Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

-psiholog-download-psihologiya_zdorovya

.pdf
Скачиваний:
44
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

кафедра психології

З.О. Ржевська-Штефан

ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ'Я

Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Кіровоград - 2010

1

ББК 88.8

Р

Ржевська-Штефан З.О. Психологія здоров'я: навчально-методичний посібник – Кіровоград: «ІмеКс ЛТД», 2010. – с.

Рецензенти:

Клочек Л.В. – канд. психол. наук, доцент, завідувач кафедри психології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Язловецький В.С. – канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Навчально-методичний посібник охоплює різноманітні проблеми, які знаходяться в центрі уваги спеціалістів, які займаються питаннями психології здоров'я. Викладений матеріал призначений для студентів факультетів фізичного виховання і спрямований на формування у них ціннісного ставлення до свого здоров'я, озброєння їх знаннями щодо психологічних причин здоров'я, шляхів його збереження та зміцнення.

Друкується за рішенням методичної ради Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, протокол № 8 від 19 травня 2010 року

УДК

ББК

Р

ISBN

© З.О. Ржевська-Штефан, 2010

2

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………………………………………4

Модуль 1. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ………………………..5

Тема 1. Психологія здоров'я як наука………………………………………………….………………...5

Тема 2. Еталони психічного здоров'я особистості…………………………………..…………………..9

Завдання до практичного заняття №1…………………………………………………………………..14 Завдання для самостійної роботи……………………………………………………………………….16

Рекомендована література……………………………………………………………………………….17

Завдання для самоконтролю…………………………………………………………………………….18

Модуль 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я…………………………………...19

Тема 3. Загальне уявлення про порушення психічного здоров'я……………………………………..19

Завдання до практичного заняття №2...……………………….………………………………………..24

Тема 4. Порушення психічного здоров'я та спортивна діяльність………………………………………27

Завдання до практичного заняття №3…………………………………………………………………..32 Тема 5. Психічне здоров'я дитини………………………………………………………………………36

Завдання до практичного заняття №4…………………………………………………………………..43 Завдання для самостійної роботи……………………………………………………………………….46

Рекомендована література……………………………………………………………………………….46

Завдання для самоконтролю…………...………………………………………………………………..47

Модуль 3. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ…………...…………………………..50

Тема 6. Шляхи збереження психічного здоров'я………………………………………………………50

Завдання до практичного заняття №5…………………………………………………………………..55

Тема 7. Термінова психологічна допомога при гострій реакції на стрес…………………………….59

Тема 8. Формування ціннісного ставлення людини до свого здоров'я....………………………...….64

Завдання до практичного заняття №6…………………………………………………………………..68

Тема 9. Психологічні основи первинної профілактики залежностей.………………………………..73

Завдання до практичного заняття №7…………………………………………………………………..81 Завдання для самостійної роботи……………………………………………………………………….85

Рекомендована література……………………………………………………………………………….86

Завдання для самоконтролю…………...…………………………………………………………..........87

3

ПЕРЕДМОВА

Психологія здоров'я – нова міждисциплінарна наука, яка об’єднує в собі знання про психологічні причини здоров'я, методи і засоби його збереження, укріплення і розвитку. Останніми роками ця галузь психології все більше привертає до себе увагу психологів, лікарів, педагогів, а також всіх тих, хто наблизився до розуміння психологічного фактора у співвідношенні здоров'я та хвороби. Причини такого пильного інтересу до психології здоров'я очевидні. Більше десяти років наша країна живе в ситуації невизначеності, яка підвищує нервово-психічне напруження населення, що в свою чергу створює сприятливе підґрунтя для розвитку неврозів, психосоматичних захворювань, або «хвороб століття», а також значною мірою провокує формування алкогольної та наркотичної залежності. Вік захворювань на психогенні хвороби стає рік від року все молодшим, звичними поняттями стають «шкільний стрес», «психосоматика». Саме тому як ніколи актуальними стають знання про психологічні підґрунтя здоров'я, засоби його відновлення й збереження. Існує велика потреба у більш цілісному погляді на причини порушення здоров'я людини, а також у побудові ефективної системи профілактики розвитку психогенних захворювань починаючи з шкільних та дошкільних закладів.

