Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Старша група (Шостий рік життя) Завдання виховання:

розвивати самосвідомість дитини, формувати інтерес до свого життя та близьких людей;

розширювати етичні уявлення про добро, справедли­вість, чесність;

виховувати повагу по праці дорослих, бережливе став­лення до її результатів, елементи культури, їх використання;

розвивати інтерес до різних професій дорослих, бажання брати участь у трудових процесах, допомагати;

учити відповідально ставитись до трудових доручень, до­водити розпочату справу до кінця;

виховувати любов до рідного краю, розширювати уяв­лення дітей про Батьківщину;

поглиблювати знання дітей про правила безпечної пове­дінки;

розвивати соціальні навички: розуміння інших людей, самоповагу, вміння долати труднощі.

Сім'я, родина. Підводити дітей до узагальнення, що життя сім'ї залежить від ставлення її членів до своїх обов'яз­ків; бать­ки виховують дітей, працюють, щоб матеріально за­безпечити сім'ю; бабуся і дідусь — найстарші, наймудріші, з ними всі радяться; діти допомагають дорослим у підтриман­ні затишку в оселі, приготуванні їжі, сервіруванні столу, прийманні гостей; старші діти беруть участь у догляді за мо­лодшими. Учити без нагадувань виявляти повагу до старших, самостійно знаходити нагоду для виявлення турботи: посту­питися місцем, запропонувати допомогу, пригостити, розра­дити, подати потрібну річ, зустріти, провести. Учити дякува­ти за виявлену до себе турботу.

Звертати увагу дітей на прояви моральності, формувати етичні уявлення про безкорисливість, доброту як найважли­вішу моральну якість людини й людських взаємин, про справедливість як здатність правильно оцінювати вчинки людей, про чесність як вимогу до власної поведінки та вчинків інших людей. Розвивати самоповагу, розуміння своєї індивідуальності. Виховувати наполегливість, сміли­вість і відповідальність за свою поведінку, вміння визнати помилку і виправити її.

Вчити розуміти стан і почуття інших людей з їхнього ви­гляду, інтонації, дії; виховувати повагу до почуттів людини.

Створювати умови для усвідомлення дитиною своїх сильних і слабких сторін Розвивати стриманість і скром­ність як важливі прояви гідності. Учити регулювати взаєми­ни з дорослими і дітьми на основі відвертості, щирості.

Залучати дітей до ведення сімейних альбомів, зберігання і збагачення родинних реліквій.

Дитячий садок. Збагачувати взаємини дітей спільними справами, взаємною відповідальністю й уважністю до інтере­сів кожного. Учити бути відвертими, доброзичливими, щи­рими, добросовісно виконувати доручення, допомагати до­рослим, піклуватися про малюків.

Учити хлопчиків поважати дівчаток: вітатися, виконува­ти важчу роботу, поступатися місцем; учити дівчаток бути ніжними, уважними, дякувати за допомогу.

Поглиблювати знання дітей про приміщення дитячого садка, його територію, обладнання. Заохочувати вихованців допомагати дорослим.

Формувати в дітей знання про оточення дитячого садка. Учити їх безпечної поведінки в неординарних випадках (під час можливої пожежі, стихійних лих, а також у випадках, ко­ли поруч немає знайомих людей, чи виникнення іншої за­грози для життя або здоров'я дитини).

Рідний край. Поглиблювати знання дітей про визначні місця рідного міста (села). Ознайомлювати з визначними місцями України, столицею Києвом, видатними людьми на­шої держави: письменниками, художниками, музикантами, з державними символами.

Народознавство. Формувати повагу до сімейних та ро­динних традицій у вшануванні пам'яті предків, відзначенні традиційних дат, родинних свят. Знайомити з народними традиціями, звертати увагу дітей на мудрість народних тра­дицій і звичаїв.

Виховувати повагу до оберегів української родини: бать­ківської оселі, хліба, рушників та ін. Ознайомити з традицій­ним обладнанням української хати, з українською кухнею, традиційними стравами, правилами народного етикету.

Поглиблювати знання дітей про народну творчість: пісні, легенди, казки, прислів'я та приказки, ігри та іграшки, витинанки. Ознайомлювати з народними промислами України, українськими митцями.

Праця дорослих. Розширювати і поглиблювати уявлен­ня дітей про працю дорослих. Показувати взаємозалежність у роботі працівників різних професій і необхідність виконан­ня ними своїх трудових обов'язків для одержання потрібно­го результату на прикладі праці дорослих у родині, дитячому садку, сільському господарстві тощо.

Ознайомити з характерними для рідного краю видами праці, народними промислами. Показати їх зв'язок з особ­ливостями краю, суспільне значення. Розвивати інтерес до праці народних митців, конкретних представників тих чи ін­ших професій. Стимулювати бажання дітей допомагати до­рослим у праці, відтворювати її в різних видах дитячої діяль­ності, намагатися поліпшувати результати власної праці, використовувати їх за призначенням, додержуватись безпеки практичної діяльності.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють любов і повагу до батьків, інших членів своєї родини;

знають про сімейні традиції, свята, прагнуть зберегти сі­мейний затишок;

орієнтуються в приміщенні дитячого садка, на його те­риторії, вулиці;

уміють поводитися з людьми відповідно до їхнього віку, фізичного стану та настрою:

розуміють значення народних традицій, шанують народ­ну мудрість, знають окремі зразки усної народної творчості;

розрізняють особливості української культури; знають визначні місця України, її столицю, державні символи;

володіють навичками спілкування, не бояться визнати помилку, радіють успіху інших;

розуміють необхідність виконання дорослими своїх тру­дових обов'язків для здобуття потрібного результату;

орієнтуються на взаємозв'язки в роботі працівників різ­них професій на добре знайомих дітям видах праці дорослих;

мають уявлення про народні промисли, значущість праці народних митців;

допомагають дорослим у доступних дітям видах праці, називають найхарактерніші трудові дії людей, знайомі про­фесії, додержуються безпеки практичної діяльності.

Підготовча до школи група (Сьомий рік життя)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.