Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Середня група (п'ятий рік життя) Читання дітям, розповідання та вивчення напам'ять

Усна народна творчість. Уміти самостійно розігрувати тексти знайомих забавлянок, народних пісеньок, віршиків, відтворювати відповідні рухи та дії з іграшками, предметами на прохання вихователя. Знати напам'ять малі жанри фольк­лору, використовувати їх в іграх з іграшками. Самостійно за­гадувати знайомі загадки; під час спілкування використову­вати приказки, прислів'я; промовляти скоромовки на прохання вихователя.

Продовжувати знайомити дітей з новими казками про тварин та на соціально-побутові теми. Вчити розуміти зміст цих казок, визначати казкові елементи, повтори, зачини та кінцівки, співвідносити зміст казки з її назвою, знаходити в казці повтори, образні вирази, епітети й метафори, вислов­лювати своє ставлення до героїв казок, оцінювати їхні вчин­ки. Відповідати на запитання за змістом казок та ілюстрацій до них. Самостійно розповідати добре знайомі коротень­кі казки на прохання вихователя. Упізнавати героїв знайомих казок, співвідносити їх з назвою казки.

Читання і розповідання дітям. Читати вихованцям тво­ри українських класиків літератури та сучасних письменни­ків і поетів різної тематики (морально-етичні, гумористичної

спрямованості, твори-жарти). Учити співвідносити зміст ху­дожнього тексту з власною поведінкою та поведінкою на­вколишніх; визначати позитивні і негативні риси персонажів (добрий, чесний, злий, жадібний, ввічливий, сміливий, со­ром'язливий); оцінювати вчинки героїв; відчувати характер твору, авторську інтонацію; розрізняти жанри твору (казка, оповідання, вірш, забавлянка).

Виразне читання. Учити виразно передавати за допомо­гою інтонації різний характер поетичних творів (задушев­ність, ліризм, гумор, радість, сум, урочистість, піднесеність), правильно користуватись логічними наголосами, паузами, мовним диханням, додержуючись відповідного темпу, сили го­лосу; знаходити рими в тексті віршів. Знати напам'ять та ви­разно читати вірші різної тематики, співвідносити зміст вір­ша з його назвою.

Ігри за сюжетами літературних творів. Залучати вихо­ванців до ігор-драматизацій у музичному супроводі. Стиму­лювати їх до самостійних ігор-драматизацій та театралізова­них ігор за змістом добре знайомих казок, оповідань, віршів. Спонукати дітей вдало замінювати авторські слова своїми словами, під час ігор-драматизацій додержуватись відповідної інтонації, тембру, сили голосу, вдало імітувати поведінку тварин, героїв, персонажів.

Інсценування, театралізація. Продовжувати показувати дітям різні види театрів, діафільми, кінофільми як за змістом знайомих творів, так і нові. Залучати вихованців до показу окремих дій у театральних виставах, організовуючи ігри в «Театр».

Продовжувати вчити дітей інсценувати окремі сценки за змістом знайомих художніх творів, інсценувати зміст казок, читати знайомі віршовані твори за ролями.

Старша група (Шостий рік життя)

Читання дітям, розповідання та вивчення напам'ять

Усна народна творчість. Ознайомити вихованців з ко­лядками, щедрівками, закличками, піснями-жартами, лічил­ками. Спонукати їх розігрувати дії за їх змістом. Стимулюва­ти дітей самостійно загадувати загадки у відповідних життєвих та побутових ситуаціях, промовляти скоромовки,

влучно і доречно вживати приказки, прислів'я. Підводити до розуміння змісту приказок, прислів'їв, учити співвідносити їх з реальними життєвими ситуаціями.

