Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
03MGVCJD.RTF
Скачиваний:
2
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
2.15 Mб
Скачать

Кіровоградський державний педагогічний університет

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

МАКОВЕЙ Ганна Володимирівна

УДК 821.161.2 + 82–1

ІНТИМНА ЛІРИКА ЯК ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН

(чоловічий і жіночий дискурси)

Спеціальність 10.01.01 — українська література

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

КІРОВОГРАД – 2003Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

МАРКО Василь Петрович,

Кіровоградський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

кафедра української літератури, професор

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

МЕЙЗЕРСЬКА Тетяна Северинівна,

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова,

кафедра української літератури, професор

кандидат філологічних наук, професор

БАРАБАШ Світлана Григорівна,

Кіровоградський технічний університет,

кафедра українознавства, завідувач кафедри

Провідна установа: Дніпропетровський національний університет,

кафедра української літератури,

Міністерство освіти і науки України,

м. Дніпропетровськ

Захист відбудеться 28 березня 2003 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.01 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул. Шевченка, 1, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (25006, м.Кіровоград, вул. Шевченка, 1)

Автореферат розісланий 25 лютого 2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Задорожна Н.О.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Досліджуючи чоловічий і жіночий дискурси в інтимній ліриці, ми докладно зупинилися на особливостях поезії кохання Д.Павличка та Л.Костенко, як найоригінальніших носіїв українського менталітету, художні світи яких відбивають водночас домінування статі й суперечливу взаємодію життєвих опозицій. Багатогранна й обширна інтимна лірика інших авторів (М.Вінграновського, Б.Олійника, І.Жиленко, О.Забужко) була для нас лише фоном, усвідомленим, але – через обсяг дисертації – докладно не представленим контекстом. У працях критиків, присвячених творчості Д.Павличка та Л.Костенко, йшлося про окремі нюанси змісту й форми, про художню вартість їхньої інтимної лірики, наводились цікаві паралелі з історії української та світової любовної поезії. Однак окремого літературознавчого дослідження, де б за допомогою сучасного інструментарію аналізувались особливості чоловічого й жіночого начал в інтимній ліриці, на сьогодні немає. А за художнім рівнем, за висотою морального ідеалу, за рівнем філософського осмислення людини й світу українська любовна поезія другої половини ХХ-го століття має посісти гідне місце серед світової інтимної лірики. Наш підхід до лірики любові комплексний: не уникаючи еротичних моментів, ми розглядаємо інтимну лірику як духовний феномен, зосереджуючись на художньому рівні творів талановитих майстрів слова.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася як частина комплексної теми кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка “Методологія й методика літературознавчого аналізу художнього твору у вищій та загальноосвітній школі”. Тема дисертації схвалена на засіданні бюро наукової ради НАН України з проблеми “Класична спадщина та сучасна художня література” 9 липня 2002 року.

Мета роботи – виявити чоловічі й жіночі знаки духовності інтимної лірики Д.Павличка й Л.Костенко, розкрити художні особливості творення образів ліричних суб’єктів і об’єктів кохання.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:

– охарактеризувати рух чоловічого й жіночого начал в інтимній ліриці до естетичного ідеалу;

– висвітлити філософські аспекти плинності інтимних почуттів;

– обґрунтувати цілісність ліричних героїв крізь призму суперечливих інтимних переживань;

– розкрити секрети художності інтимної лірики;

– простежити взаємодію раціонального й емоційного в інтимному переживанні, зафіксованому в поетичному слові;

– визначити специфіку співвідношення духовного й тілесного, платонічного й еротичного в інтимній ліриці;

– висвітлити особливості морально-релігійного забарвлення інтимного переживання, вираженого в ліриці;

– з’ясувати роль інтимної лірики як засобу утвердження гуманістичних цінностей.

