Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать
 1. Основи організації охорони здоров’я.

 • Охорона здоров’я – пріоритетний напрям державної діяльності.

 • Формування державної політики охорони здоров’я.

 • Реалізація державної політики охорони здоров’я.

 • Президент України – гарант права громадян на охорону здоров’я.

 • Органи охорони здоров’я – заклади охорони здоров’я.

 • Індивідуальна підприємницька діяльність в галузі охорони здоров’я;

 • Фінансування охорони здоров’я.

 • Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров’я.

 • Податкові та інші пільги в галузі охорони здоров’я.

 • Державний контроль і нагляд в галузі охорони здоров’я.

 • Вищий нагляд Генерального Прокурора і підпорядкованих йому прокурорів за додержанням законодавства про охорону здоров’я.

 • Участь громадськості в охороні здоров’я.

 1. Забезпечення здорових і безпечних умов життя.

 • Підтримання необхідного для здоров’я життєвого рівня населення.

 • Охорона навколишнього природного середовища.

 • Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій і населених пунктів.

 • Створення сприятливих для здоров’я умов праці, навчання, побуту та відпочинку.

 • Збереження генофонду народу України.

Ключові терміни :

Біоімпланти – засоби медичного призначення, виготовлені з анатомічних матеріалів померлих людей.

ВІЛ-інфекція – захворювання, викликане вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

ВІЛ-інфіковані - особи, в організмі яких виявлено вірус імунодефіциту людини. До категорії ВІЛ-інфікованих належать як особи без клінічних проявів хвороби (носії ВІЛ), так і хворі на СНІД

Використання влученої з обігу продукції – дії, в результаті яких забезпечується недопущення негативного впливу вилученої з обігу продукції на життя, здоров’я людини, майно і довкілля.

Власник продукції – фізична або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності усіх форм власності, що виробляє чи реалізує відповідну продукцію.

Гомотрансплантанти – анатомічні матеріали людини, призначені для трансплантації.

Дезінфекційні заходи (дезінфекція, дезінсекція, дератизація) – заходи щодо знищення у середовищі життєдіяльності людини збудників інфекційних хвороб (дезінфекція) та їх переносників – комах (дезінсекція) і гризунів (дератизація).

Державний реєстр лікарських засобів – нормативний документ, який містить відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в медицині.

Державна Фармакопея України – правовий акт, який містить загальні вимоги до лікарських засобів, фармакопейні статті, а також медики контролю якості лікарських засобів.

Донор – особа, у якої за життя або після її смерті взято анатомічні матеріали для трансплантації

Епідемічна ситуація – показник епідемічного благополуччя території (об’єкта) у певний час, що характеризується рівнем і динамікою захворювання людей на інфекційні хвороби, наявністю або відсутністю відповідних факторів передачі інфекції та іншими обставинами, що впливають на поширення інфекційних хвороб.

Епідемія – масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу.

Ефективна доза опромінення – розрахункова доза опромінення людини, яка враховує вклади ефектів опромінення різних органів і тканин людини на стан її здоров’я і цілому.

Заклади охорони здоров’я – підприємства, установи та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом подання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

Законні представники – батьки (усиновителі), опікуни або інші особи, уповноважені законом представляти інтереси осіб, які страждають на психічні розлади, у тому числі здійснювати захист їх прав, свобод і законних інтересів при наданні їм психіатричної допомоги.

Зона надзвичайної екологічної ситуації – окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація.

Інкубаційний період – максимальний відрізок часу, що минає від моменту зараження людини збудниками інфекційної хвороби до появи перших симптомів цієї хвороби.

Інфекційні хвороби – розлади здоров’я людей, що виникають внаслідок зараження живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення.

Календар профілактичних щеплень (далі – календар щеплень) – нормативно-правовий акт спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я, яким встановлюють перелік обов’язкових профілактичних щеплень та отримані строки їх проведення.

Карантин – адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних хвороб.

Медичні імунобіологічні препарати – вакцини, анатоксини, імуноглобуліни, сироватки, бактеріофаги, інші лікарські засоби, що застосовуються в медичній практиці з метою специфічної профілактики інфекційних хвороб.

Медико-санітарна допомога – комплекс спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров’я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на ранню діагностику, допомогу особам з гострим і хронічним захворюванням та реабілітацію хворих та інвалідів.

Молодіжні центри праці – спеціалізовані державні установи, які створюються з метою вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перенавчання та підвищення кваліфікації молоді.

Молода сім’я – подружжя, в якому вік чоловіка і жінки не перевищує 30 років, або неповна сім’я,в якій тати (батько) віком до 30 років.

Молоді громадські організації – об’єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення і захист своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних, та інших соціальних інтересів.