Знайомити дітей з новими соціально-побутовими казка­ми тощо. Вчити сприймати виразні засоби казки (фантас­тичні перетворення, чарівні предмети, іносказання, афорис­тичність мови, повтори, вставні пісеньки, зачини, кінцівки); розуміти, що казка — це фантастика, олюднення тварин. Знати напам'ять кілька казкових зачинів, кінцівок. Відпові­дати на запитання за змістом казок, самостійно розповідати у вільний час знайомі казки, висловлювати своє ставлення до героїв казок, оцінювати їхні вчинки; впізнавати назву казки за описом героїв, ілюстраціями та уривками з тексту казки. Самостійно виділяти зачин, кінцівку, знаходити по­втори, називати чарівні предмети, фантастичні події. Озна­йомити з казками інших народів.

Читання та розповідання дітям. Читати вихованцям твори українських класиків літератури та сучасних українсь­ких письменників. Ознайомити їх з портретами і творами одного-двох українських письменників-класиків, одного—двох сучасних українських поетів і письменників шляхом бе­сід, розповідей; учити пізнавати їх на портретах, називати твори. Підводити до усвідомлення особливостей оповідання як літературного жанру (коротка розповідь, здебільшого з реалістичним змістом, з наявністю розповідача). Прилучати дітей до аналізу засобів художньої виразності твору, застосо­вуючи прийоми словесного малюнка, словесної гри, елемен­тів драматизації та інсценування, уявлювального діалогу з ге­роями творів, інтонаційного перефразування. Учити впізнавати героїв творів, називати оповідання чи вірш і його автора за змістом ілюстрацій чи за уривком твору.

Залучати дітей до чергування в куточку книги, у бібліотеці.

Виразне читання. Продовжувати вчити виразно розпо­відати вірші, інтонаційно різноманітно передавати їх відпо­відно до змісту, користуватися природними інтонаціями, ло­гічними паузами, наголосами, передавати своє ставлення до змісту віршів.

Ігри за сюжетами літературних творів. Учити дітей са­мостійно розігрувати сюжети знайомих казок, оповідань, українських народних пісень, забавлянок, стимулювати до ігор-драматизацій та театралізованих ігор у вільний від за­нять час.

Інсценування, театралізація. У години розваг показу­вати вихованцям вистави різних видів театрів (ляльковий, іг­рашковий, картонажний, тіньовий, театр живих тіней та ма­сок), діафільми, кінофільми. Залучати їх до показу вистав, самостійних ігор «У театр» за дитячими уподобаннями, до участі в дитячих драматичних гуртках. Спонукати до інсце­нування змісту знайомих казок, оповідань, виготовлення атрибутів та декорацій до них.

Підготовча до школи група (Сьомий рік життя)

Читання дітям розповідання та вивчення напам'ять

Усна народна творчість. Продовжувати знайомити до­шкільників з українськими народними піснями-жартами, колядками, щедрівками, лічилками, закличками, стимулю­вати їх розігрування, використання в самостійних іграх. Спонукати загадувати загадки на прохання вихователя, доре­чно вживати приказки, прислів'я, скоромовки. Організову­вати вечори усної народної творчості. Підводити до розумін­ня метафоричного змісту загадок.

Продовжувати знайомити з чарівними казками, казками-легендами, народними думами. Вчити використовувати в спілкуванні з однолітками казки, визначати зачин і кінцівку казок, самостійно змінювати їх у текстах знайомих казок.

Формувати вміння розрізняти за жанрами казку, забав­лян­ку, пісню, загадку, приказку, скоромовку; самостійно розповідати казки за змістом ілюстрацій та без унаочнення, упізнавати за описом казкових героїв.

Продовжувати знайомити дітей з усною народною твор­чістю інших народів.

Читання та розповідання дітям. Ознайомити дошкіль­ників з портретами і творчістю двох-трьох українських письменників-класиків, двох—трьох українських письменників і поетів. Учити упізнавати їх на портретах, називати їхні тво­ри; розрізняти прозове оповідання, віршоване оповідання, вірш, авторську казку. Стимулювати дітей аналізувати засоби художньої виразності творів, застосовувати прийоми психоло­гічного аналізу рис характеру героя, листування з героєм тощо.