Курс «Психологія здоров'я» розглядається нами як важлива складова підготовки спеціалістів, які працюватимуть у сфері спортивної педагогіки та реабілітації. Метою викладення цієї дисципліни в першу чергу є формування у майбутніх фахівців твердих переконань у необхідності здорового способу життя, без яких пропаганда такого способу життя є лише формальністю. Знання про психологічні причини здоров'я становлять підґрунтя для розвитку таких переконань. Ці знання повертають індивіда обличчям до відповідальності за своє здоров'я, сприяють формуванню більш свідомого ставлення до виборів тих чи інших способів розв’язання життєвих проблем.

Основною метою посібника є розкриття основ психології здоров'я у вигляді курсу лекцій, де у стислій формі викладається система поглядів на психологічні причини здоров'я та профілактичні заходи по його збереженню. До посібника також входять плани практичних занять в купі з практичними завданнями, завдання для самостійної роботи та самоконтролю, список літератури до кожної теми.

Матеріал посібника структурований за змістовними модулями відповідно до кредитномодульної системи навчання.

Перший модуль «Здоров'я людини як предмет психологічних досліджень» розкриває основні категорії психології здоров'я, виокремлює «психічне здоров'я» як важливу складову здоров'я людини, дає можливість прослідити зв’язки між суспільними традиціями, менталітетом певної епохи і поглядами на психічне здоров'я людини, створити уявлення про так звану модель

4

психічного здоров'я, яку обирає кожен з нас.

Другий модуль «Соціально-психологічні аспекти здоров'я» присвячено соціальним та психологічним причинам порушення здоров'я людини. Пояснюються механізми виникнення і розвитку найбільш поширених психічних розладів та психосоматичних захворювань. Окремо висвітлюються особливості порушення психічного здоров'я в спорті та особливості психічного здоров'я дитини. Детально розглядається залежність психічного здоров'я дитини від впливу сімейного виховання.

У завершальному третьому модулі «Формування здорового способу життя» йдеться про збереження психічного здоров'я та формування ціннісного ставлення до нього. Підкреслюється значення заходів профілактики порушення психічного здоров'я, знань про способи формування позитивної установки до здорового способу життя. З метою формування у студентів практичних навичок розкривається зміст поняття «психорегуляція» як системи заходів по зниженню психоемоційного напруження, викладаються основи психологічної допомоги при гострій реакції на стрес. Окремо подається вичерпуюча інформація про залежність, як психічне явище, розкриваються механізми формування фізичної та психологічної залежності від психоактивних речовин, обговорюються основні напрямки профілактики залежностей у дітей і молоді.

5

МОДУЛЬ 1. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 1. Психологія здоров'я як наука План

1.Предмет та завдання психології здоров'я.

2.Зв'язок психології здоров'я з іншими науками.

3.Фізіологічне, психічне та соціальне здоров'я.

4.Показники психічного здоров’я населення.

5.Фактори, які впливають на психічне здоров’я людини.

1. Предмет та завдання психології здоров'я

Психологія здоров'я – це наука про психологічні причини здоров'я, методи та засоби його збереження, укріплення та розвитку. Основна мета цієї науки – досліджувати різноманітні шляхи підтримання здоров'я людини протягом всього життя. Однак цим психологія здоров'я не обмежується. Саме по собі здоров'я ще не робить людину щасливою, воно є лише умовою для розвитку людини і досягнення нею намічених життєвих цілей. І від того, наскільки людина зможе реалізувати себе в різноманітних сферах життя, багато в чому залежить її душевне здоров'я. Тому психологія здоров'я також вивчає умови, сприятливі для особистісного зростання людини, розкриття її творчого і духовного потенціалу.

