Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

(Третій рік життя)

Читання дітям, розповідання та вивчення напам'ять

Усна народна творчість. Залучати дітей до розігрування українських народних пісеньок, віршиків, забавлянок. У хо­ді розігрування виконувати відповідні рухи, дії з іграшками, предметами, повторювати слова, фрази в нових текстах, від­творювати напам'ять зміст знайомих пісень, забавлянок, вір­шиків. Учити емоційно з відповідною інтонацією (радість, гумор, запитання тощо) передавати текст малих жанрів фоль­клору. Учити дітей розуміти зміст українських народних казок, не використовуючи унаочнення; відтворювати зміст добре знайомих казок за допомогою запитань вихователя та унаочнення.

Читання і розповідання дітям. Читати вихованцям опо­відання, вірші, казки українських письменників (з унаоч­ненням і без нього). Учити розуміти зміст, стежити за роз­витком подій у творах, появою персонажів, співчувати героям та співпереживати. Відповідати на запитання за зміс­том художніх творів та під час розглядання ілюстрацій до них. Навчати самостійно розглядати ілюстрації, коментуючи побачене.

Виразне читання. Учити дітей виразно читати вірші, пісні, забавлянки, інтонаційно передавати мову персонажів казок, оповідань (радість, сум, подив, задоволення, незадо­волення); додержуватись відповідного темпу мови (повільний, середній, швидкий), дикції, сили голосу (пошепки, тихо, го­лосно), тембру (з огляду на персонажів — зайчик, вовк, вед­мідь, мишка). Читати напам'ять кілька віршів.

Ігри за сюжетами літературних творів. Залучати дітей до ігор-драматизацій та театралізованих ігор за змістом до­бре знайомих віршованих творів, оповідань, казок у музич­ному супроводі з допомогою вихователя. В ході ігор вико­ристовувати нескладні атрибути (хусточка, шапочка, хвіст) та іграшки.

Інсценування, театралізація. Використовувати показ різних видів театрів (ляльковий, картонажний, тіньовий, те­атр іграшок, фланелеграф), діафільмів за змістом знайомих оповідань, казок. Залучати дітей до висловлювань, звуконаслідувань, показу окремих дій. З допомогою вихователя

залучати дітей до інсценування добре знайомих казок та оповідань.

Друга молодша група (Четвертий рік життя)

Читання дітям, розповідання та вивчення напам'ять

Усна народна творчість. Продовжувати вчити дітей ро­зігрувати дії за змістом знайомих та нових для них народних казок, пісень, забавлянок та віршів, відтворюючи напам'ять їх текст. Спонукати вихованців складати прості описові за­гадки, промовляти нескладні скоромовки (зі звуками п, к, д, т, с, ш, ж), повторювати приказки та прислів'я.

Учити слухати та розуміти зміст українських народних казок про тварин без унаочнення, запам'ятовувати народні казки, повтори (котиться-котиться, стукає-грюкає), образні вирази (вовчику-братику), помічати деякі особливості казки (олюднення звірів, птахів, повтори). З допомогою виховате­ля та самостійно передавати зміст знайомих казок, розпові­дати за змістом ілюстрацій до знайомих казок. Упізнавати героїв та персонажів у знайомих казках, висловлювати своє ставлення до них.

Читання і розповідання дітям. Ознайомити дітей з тво­рами класиків української літератури (Т.Шевченко, Л.Укра­їнка, П.Грабовський, М.Коцюбинський) і сучасних пись­менників та поетів (П.Тичина, П.Воронько, А.Малишко, Г.Бойко, Н.Забіла, В.Чухліб та ін.). Учити емоційно сприй­мати зміст і деякі елементи художньої форми: риму, ритміч­ність мови; розрізняти прозову і віршовану мову (оповіда­ння, вірші); відповідати на запитання за змістом художніх творів, висловлювати своє ставлення до героїв оповідань, віршів; упізнавати на малюнках, ілюстраціях знайомих геро­їв, розповідати з допомогою вихователя за змістом ілюстра­цій до добре знайомих творів.

Виразне читання. Учити виразно промовляти вірші, забавлянки, скоромовки, приказки відповідно до їх інтонацій­ного змісту, емоційно передавати своє ставлення до їх змісту (радість, подив, сум), додержуючись темпу, ритму, сили голо­су. Читати напам'ять вірші, розуміючи текст і виразно ви­мовляючи слова.

Ігри за сюжетами літературних творів. Продовжувати вчити дітей грати за змістом знайомих казок, оповідань, вір­шів з допомогою вихователя. В іграх-драматизаціях відтво­рювати особливості мови персонажів за допомогою відповід­ної інтонації, дій і жестів, узгоджувати свої дії з діями інших дітей.

Інсценування, театралізація. Розповідати вихованцям знайомі та нові художні твори за допомогою різних видів те­атрів (ляльковий, тіньовий, фланелеграф, картонажний, на­стільний іграшковий, магнітний, пальчиковий), спонукуючи дітей висловлювати свої думки та показувати окремі дії. Де­монструвати діафільми за змістом знайомих художніх творів, організовувати ігри в кінотеатр, залучати дітей до інсцену­вання знайомих віршів, оповідань, казок у різних ситуаціях (на заняттях та поза ними).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.