Об’єкт дослідження – інтимна лірика Д.Павличка, представлена циклом “Пахощі хвої” (за різними виданнями), збірками “Таємниця твого обличчя” (1974 р., 1979 р.) та “Золоте ябко” (1998 р.), а також окремими віршами зі збірок “Любов і ненависть” (1953 р.), “На чатах” (1961 р.), “Пелюстки і леза” (1964 р.), “Сонети подільської осені” (1973 р.), Вибрані твори в 2-х томах (1979 р.), “Спіраль” (1984 р.), Вибрані твори в 3-х томах (1989 р.), “Наперсток” (2000 р.); любовна поезія Л.Костенко – за збірками “Проміння землі” (1957 р.), “Вітрила” (1958 р.), “Над берегами вічної ріки“ (1977 р.), “Неповторність” (1980 р.), “Сад нетанучих скульптур” (1987 р.) та циклами “Безсмертним рухом скрипаля”, “Крізь роки і печалі”, “Осінні карнавали”, що ввійшли до книги “Вибране” (1989 р.).

Предмет дослідження – особливості інтимної лірики, зумовлені аспектами функціонування духовної субстанції в чоловічому й жіночому самовираженні. Досліджуючи лірику кохання як прояв феномена духовності, простежимо динаміку любовного переживання ліричних суб’єктів, художню неповторність творів і своєрідність вираження естетичних ідеалів Д.Павличка та Л.Костенко.

Методологічно-теоретичну основу дисертації складають психоаналітична концепція З.Фройда, зокрема положення про творчість як сублімацію підсвідомих імпульсів; вчення К.-Г.Юнга про архетипи й психологічні типи; морально-філософські положення Е.Фромма. В осмисленні кохання ми опиралися на дослідження Ю.Рюрикова й К.Василева. У простеженні національних особливостей художнього відображення кохання допомогли твори Г.Сковороди, П.Юркевича, праця М.Томенка “Теорія українського кохання”. Встановленню специфічних рис психології статей сприяли монографії О.Вейнінгера “Стать і характер”, С.де Бовуар “Друга стать”, О.Шварца “The Psychology of Sex”. Глибшому осмисленню особливостей духовності людини ХХ-го століття сприяли твори Х.Ортеги-і-Гасета. Було також використано окремі методологічні аспекти з праць В.Базилевського, С.Барабаш, В.Брюховецького, М.Ільницького, Г.Клочека, А.Макарова, В.Марка, В.Панченка.

Методи та прийоми дослідження зумовлені його метою й завданнями. Ми слугувались універсальним індуктивно-дедуктивним методом. Аналізуючи інтимну лірику як сублімацію авторської психології, своєрідний відбиток переживань самого творця, широко застосовували психологічний метод. Досліджуючи поезію кохання, як сферу, де максимальне вираження знаходять підсвідомі імпульси, ми використовували психоаналітичний метод. Осягнення відбитих у художніх світах Д.Павличка та Л.Костенко специфічних рис чоловічої й жіночої духовності сприяло застосуванню методу зіставлень. Також використовувались деякі прийоми рецептивної поетики.

Наукова новизна роботи та особистий внесок здобувача полягають у тому, що вперше робиться спроба осмислення інтимної лірики двох найталановитіших українських поетів Д.Павличка та Л.Костенко – у найближчому контексті – як прояву духовності, визначаються особливості чоловічого й жіночого осягнення любові. На матеріалі любовної поезії розглядається відбита в слові вікова й статева динаміка переживань закоханих. Крізь призму об’єктивно існуючих опозицій виявлено аспекти співвідношення раціонального й емоційного, еротичного й платонічного в ліриці любові. Уперше в літературознавчій науці в такому ракурсі розкриваються проблеми філософії й психології кохання, характеризуються чоловічий та жіночий дискурси в інтимній ліриці.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що здобуті результати можуть бути використані як матеріал для написання підручника з історії української літератури, при читанні лекційних курсів та спецкурсів для студентів-філологів, при написанні курсових та дипломних робіт. Дисертація є основою майбутньої монографічної праці, присвяченої проблемам інтимної лірики.

Апробація основних ідей дисертації здійснювалася під час виступів автора на звітних наукових конференціях (1999 – 2001 рр.) у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка та на міжнародній науково-теоретичній конференції “Українська література: духовність і ментальність” у Кривому Розі (2002 р.). Основні положення дисертації відображені в п’яти публікаціях у фахових виданнях.

Структура та обсяг дисертації відповідає меті та поставленим завданням. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел (214 позицій). Повний обсяг дисертації становить 184 сторінки, із них 169 сторінок основного тексту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.