Об’єктом психології здоров'я з ймовірною часткою умовності є «здорова», а не «хвора» особистість. Проте психологія здоров'я – це також галузь психологічних знань про причини захворювань.

Психологія здоров'я включає в себе:

теорію і практику попередження різних психічних та психосоматичних розладів, порушень та захворювань;

теорію і практику корекції патогенної поведінки, шкідливих звичок та способу життя: створення профілактичних програм спрямованих на ефективну адаптацію індивіда до умов та вимог соціального життя, розвиток здатності впоратись із стресом, формування ціннісного ставлення до здоров'я;

стрес-менеджмент: методи подолання стресу, використання ефективних копінг-стратегій;

формування здорового способу життя;

створення умов для реалізації потенційних можливостей людини, її задоволеності життям

завдяки навчанню самостійно користуватися методами саморозвитку та самовдосконалення.

В межах психології здоров'я можна виділити окремі дисципліни:

6

Соціально-психологічні аспекти хвороби і здоров'я (вплив соціальних та психічних проблем на здоров'я людини).

Сім'я як фактор психологічного здоров'я особистості (вплив сімейного виховання на психологічне здоров'я).

Формування установок на здоровий спосіб життя (психологічний вплив з метою формування бажаної поведінки або зміни небажаної поведінки людини).

Профілактика наркоманії та алкоголізму.

Профілактика суїциду (самогубства).

Психологія вищих досягнень (наприклад, в спорті).

Психологія професійного здоров'я.

Основні завдання психології здоров'я:

дослідження і систематизація знань про психічне та соціальне здоров'я;

діагностика психічного та соціального здоров'я;

профілактика психічних та психосоматичних захворювань;

вивчення станів передзахворювання та їх профілактика;

вивчення засобів формування, збереження та укріплення здоров'я;

розробка концепції здорової особистості;

підвищення психологічної цінності здоров'я;

виявлення факторів, що впливають на ставлення до здоров'я;

дослідження методів мотивування до здорового способу життя та зміни нездорової мотивації;

дослідження проблем ефективного прийняття рішень в напрямку здоров'я.

2. Зв'язок психології здоров'я з іншими науками Психологія здоров'я і валеологія. Психологія здоров'я виступає як фундамент валеології.

Її основний принцип: «Людино, пізнай та створи себе».

Психологія здоров'я і медицина. Медицина аналізує причини вже існуючих патологій та хвороб, а психологія здоров'я покликана вирішувати стратегічні задачі – збереження, зміцнення і розвиток здоров'я.

Психологія здоров'я та психологія фізичного виховання і спорту. Розповсюджена думка про те, що «Спорт – це здоров'я», не така вірна як здається. Спорт вищих досягнень можна віднести до особливих видів екстремальної діяльності, які ставлять підвищені вимоги до фізичних та психічних можливостей людини, а тому не завжди позитивно впливають на фізичне та психічне здоров'я спортсмена. Питання про охорону здоров'я виникає передусім у видах спорту пов’ язаних з небезпекою травмування та у спорті вищих досягнень. Увага звичайно фіксується на травмах

7

фізичних, але існують також травми психологічні, якими займається психологія здоров'я. Водночас для спортсменів важливим є максимальний розвиток своїх можливостей. В цьому напрямку завдання психології здоров'я включає збереження, зміцнення та цілісний розвиток духовної, психічної, соціальної та соматичної (тілесної) складових здоров'я спортсмена.

3. Фізіологічне, психічне та соціальне здоров’я

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я: «Здоров'я – це стан повного

фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних

дефектів». Це означає, що поняття «здоров'я» стосується не лише фізичного тіла людини, а людини в цілому. Це також означає, що існує три рівні здоров'я: фізичний, психічний та соціальний. Ці рівні тісно взаємопов’язані, а порушення на одному з рівнів приводить до порушення на інших.

