Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Крок -1 (Новий 2011).doc
Скачиваний:
94
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський державний медичний університет

Фармацевтичний факультет

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

Крок - 1

Івано-Франківськ 2008 р.

Компьютерна обробка матеріалів тестових завдань «Крок- 1» виконана

стар. викл. В. М. Лімбах

Зміст

1.Загальні теоретичні питання

2. Якісний аналіз:

2.1. Катіони

2.1.1. Катіони 1 аналітичної групи

2.1.2. Катіони ІІ аналітичної групи

2.1.3. Катіони ІІІ аналітичної групи

2.1.4. Катіони ІV аналітичної групи

2.1.5. Катіони V аналітичної групи

2.1.6. Катіони VІ аналітичної групи

2.2. Аніони

2.2.1. Аніони 1 аналітичної групи

2.2.2. Аніони ІІ аналітичної групи

2.2.3. Аніони ІІІ аналітичної групи

3. Кількісний аналіз

3.1. Загальні теоретичні питання

3.2.Гравіметричний метод аналізу

3.3.Титриметричні методи аналізу

3.3.1.Загальні теоретичні питання

3.3.2.Кислотно-основне титрування

3.3.3.Окисно-відновне титрування

3.3.4.Осаджувальне титрування

3.3.5.Комплексонометричне титрування

4.Інструментальні методи аналізу

4.1.Оптичні методи аналізу

4.2.Електрохімічні методи аналізу

4.3.Хроматографічні методи аналізу

Метою викладання аналітичної хімії як навчальної дисципліни на фармацевтичному факультеті ІФДМУ є засвоєння студентами теоретичних основ хімічного аналізу та оволодіння практичними навичками його виконання.

Аналітична хімія відповідно до її застосування поділяється на якісний, кількісний хімічні аналізи та інструментальні методи аналізу.

Необхідно звертати увагу на застосуванні в аналітичній хімії періодичного закону Д.І. Менделєєва, закону діючих мас, законів світло поглинання, основ електрохімічних, хроматографічних та інших методів аналізу для формування теоретичної бази для передбачення хіміко-аналітичних властивостей речовин та вирішення практичних завдань ідентифікації і кількісного визначення речовин.

З якісного хімічного аналізу рекомендується вивчати найбільш важливі аналітичні реакції іонів, проводити дробний та систематичний аналіз їх сумішей. З урахуванням профілізації навчання треба звертати увагу на фармакопейні реакції . Систематичний аналіз катіонів доцільно виконувати згідно з кислотно-основною класифікацією. Рекомендується виконувати контрольні завдання з аналізу сумішей іонів, розв'язувати розрахункові задачі, писати письмові контрольні роботи та складати колоквіуми з різних розділів курсу.

В класичному кількісному хімічному аналізі передбачається вивчення гравіметричних та титриметричних методів аналізу. Студентам рекомендується самостійно готувати робочі розчини, стандартизувати їх (визначати молярність, титр, коефіцієнт поправки та ін.), виконувати навчальні та контрольні експериментальні завдання, котрі видаються студентам індивідуально. У всіх розділах курсу передбачено розв'язування розрахункових задач, письмові контрольні роботи та колоквіуми.

Розділи якісного та кількісного хімічного аналізу рекомендується завершувати проведенням підсумкових робіт: якісний аналіз сумішей сухих солей та кількісне визначення індивідуальних речовин різними методами з порівнянням одержаних результатів, аналіз складних сумішей з застосуванням різних методів.

Необхідно виділити спеціальний курс "Інструментальні методи аналізу", який вміщує теоретичні та практичні основи фізико-хімічних методів, що широко використовуються в практиці фармацевтичного аналізу та наведені у Державній Фармакопеї (ДФ).

Загальні теоретичні питання

1. Чим характеризується міра здатності реагенту давати добре фіксований аналітичний ефект при взаємодії з шуканою речовиною?

A. * Чутливістю реакції

B. Вибірністю реакції

C. Специфічністю реакції

D. Розбавленням

E. Причини , які подані в пунктах А і В

2. Що є мірою специфічності аналітичних реакцій?

