Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
+ Практикум ТЗН 1а.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
5.24 Mб
Скачать

164

Технічні засоби навчання:практикум

,

Зміст

ВСТУП………………………..………………………………………………….4

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЗН У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ………………...…..…………..…7

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

ГІГІЄНІЧНІ НОРМИ ТА ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ

РОБОТІ З ТЗН В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ …………...…..…………..…18

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

ПРОЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ..........................................................32

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПРОЕКТОР……………………………….….…….46

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5

ВИВЧЕННЯ ВІДЕОКАМЕРИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ..........................73

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6

АУДІОВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ………….…..…………..…....94

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

ПЛАНУВАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ПРИ

УСТАНОВЦІ ПРОЕКЦІЙНОГО

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ….…………………………..108

Лабораторна робота № 8 використання інтернет-підтримки в роботі вихователя та педагога……………………….………….….….136

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

СТВОРЕННЯ ВІДЕОФІЛЬМУ ЗАСОБАМИ

WINDOWS MOVIE MAKER…………………….………….…….………142

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК……………………….………….…..157

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………...…….…………………………..……163

|

ВСТУП

Технічні засоби навчання (ТЗН) покликані забезпечити функціональність педагогічних технологій, оскільки засоби подання інформації на їх основі створюють передумови для творчої реалізації педагога як новатора. У курсі «Технічні засоби навчання» вивчаються дидактичні засади використання сучасних технічних засобів навчання та їх роль в удосконаленні навчально-виховного процесу; апаратні засоби візуальних, звукових і комбінованих ТЗН, принцип їх дії; санітарно-гігієнічні норми і вимоги техніки безпеки під час використання. На засаді цих знань формуються професійні навички роботи з технічними засобами навчання.

Мета курсу: формування у майбутніх фахівців навичок ефективного застосування технічних засобів навчання шляхом оптимізації викладацької діяльності; ознайомлення з дидактичними особливостями використання сучасних технічних засобів навчання; оволодіння теоретичними основами ефективного використання ТЗН у навчально-виховному процесі; оволодіння методами застосування ТЗН на різних етапах навчального процесу; формування навичок роботи з технічними засобами навчання; формування аудіовізуальної культури в студентів, готовності підвищувати медіаграмотність учнів у процесі викладання фахових дисциплін.

У результаті вивчення дисципліни “Технічні засоби навчання” студент має

знати:

– будову, принципи дії, правила експлуатації різних видів аудіовізуальної технічної апаратури;

– дидактичні особливості й можливості різних видів носіїв інформації;

– призначення, принципи дії, дидактичні й технічні характеристики сучасних ТЗН;

  • вимоги охорони праці й пожежної безпеки при роботі з апаратурою;

  • вимоги до обладнення предметного кабінету і робочого місця технічними засобами навчання;

уміти:

– експлуатувати різні види технічних засобів навчання ;

– планувати використання технічних засобів навчання на занятті й методично правильно їх застосовувати;

– виготовляти дидактичні матеріали на електронних носіях інформації;

– дотримуватись правил безпеки праці.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

ЗА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЮ СИСТЕМОЮ

ОРІЄНТИРОВНИЙ РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНИ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

№ ЗМ

Назва модуля, теми

Лекції

Лабораторні. заняття

Самост. робота

Всього

годин

ЗМ

№1

Психолого-педагогічні засади використання сучасних технічних засобів навчання

4

4

7

15

ЗМ

№2

Аудовізуальні засоби навчання в освітньому середовищі

4

4

7

15

ЗМ

№3

Відеотехнічна апаратура та її використання у навчальному та виховному процесах

4

4

7

15

ЗМ

№4

Мультимедійні засоби в освітньому середовищі

4

4

7

15

Всього

16

16

28

60

ПОЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ

ЗМІСТУ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Теоретичні відомості

Експериментальне завдання

Рекомендована література

  • Запитання для самоконтролю

Контрольні запитання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.