Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КРОК 2012.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
488.45 Кб
Скачать

МЕНЕДЖМЕНТ

1.Основи менеджменту

 1. На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який не використовується у теорії менеджменту.

A *структурний

B процесний

C системний

D ситуаційний

E підхід з позицій виділення різних шкіл

 1. Одним з важливих кроків у розвитку управлінської думки було поділ усього процессу управління на основні функції: планування, організування, мотивування і контроль. Хто був засновником цієї теорії:

 1. А. Файоль

 2. Д. Вартон

 3. Ф. Тейлор

 4. Е. Мейо

 5. М. Фоллет

  1. В організації певним чином розподіляється праця. Як називається розподіл праці, що передбачає створення рівнів управління та ієрархію підлеглості?

A * Вертикальний розподіл праці

B Горизонтальний розподіл праці

C Вертикально-горизонтальний розподіл праці

D Діагональний розподіл праці

E -

 1. В аптеці існують керівники вищої, середньої та низової ланки. При цьому рівні

управління утворюються за рахунок:

A *Вертикального розподілу праці

B Горизонтального розподілу праці

C Вертикально-горизонтального розподілу праці

D Діагонального розподілу праці

E Шахового розподілу праці

 1. Об’єктивність процесів управління вимагає поділу управлінської праці на фармацевтичному підприємстві. Що утворюється в результаті вертикального поділу

праці?

A *Технічний, управлінський та інституційний рівні управління.

B Виробничі підрозділи.

C Управлінські служби.

D Неформальні групи.

E Схематичне зображення організації.

 1. У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню

управління відповідає функція безпосереднього контролю за діяльністю провізора з

виготовлення ліків?

A *Технічний.

B Інституційний.

C Управлінський.

D Адміністративний.

E Бюрократичний.

 1. В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та

японський підходи. Виберіть характерну ознаку японської моделі управління:

A *Колективна відповідальність

B Індивідуальний процес прийняття рішень

C Швидка оцінка і просування на посаді

D Чітко формалізована структура управління

E Короткотермінова зайнятість

 1. В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та

японський підходи. Виберіть характерну ознаку американської моделі управління:

A *Швидка оцінка і просування на посаді

B Групові форми контролю

C Колективна відповідальність

D Повільне просування на посаді

E Підвищена увага до „людського фактора”

 1. А. Файоль сформулював основні принципи менеджменту. Якому принципу менеджменту відповідає така характеристика “...формування духу однієї команди, що сприяє гармонії та єдності організації” ?

A корпоративність

B дисципліна

C єдиновладдя

D порядок

E справедливість

 1. Еволюція менеджменту як наукової дисципліни представляє собою ряд етапів. На чому базується третій етап розвитку менеджменту – побудова систем, орієнтованих на ринок?

A на маркетингових концепціях

B на підвищенні ефективності організації на засадах удосконалення виробничих процесів

C на міжособистих відносинах

D на дослідженні моделей

E на використанні теорії систем менеджменту

 1. Вертикальний розподіл праці керівників створює рівні управління. Керівники, котрі займаються щоденними операціями і діями, необхідними для забезпечення ефективної роботи щодо виконання головних завдань організації, згідно вертикального розподілу праці керівників відносяться до

A технічного рівня управління

B управлінського рівня управління

C інституційного рівня управління

D управління вищої ланки

E управління середньої ланки

 1. На протязі останніх десятиріч працездатне населення поділене на дві групи: особи розумової праці, та особи , які займаються фізичною працею. На даний час такий розподіл є:

 1. Умовним

 2. Ціле направленим

 3. Науково обґрунтованим

 4. Справжнім

 5. Обов’язковим

 1. У процесі становлення менеджменту склалася обґрунтована система теорій мотивації. Які групи потреб виділені в теорії мотивування А. Маслоу

 1. Фізіологічні, безпеки та захищеності, соціальні, поваги та самовираження

 2. Фізіологічні, статеві, альтруїстичні, потреби практичного характеру

 3. Влади, успіху, причетності

 4. Явні, приховані, природжені, набуті

 5. Гігієнічні та мотиваційні

 1. Якій формі власності відповідає дане визначення “Це об’єднання мір, які здійснюють загальну діяльність на основі добровільної централізації функцій навчально-технічного і промислового розвитку, а також інвестиційній

 1. Концерн

 2. Консорціум

 3. Асоціація

 4. Акціонерне товариство

 5. Товариство з обмеженою відповідальністю

 1. Координація управлінської роботи зумовлює створення рівнів управління. Для чого рівні управління зображають у вигляді піраміди

 1. Для характеристики чисельності апарату управління на різних рівнях

 2. Для призначення конкретних керівників підрозділів

 3. Для полегшення призначення управлінців на посади

 4. Для відображення ролей менеджерів

 5. Для конкретизації ролі менеджера і підприємця

 1. Методи фармацевтичного менеджменту класифікують за різними ознаками. За

 1. характером впливу методи фармацевтичного менеджменту поділяються на:

 2. економічні, технологічні, адміністративні, соціально-психологічні

 3. управлінські, технічні, соціальні, економічні

 4. фізіологічні, технічні, соціально-гігієнічні, адміністративні

 5. об’єктивні, суб’єктивні, цілеспрямовані, управлінські

 6. конкретні, загальні, адміністративні, колегіальні

 1. Це форма обміну інформацією між двома або декількома особами у “вузькому

колі”. Вона є необхідним складовим елементом таких управлінських процедур, як оформлення на работу або звільнення працівників; атестація працівників; прийом відвідувачів; консультація і т.д.

 1. Ділова бесіда

 2. Нарада

 3. Засідання

 4. Конференція

 5. Співбесіда

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]