Біологічний або фізіологічний рівень здоров'я пов'язаний з тілом людини. Це гомеостаз або динамічна рівновага роботи всіх внутрішніх органів. Показниками фізичного здоров'я виступають: 1) відсутність захворювань; 2) нормальний, відповідно до віку і статі, розвиток організму; 3) адекватне (правильне) реагування на вплив зовнішнього середовища. Порушення здоров'я на біологічному рівні приводять до змін в психіці та соціальній поведінці людини.

Наприклад, серйозне фізичне ушкодження може викликати відчуття неповноцінності (це вплив на психічне здоров'я) а також привести до ізоляції від людей (це вплив на соціальне здоров'я).

Психічний рівень здоров'я пов’язаний із особистістю людини, її внутрішнім світом. Показниками психічного здоров'я виступають: 1) відсутність психічних розладів та адекватність поведінки; 2) нормальний, відповідно до віку і статі, розвиток психіки, а також гармонійність розвитку психіки, яка виражається в тому, що окремі добре розвинені здібності не мають шкодити розвитку інших, наприклад, як це буває, коли учень, маючи майже фотографічну пам'ять, нехтує

розвитком свого логічного мислення, вважаючи, що він отримає позитивні оцінки і без розуміння

матеріалу; 3) високий рівень розумової працездатності; 4) емоційне благополуччя – стан внутрішнього комфорту; 5) здатність до постійного розвитку і збагачення особистості.

Серед показників психічного здоров'я особливо важливим є емоційне благополуччя. Емоційно благополучна людина здатна до активної діяльності, вона позитивно себе оцінює, легко адаптується до нових умов, здатна підтримувати позитивні стосунки з іншими людьми та піклуватись про них, легко долає життєві стреси, а її негативні переживання минають, як тільки минає ситуація, яка їх викликала. Навпаки, відсутність емоційного благополуччя (емоційне неблагополуччя) проявляється у пригнічених станах, емоційних розладах (депресія, тривога), пасивності, затримці розвитку, загальній ослабленості організму й частих хворобах, відсутності інтересу до життя.

8

Порушення психічного здоров'я часто приводить до порушення здоров'я на біологічному та

соціальному рівнях. Наприклад, якщо людина часто придушує свій гнів, то накопичене негативне

психічне напруження через нервову систему може впливати на роботу внутрішніх органів і трансформуватися у головний біль або розлади травлення. Придушений страх приводить до тривожності та безсоння. Стан сильної тривоги приводить до помилок у діяльності, які в свою чергу можуть послужити причиною для конфліктів з оточуючими.

Соціальний рівень здоров'я визначається кількістю та якістю міжособистісних зв’язків індивіда і мірою його участі в житті суспільства. Показниками здоров'я на цьому рівні є: 1) наявність кола близьких та друзів, які можуть дати людині підтримку; 2) активність участі в суспільному житті. Порушення здоров'я на цьому рівні пов’язані з домінуванням у людини певних негативних особистісних якостей (конфліктність, егоцентризм, брехливість), які приводять до порушення психічного здоров'я, а через нього і фізичного. Конфліктна людина часто опиняється ізоляції через те, що мало хто бажає з нею спілкуватися. Це приводить до появи депресивних станів (вплив на психічне здоров'я), а розлади настроїв свою чергу приводять до головних болів

(вплив на фізичне здоров'я).

Всі три рівні здоров'я (фізичне здоров'я, соціальне та психічне) мають велике значення для здоров'я людини в цілому. Від психічного благополуччя людини значною мірою залежить і її особисте щастя, і її професійні успіхи, і взаємостосунки з іншими людьми, і фізичне здоров'я. З іншого боку, укріплення психічного здоров'я багато в чому залежить від систематичних занять фізичною культурою, раціонального харчування та повноцінного відпочинку, розвитку уміння спілкуватися і встановлювати контакти з людьми.