Молодь, молоді громадяни – громадяни України віком від 14 до 28 років.

Небезпечні інфекційні хвороби - інфекційні хвороби, що характеризуються важкими та (або) стійкими розладами здоров’я в окремих хворих і становлять небезпеку для їх життя та здоров’я.

Наркотичні лікарські засоби – лікарські засоби, віднесені до наркотичних відповідно до законодавства.

Надзвичайна екологічна ситуація – надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості стали с негативні зміни в навколишньому середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави.

Обмежувальні протиепідемічні заходи – медико-санітарні та адміністративні заходи, що здійснюються в межах осередку інфекційної хвороби з метою запобігання її поширенню.

Отруйні лікарські засоби – лікарські засоби, віднесені до отруйних Міністерством охорони здоров’я України.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки – центральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Опромінення – вплив на людину іонізуючого випромінювання, яке може бути зовнішнім опроміненням внаслідок практичної діяльності від джерел іонізуючого випромінювання поза тілом людини або внутрішнім опроміненням від джерел іонізуючого випромінювання, які знаходяться всередині тіла людини.

Опромінення населення – опромінення, якого зазнає (зазнала) людина від ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання, за винятком професійного і медичного опромінення та опромінення, зумовленого місцевим природним радіаційним фоном.

Опромінення професійне – опромінення персоналу в процесі його роботи.

Охорона здоров’я – система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя.

Перше робоче місце – місце роботи молодих громадян після закінчення будь-якого навчального закладу або припинення навчання в ньому, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової служби або альтернативної (невійськової) служби.

Профілактичні щеплення – введення в організм людини медичних імунобіологічних препаратів для створення специфічної несприятливості для інфекційних хвороб.

Протиепідемічні заходи – комплекс організаційних, медико-санітарних, ветеринарних, інженерно-технічних, адміністративних та інших заходів, що здійснюються з метою запобігання поширення інфекційних хвороб, локалізації та ліквідації їх осередків спалахів та епідемій.

Поствакцинальні ускладнення – важкі та (або) стійкі розлади здоров’я, викликані застосуванням медичних імунологічних препаратів.

Переробка вилученої з обігу продукції – будь-які технологічні операції, пов’язані зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей з обігу продукції з метою підготовки її до утилізації або подальшого використання цієї продукції за умовами приведення її у відповідальність з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів.

Продукція – будь-яка продукція (товари) вітчизняного виробництва або імпортована на митну територію України, призначена для споживання та (або) виробництва іншої продукції, у тому числі напівфабрикати і сировина, а також матеріали , які використовуються у процесі її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, пакування та маркування.

Радіоактивні матеріали – будь-які матеріали , які містять радіонукліди і для яких питома активність та сумарна активність вантажу перевищують межі, встановлені нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

Санітарно-протиепідемічні правила і норми – нормативно-правові акти (накази, інструкції, правила, положення тощо) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я, вимоги яких спрямовані на запобігання виникненню та поширення інфекційних хвороб.

Спалах інфекційної хвороби – декілька захворювань на інфекційну хворобу, пов’язаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції.

Санітарна охоронна територія України – система організаційних, медико-санітарних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання занесенню та поширенню на території України особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Соціальні служби для молоді – спеціальні заклади, які надають соціальні послуги та соціальну допомогу молоді.

Соціальне становлення молоді – процес різнобічного включення молоді в життєдіяльність суспільства як системи, сприйняття її як елементу цієї системи.

Символіка Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (в тому числі Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного півмісяця) – це емблеми у вигляді червоного хреста або червоного півмісяця на білому тлі, або червоного хреста та червоного півмісяця на білому тлі, назви (слова «Червоний Хрест» або «Червоний Півмісяць», або «Червоний Хрест і Червоний Півмісяць») і розпізнавальні сигнали (спеціальні міжнародно визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні), що використовуються як розпізнавальні та захисні знаки до Женевських Конвенцій, Додаткових протоколів до них та цього Закону.

Термін придатності лікарських засобів – час, якого лікарський засіб не втрачає своєї якості за умов зберігання відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

Утилізація вилученої з обігу продукції – використання продукції як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Фармакопейна стаття – нормативно-технічний документ, який встановлює вимоги лікарського засобу, його упаковки, умов і терміну зберігання та методів контролю якості лікарського засобу.

Хворі на СНІД – особи з різноманітними патологічними проявами, зумовленими глибоким ураженням імунної системи вірусом імунодефіциту.

Якість лікарського засобу – сукупність властивостей, які надаються лікарському засобу здатність задовольняти споживачів відповідно до свого призначення і відповідають вимогам, встановленим законодавством.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.