Підводити до розуміння змісту зображувальних подій, умо­тивовано оцінювати вчинки та якості героїв. Продовжувати

знайомити дітей з гумористичними творами, небилицями, залучати їх до роботи з книжкою в куточку книги (підклею­вання книжок, виготовлення альбомів, виставок, чергуван­ня, робота в дитячій бібліотеці), в літературних ранках, лис­туванні із сучасними поетами, письменниками. Ознайомити дітей з будовою дитячої книги (обкладинка, сторінка, ілюст­рація), виховувати в них дбайливе ставлення до книги.

Виразне читання. Розвивати поетичний слух, сприйнят­ливість до звучності, ритмічності, співучості, поетичності віршованої мови. Залежно від характеру твору вчити дітей читати вірші дзвінко, весело, сумно, урочисто, м'яко, задум­ливо, використовуючи відповідні засоби інтонаційної вираз­ності. Ознайомити їх з байкою, учити розуміти її мораль. За­лучати вихованців до читання віршів, байок за ролями, до художнього аналізу віршів. Стимулювати їх до поетичної творчості.

Ігри за сюжетами літературних творів. Підтримувати й розвивати в дітей бажання грати в ігри-драматизації й теат­ралізовані ігри за змістом знайомих казок, оповідань, віршів, самостійно втілювати атрибути, декорації, костюми для ігор, розподіляти ролі.

Інсценування, театралізація. Залучати дошкільників до участі в театралізованих виставах (ляльковий театр, театр живих тіней, масок та ін.), інсценівках, до показу діафільмів, до участі в дитячих драматичних гуртках. Учити обговорюва­ти проведені вистави та інсценівки.

Результати навчально-виховної роботи:

діти вміють самостійно драматизувати, інсценувати каз­ки, художні твори;

активно користуються малими жанрами фольклору (при­слів'я, приказки, скоромовки, лічилки, загадки);

відчувають внутрішню потребу читати казки, художні твори, вибирати їх;

переказують нові казки, художні твори;

природно виразно розповідають вірші;

мають смак, інтерес до самостійного читання.

ЦІКАВА МАТЕМАТИКА

Перша група раннього віку (Перший рік життя)

Спонукати дитину обстежувати предмети різної форми та величини; маніпулювати ними. Привчати виконувати дії, пов'язані із знаходженням предметів, однакових за формою та величиною іграшок. Вправляти в пристосуванні рухів руки до величини та форми предметів, якими дитина маніпулює.

Стимулювати бажання орієнтуватися на собі: показува­ти, де знаходяться очі, вуха, ноги тощо.

Друга група раннього віку (Другий рік життя)

Учити розрізняти предмети за величиною (великі, малі) та формою (кубики, кульки); користуватись найпростішими прийомами встановлення подібності і відмінності предметів за величиною та формою (на дотик, порівняння, зіставлен­ня і т.д.); групувати їх відповідно до зразка (знайди такий, як у мене) і на основі словесних вказівок (подай великий м'яч, знайди маленьку кульку).

Спонукати орієнтуватися на собі (показувати, де очі, ніс і т.д.), у просторі (підійди до мене, підійди ближче, стань да­лі, тут, там, туди) і в часі (зараз ти пограєшся, а потім відда­си іграшку другові).

Учити вживати у власному мовленні слова, що дають уявлення про час (зараз, потім), величину предметів (вели­кий, малий), елементарне орієнтування в просторі (там, тут, сюди, туди). Підводити до розуміння слів: такий самий, не такий як, різні, однакові.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють інтерес до оточуючих предметів, порів­нюють їх за формою та величиною, розуміють значення слів: великий, малий, сюди, туди, тут, такий самий, не такий як..., зараз, потім, ближче, далі.

Перша молодша група

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.