A. * Граничне співвідношення концентрацій іонів як тих, що визначаються, так і сторонніх

B. Гранична концентрація іона , який визначається

C. Граничні співвідношення концентрацій сторонніх іонів

D. Чутливість аналітичних реакції

E. Концентрація сторонніх іонів

3. Як називаються реакції і реагенти , що дають можливість визначити даний іон у присутності інших іонів?

A. * Специфічними

B. Вибірковими

C. Груповими

D. Характерними

E. Причини , які подані в пунктах В і D

4. При проведенні контролю якості лікарських засобів застосовуються аналітичні реакції. Хімічна реакція може бути використана як аналітична у тому випадку, коли вона:

A. * Проходить із видимими змінами у реакційній системі.

B. Проходить з виділенням тепла.

C. Відбувається із утворенням гетерофази.

D. Є оборотною

E. Проходить повільно

5. Виявлення досліджуваних іонів за допомогою дробного методу аналізу вимагає виконання наступних аналітичних операцій:

A. * Використання специфічного реактиву.

B. Концентрування досліджуваного розчину

C. Застосування групового реактиву.

D. Застосування високочутливого реактиву.

E. Застосування маскуючого реактиву.

6. Характеристикою термодинамічного стану системи осад–насичений розчин є:

A. * Добуток розчинності

B. Іонний добуток

C. Константа стійкості

D. Іонна силу розчину

E. Константа дисоціації

7. Напрямок проходження оксидаційно-відновної реакції визначається:

A. * Різницею стандартних електродних потенціалів учасників реакції

B. Величиною стандартних електродних потенціалів учасників реакції

C. Величиною стрибка потенціалу в ході оксидаційно-відновної реакції

D. Величиною водневого показника системи

E. Температурою системи

8. В аналізі та при виробництві ліків широко застосовується рівноважна екстракція. Кількісною характеристикою процесу екстракції є:

A. * Константа розподілу

B. Константа дисоціації

C. Константа солюбілізації

D. Константа гідролізу

E. Константа стійкості

9. Згідно теорії електролітичної дисоціації усі електроліти поділяються на сильні та слабкі. Слабким електролітом називається хімічна сполука, яка має:

A. * Малу константу іонізації

B. Низький ступінь окислення

C. Малу величину константи нестійкості

D. Низьке значення оптичної густини

E. Незначний добуток розчинності

10. Поділ іонів (катіонів/аніонів) на аналітичні групи проводиться відповідно до:

A. * Хімічних властивостей їх сполук із певними реактивами

D. Положення елементів у періодичній системі

C.Розчинності їх сполук у воді

D.Оксидаційно-відновних властивостей цих іонів

E.Фізичних властивостей їх сполук

11. Як називається прийом зв’язування іонів як тих, що визначаються, так і сторонніх?

A.*Аналітичним «маскуванням»

B.Дробним порядком аналізу

C. Систематичним порядком аналізу

D. Підвищенням чутливості

E. Підвищенням вибірковості

12. Яким є процес дисоціації потужного електроліту і чи можна до нього застосувати закон дії мас?

A. * Зворотним , і до нього можна застосувати закон дії мас

B. Незворотним і до нього не можна застосувати закон дії мас

C. Зворотним , і до нього не можна застосувати закон дії мас

D. Незворотним , і до нього можна застосувати закон дії мас

E. Не можна застосувати закон дії мас

13. Як називається співвідношення активної концентрації іонів до їх загальної аналітичної концентрації?

A. * Коефіцієнтом активності

B. Активністю

C. Іонною силою розчину

D. Константою дисоціації

E. Ступеню дисоціації

14. Розчин яких із наведених сумішей не є буферним?

A. * NaOH+NaCI

B. CH3COOH+CH3COONa

C. NH4CI+NH3·H2O

D. Na2CO3+NaHCO3

E. NaH2PO4+Na2HPO4

15. Як перебігає процес дисоціації комплексних іонів?

A. * Зворотно , за типом слабких електролітів

B. Зворотно , за типом сильних електролітів

C. Необоротно , за типом слабких електролітів

D. Необоротно , за типом сильних електролітів

E. Дисоціює , за типом слабких та сильних електролітів

16. Чому при аналізі суміші катіонів в першу чергу виявляють іони NH4+, Fe2+, Fe3+?

