2, 4 рівні части­ни, порівнювати ціле і частини, знаходити частину від цілого. Визначати рівність і нерівність предметів за масою неза­лежно від їх зовнішнього вигляду. Групувати та класифікува­ти предмети за масою.

Удосконалювати вміння порівнювати предмети за до­вжиною, шириною, висотою, товщиною. Вимірювати вели­чину предмета на око та за допомогою умовної мірки. Мати уявлення про загальноприйняті міри і способи вимірювання довжини предметів, будувати серіаційний ряд за одним із па­раметрів.

Ознайомити з тим, що геометричні фігури можна умовно поділити на дві групи: площинні (круг, квадрат, прямокут­ник, чотирикутник) і об'ємні (куб, куля, циліндр). Визнача­ти форму предметів за допомогою геометричної фігури як еталона (м'яч, кавун — схожі на кулю, косинка — на трикут­ник і т.д.).

Орієнтуватися в просторі відносно себе та інших об'єк­тів; визначати словом розміщення предметів відносно себе та положення предметів відносно один одного, напрям за допомогою плану-схеми.

Послідовно називати дні тижня, знати, який день був учора, який сьогодні, який буде завтра. Диференціювати по­няття: зараз, згодом, раніше, пізніше.

Результати навчально-виховної роботи:

діти з бажанням займаються математикою, прагнуть здо­бувати знання; виявляють пізнавальний інтерес та пізнаваль­ну активність, уміють цілеспрямовано спостерігати, роб­лять висновки й узагальнення;

лічать предмети в межах десяти, знають склад числа у межах 5;

розуміють відношення між числами;

визначають величину та форму предмета в цілому і його частин, уміють вимірювати довжину та об'єм речовин умов­ною міркою; розуміють відношення між предметами за ве­личиною, встановлюють ряд величин за одним з параметрів;

виділяють ознаки геометричних фігур;

орієнтуються в місцезнаходженні предметів, користу­ються схемами;

знають дні тижня;

використовують знання в повсякденному житті.

Підготовча до школи група (Сьомий рік життя)

Розуміти відношення між числами і цифрами до 20, ви­користовувати знаки плюс (+), мінус (-), дорівнює (=), біль­ше, менше (<, >).

Знайомити із складом чисел з одиниць і двох менших (у межах 10), суттю і структурою простих арифметичних задач.

Лічити предмети, розташовані хаотично, по колу, лічити групами (парами, трійками, п'ятірками), називати числа по порядку від будь-якого числа (у межах 20); виконувати дії додавання і віднімання, розв'язувати арифметичні задачі і приклади, користуючись картками з цифрами і знаками (в межах 10).

Знати загальноприйняті міри вимірювання; сантиметр, метр, літр, кілограмом.

Розширювати знання про багатокутники: трикутник, чо­тирикутник, п'ятикутник, шестикутник. Називати й показу­вати їх елементи (сторони, кути, вершини). Мати уявлення про круг та коло. Ділити геометричні фігури, предмети на 2, З, 4, 5 ... і т.д. частин. Порівнювати багатокутники між со­бою, видозмінювати геометричні фігури, класифікувати їх за різними ознаками.

Розрізняти розташування предметів у просторі (вверху, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, посередині, тощо). Визна­чати відстань шляхом зорового сприймання та вимірювання.

Користуватись планом-схемою. Орієнтуватися на аркуші па­перу, сторінці зошита, книги.

Знати одиниці часу: в тижні сім днів, у місяці — чотири тижні, у році — 12 місяців. Ознайомити з календарем (за ка­лендарем визначають місяць, число, день). Вчити користува­тися календарем. Визначати час за допомогою годинника з точністю до півгодини.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють зацікавленість у сприйманні й запам'ято­вуванні математичних понять; легко виконують математичні завдання;

розуміють відношення між числами і цифрами (в межах 20), склад числа з одиниць і двох менших (у межах 10), зна­ють структуру й суть простої арифметичної задачі; вміють розв'язувати задачі та приклади на додавання і віднімання, пояснюють вибір арифметичної дії (в межах 10);

порівнюють предмети за величиною і формою, геомет­ричні фігури між собою; уміють ділити їх на частини;

визначають розташування предметів у просторі, вико­ристовують схему;

уміють орієнтуватися в часі, визначають час за допомо­гою годинника;

користуються календарем;

довільно в потрібний момент відтворюють знання, легко й швидко використовують їх у різних видах діяльності.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Друга група раннього віку (Другий рік життя)

Завдання виховання: розвивати в дітей естетичне сприймання, відчуття кольору, ритму, здатність у штрихах, лініях бачити образ;

виховувати емоційне ставлення до намальованого, виліп­леного; учити поєднувати процес зображення з розвитком мови, звуконаслідуванням, з грою; впізнавати в намальова­ному, виліпленому дорослим, картинках, ілюстраціях знайо­мі образи, радіти від упізнаного;

Малювання. Ознайомити дітей з олівцями, фломастера­ми, фарбами, пензлями. Стимулювати малюків тримати їх, залишати сліди на папері: крапки, штрихи, лінії, плями. Учити розрізняти, називати і використовувати контрастні кольори: червоний, жовтий, зелений, синій, білий. Спонука­ти дітей малювати самостійно прості образи.

Орієнтовна тематика: дощик падає на квіти, жовтий пі­сочок, білі жмутки вати, сині калюжі, червоні вогники; сніг запорошив землю, струмочки біжать, зелена травичка, со­нечко гріє.

Ліплення. Ознайомити дітей з глиною. Учити впізнавати у виліпленому вихователем знайомий предмет. Повторювати рухи дорослого: плескати долонею по шматку глини, натис­кати пальчиком на шматочок, совати по дощечці, відривати маленький шматочок від більшого, м'яти глину, стискуючи в долоньці. Спонукати малюків розкачувати, скачувати та роз­плескувати маленькі шматочки долонями.

Орієнтовна тематика: крихти хліба для півника; куку­рудзяні палички, олівці, цукерки довгі та «горошок», ви­шеньки, м'ячики, кульки, коржики.

Результати навчально-виховної роботи: в малюванні і ліпленні: діти емоційно сприймають картину, ілюстрацію, іг­рашку; впізнають образи, називають їх; малюють, ліплять предмети з однієї частини; називають кольори.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.