4. Показники психічного здоров’я населення

Показниками психічного здоров'я населення служать такі фактори:

1)Кількість скоєних самогубств. На 100 тис. мешканців України відбувається 30 самогубств, більшість із яких здійснюється молоддю, а також людьми літнього віку (60-70 років). Перші місця займають Сумська. Запорізька. Чернігівська, Львівська, Донецька, Луганська області та Республіка Крим.

2)Захворюваність на психічні розлади. За останні 90 років в світі найбільше зросла захворюваність на неврози (в 40,6 рази). Неврози – це реакції у вигляді тривожних побоювань, страхів, нав’язливих станів, які виникають в наслідок довготривалої емоційної напруги або внутрішнього конфлікту. Найбільш розповсюдженим психічним розладом в Україні є депресія (9,1% населення). Але якщо в Європі на депресію частіше страждають молоді люди, то на Україні схильність до депресії зростає з віком. Загальна кількість українців, які переживають психічні розлади складає 20,5% (порівняйте з іншими країнами: в США – 26,4%, у Франції –

9

18,4%, в Німеччині – 9,1%, в Італії – 8,2%, в Іспанії – 9,2%, в Японії – 9%, в Нігерії – 5%). Серед української молоді, особливо серед студентів, реєструються порушення соціального самопочуття, яке характеризується такими ознаками як розчарування, песимізм, безнадія, розгубленість, апатія, агресивність, злість, страх. Суттєво зросло відчуття невпевненості в завтрашньому дні (75%). Посилилась затримка психічного розвитку дітей (в дитячих будинках біля 90% дітей мають відхилення в психіці). Серед школярів кількість абсолютно здорових в психічному розумінні дітей також неухильно знижується.

3) Розповсюдженість алкоголізму та наркоманії. В Україні за даними на 2002 рік зловживання алкоголем спостерігалося у 19,7% чоловіків, хімічна залежність від алкоголю – у 6,7% чоловіків. В Європейських країнах розповсюдженість алкоголізму переважає в молодому та похилому віці, а в Україні – серед чоловіків середнього віку.

5. Фактори, які впливають на психічне здоров’я людини

Психічне здоров'я людини залежить від численних факторів:

Підвищену схильність до порушення психічного здоров'я створює низький матеріальний рівень життя, включаючи низький рівень освіти, погані житлові умови й низькі прибутки. Все це сприяє зростанню відчуття незахищеності та безнадійності, спричиняє погіршення стану фізичного здоров'я, а також підвищує ризик насильства, особливо над дітьми, що є визнаним у всьому світі фактором виникнення психічних захворювань.

Порушення психічного здоров'я спостерігається частіше в тих країнах, де права і свободи людини не захищені.

Порушення психічного здоров'я спричиняють стресові умови роботи або навчання.

Психічне здоров'я має низькі показники, якщо в суспільстві вже є низка нерозв’язаних соціальних проблем. Наприклад, такі соціальні проблеми як наркоманія та алкоголізм приводять до формування залежності і руйнують психіку багатьох чоловіків і жінок. Токсикоманія, жорстоке ставлення до дітей та жінок майже завжди ідуть поруч з такими проблемами як депресія та тривога. Боротися з цими проблемами найважче в умовах високого рівня безробіття, низьких прибутків, обмеженої освіти, стресових умов на роботі, нездорового

способу життя і порушення прав людини.

Проте бути чи не бути людині психічно здоровій, не в останню чергу залежить від самої людини: її активності чи пасивності по відношенню до свого здоров'я і життя в цілому, умінь розв’язувати свої життєві проблеми, відношення до інших людей, звичок та способу життя, який вона обирає. Людина не народжується емоційно благополучною, вона йде до цього стану все життя, долаючи труднощі. Саме тому, найважливішою умовою досягнення психічного здоров'я

вважається особистісний розвиток людини, її зусилля по самовдосконаленню.

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.