Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Завдання виховання:

виховувати ціннісне ставлення до природи, підводити до розуміння її естетичної, пізнавальної, моральної цінності;

сприяти формуванню елементів екологічного світорозу­міння, екологічної культури;

виховувати дбайливе ставлення до будь-якого прояву життя як найвищої цінності, прагнення до збереження свого здоров'я та здоров'я оточуючих людей.

Нежива природа. Помічати положення сонця на небі ­(висота і яскравість), розуміти, що обертання землі навколо

сонця є причиною зміни дня і ночі, пір року. Сонячне тепло і світло потрібні для життя людей, тварин, росту рослин.

Розуміти значення повітря для живих істот. Розрізняти стан та якості повітря (тепле, холодне, вологе, сухе, чисте, забруднене).

Ознайомлювати з джерелами забруднення та очищення повітря, спонукати підтримувати чистоту повітря в примі­щенні.

Розширювати уявлення про воду як середовище для жит­тя живих істот, учити розрізняти її стан, знайомити дітей з річками, іншими водоймами, колодязями найближчого ото­чення, з яких беруть воду для споживання; учити додержува­тись правил обережного поводження біля води.

Донести дітям, що земля є середовищем для росту рос­лин, життя тварин. Розрізняти види ґрунтів (піщані, глиняс­ті, чорноземні), їх якості та властивості (колір, структура, вологість). Залучати дітей до поліпшення якості ґрунту: зво­ложувати, розпушувати, підживлювати.

Знайомити з властивостями піску, глини, каміння в процесі експериментування та з використанням їх.

Дати поняття про такі явища природи, як туман, іній, веселка, ожеледь, суховій, і їх особливості в даному регіоні України.

Формувати узагальнені уявлення про сезони на основі комплексу ознак, характерних для неживої природи, рос­линного і тваринного світу.

Рослини. Розрізняти дерева за листям, кроною (кущі, трав'янисті рослини, ягоди, кімнатні рослини). Уточнювати уявлення про будову рослин і функції кожної частини, про потреби рослин у світлі, теплі, волозі, поживному ґрунті.

Виробляти вміння порівнювати й характеризувати плоди овочів і фруктів за формою, забарвленням, розміром, сма­ком, способом вживання в їжу.

Формувати узагальнені поняття про культурні й дико­рослі рослини на основі таких ознак: різне середовище зрос­тання, самосів дикорослих і вирощування людиною культур­них рослин. Продовжувати знайомити дітей з різними способами розмноження рослин: живцюванням, цибулинами-дітками, поділом куща, насінням. Спостерігати за послідовніс­тю росту й розвитку рослин. Використовувати узагальнюючі слова: дикорослі, культурні, кімнатні, лікарські, отруйні рос­лини.

Тварини. Розпізнавати за зовнішніми ознаками різні систематичні групи тварин та знати особливості їх поведін­ки, середовище існування, «житло» (дупло, гніздо, нора), по­яснювати значення для рослин та інших тварин, що перебу­вають поряд; встановлювати взаємозв'язки між будовою тварин і способом їх життя: пересуванням, живленням, за­хистом.

Розширювати знання дітей про особливості життя тва­рин у різні пори року (на прикладі поширених у даній місце­вості тварин: жаб, ящірок, комах, звірів, птахів).

Підводити дошкільників до усвідомлення залежності між тваринами і рослинами, хижими і травоїдними тваринами; до того, що в природі немає корисних і шкідливих тварин. Учити створювати умови для життя свійських тварин і підго­довувати птахів.

Наше здоров'я і природа. Розширювати знання про бу­дову органів і систем свого організму, умови їх нормального функціонування та правила догляду за ними. Розуміти цін­ність життя і здоров'я людей, їх залежність від природного довкілля, власної поведінки та поведінки оточуючих людей. Відчувати фізичний стан рідних, близьких, товаришів, вияв­ляти співчуття, бажання його поліпшити.

Усвідомлювати залежність стану здоров'я людей від до­статньої кількості та чистоти повітря, води, продуктів харчу­вання. Розуміти, що людина є частиною природи. Розрізня­ти натуральні продукти рослинного та тваринного походження, надавати їм перевагу в харчуванні. Мати уяв­лення про екологічно чисті продукти, вирощені в місцях без хімічних добрив, не забруднених відходами промислових споруд. Додержуватись правил екологічно безпечної поведінки в природному довкіллі.

Розширювати знання дітей про різні види діяльності лю­дей у природі. Підводити до розуміння, що діяльність людей у природі вимагає враховувати закони її розвитку. Передба­чати деякі негативні наслідки поведінки людей: знищення великої кількості квітучих дикорослих рослин, забруднення ґрунту та ін. Активно реагувати на неадекватну поведінку однолітків у природі.

Знати про діяльність дорослих в охороні природи рідного краю, ­існування Червоної книги України. Брати посильну

участь у природоохоронній діяльності. Елементарно орієнтуватися на карті, глобусі.

Результати навчально-виховної роботи:

діти мають стійкий пізнавальний інтерес до явищ приро­ди, виявляють позитивне емоційне ставлення до природи рідного краю;

мають уявлення про основні об'єкти неживої природи (сонце, повітря, вода, ґрунт), їх властивості та стани, значен­ня для живих істот, людей;

орієнтуються в рослинному і тваринному світі найближ­чого природного оточення;

розуміють взаємозв'язок між об'єктами природи, вста­новлюють послідовну причинну залежність між сезонними та природними явищами, станом рослин і тварин; усвідом­люють необхідність дбайливого ставлення до природи;

володіють навичками вирощування та догляду за росли­нами і тваринами;

мають уявлення про природоохоронні заходи свого краю, беруть посильну участь у збереженні рідної природи;

дбають про своє здоров'я та здоров'я близьких людей, додержують екологічно безпечної поведінки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.