A. * Іони амонію заважають виявленню іонів К+, а на іони Fe2+ i Fe3+ є специфічні реакції

B. Іони амонію можуть сприяти помилці у виявленні іонів калію, а іони Fe2+ i Fe3+ додаються в ході аналізу

C. Іони амонію вносяться в подальшому ході аналізу суміші, а на іони Fe2+ i Fe3+ є специфічні реакції

D. Іони амонію заважають виявленню іонів К+ і вносяться в подальшому аналізі, іони Fe2+ будуть окисненні у Fe3+, на іони Fe3+ є специфічна реакція

E. Іони амонію заважають виявленню іонів калію і вносяться в ході аналізу, іони Fe2+ в подальшому окиснюються, а іони Fe3+ необхідні для кращого осадження фосфатів

17. В аналізі широко застосовують буферні розчини для:

A. * Підтримування сталим певного значення рН середовища

B. Забарвлення розчинів

C. Утворення комплексних сполук

D. Досягнення повноти осадження аналітичної групи катіонів

E. Зміни рН середовища

18. В дробовому ході аналізу іони різних аналітичних груп виявляють:

A. * В окремих порціях розчину в будь-якій послідовності

B. При строгій послідовності операцій з виявлення

C. Після розділення іонів на аналітичні групи

19. На розчинність важкорозчинних солей, утворених катіонами металів, які легко утворюють аміакати найбільший вплив має:

A. * Концентрація молекул аміаку

B. Концентрація іонів амонію

C. Концентрація амінів

D. Концентрація іонів гідрогену

E. Концентрація амідів

20. Розчинники, які використовують в аналітичній хімії, класифікують за їх здатністю приєднувати або відщеплювати протони. Вкажіть, до яких розчинників відносяться спирти:

A. * Амфіпротні

B. Протогенні

C. Протофільні

D. Апротонні

E. Протогені і амфіпротні

21. Аналіз невідомої суміші слід починати з

A. * Виявлення катіонів

B. Виявлення аніонів мінеральних кислот

C. Виявлення аніонів органічних кислот

D. Виявлення осадів

E. Вимірювання маси

22. Деякі окислювально–відновні реакції супроводжуються перебігом побічних індукованих (спряжених) реакцій, в якіх одна реакція перебігає самодовільно, а друга тільки при проходженні першої. Яку назву має речовина, яка приймає участь в обох реакціях?

A. * Актор

B. Індуктор

C. Акцептор

D. Каталізатор

E. Індикатор

23.Чутливість аналітичних реакцій визначає можливість виявлення речовин у розчині.Чутливість реакції характеризують усі перелічені нижче величини крім:

A. * Мінімальний об’єм реагенту

B. Гранична концентрація

C. Граничне розведення

D. Границя виявлення

E. Мінімальний об’єм

24. При порівнянні двох методик аналізу за відтворюваністю викорисовують:

A. * Критерій Фішера

B. Коефіцієнт Стьюдента

C. Число Фарадея

D. Число Авогадро

E. Критерій Бартлета

25. Для підтримання сталого pH у розчинах досліджуваних сполук застосовують буферні суміші. Яка за наведених сумішей є буферною?

A. * NH4Cl + NH4OH

B. HCl + NaOH.

C. NH4Cl +HCl.

D. NaCl+NaOH.

E. H2SO4 + CH3COOH.

26. Для ідентифікації компонентів в суміші, застосовують хімічні аналітичні реакції. Яким вимогам вони повинні відповідати ?

A. * Бути специфічними, характерними, чутливими

B. Бути широкого спектру дії

C. Бути селективними

D. Проходити повільно

E. Бути незворотними

27. В аналізі часто застосовують водні розчини солей, що гідролізують і викликають зміну рН середовища. Яке рН середовища у водному розчині натрію карбонату?

A. * Слаболужне

B. Кисле

C. Сильнолужне

D. Нейтральне

E. Слабокисле

28. Вказані препарати можуть використовуватися для корекції кислотно-основної та іонної рівноваги. При однаковій молярній концентрації максимальною величиною іонної сили характеризується розчин:

А. * Кальцію хлориду

В. Калію йодиду

С. Калію хлориду

Д. Натрію фториду

Е. Натрію йодиду

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]