Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Тема № 6 Конституційно-правові засади правового положення людини і громадянина

( 2 години )

Місце проведення: кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування, заповнити пропуски слів (словосполучень) у наведеному положенні Конституції України; «формули», ситуативні тести (задачі).

Мета заняття: Визначити основні теоретичні положення щодо поняття правового статусу особи, його змісту та структури, основ конституційно-правового регулювання статусу людини і громадянина в Україні, конституційних принципів які покладені в основу правового статусу особи в Україні та визначити основні питання щодо поняття і сутності громадянства, принципів,на яких ґрунтується громадянство України, підстав та форм набуття громадянства України та його припинення, порядку вирішення питань громадянства. Особливу увагу звернути на характеристику структурних елементів правового статусу особи, визначення його видів, особливостей у правовому статусі різних категорій осіб, що проживають або тимчасово перебувають на законних підставах на території України, аналізу сутності конституційно-правового статусу особи в Україні як конституційно-правового інституту, а також визначенню поняття і змісту громадянства України, як одного з найважливіших елементів правового статусу особи та одного із конституційно-правових інститутів, аналізу Українського законодавства з питань громадянства, аналізу правознавчої діяльності органів, що вирішують питання громадянства України.

 1. Історія розвитку прав, свобод та обов'язків людини і громадянина.

 • Становлення та розвиток філософської та правової думки про права, свободи та обов'язки людини і громадянина.

 • Нормативні документи, що закріплювали права, свободи та обов'язки людини в умовах Середньовіччя, Нового часу та XX ст.

 • Українські ідеї про права, свободи та обов'язки людини і громадянина, їх закріплення в правових та інших документах.

 1. Громадянське суспільство – основа виникнення та існування прав, свобод та обов'язків людини і громадянина.

 • Суспільство і держава: аспекти співвідношення.

 • Поняття, ознаки та принципи громадянського суспільства .

 • Власність - основа свободи людини і громадянина в громадянському суспільстві.

 • Громадянське суспільство - середовище формування прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в світі та Україні.

 1. Правова держава - засіб реалізації і забезпечення прав, свобод та обов'язків людини і громадянина.

 • Правова держава: генеза та сучасні варіанти розуміння.

 • Принципи правової держави.

 • Принцип верховенства права у правовій державі.

 • Принцип розподілу влад у правовій державі.

 • Принцип реальності прав, свобод, обов'язків і законних інтересів людини та громадянина.

Ключові терміни :

Гідність особи – сукупність моральних та інтелектуальних рис людини, що відповідають загальноприйнятим моральним цінностям.

Декларація прав людини і громадянина – перший конституційний акт Великої французької революції 1789-1794 рр., прийнятий Установчими зборами 26 серпня 1789р. .

Європейський суд з прав людини – міжнародний орган судового захисту прав людини.

Загальна декларація прав людини – перший міжнародний акт, яким визначаються основні права і свободи людини, що підлягають загальному дотриманню.

Комітет з прав людини – договірний орган, утворений державними-учасницями Міжнародного пакту про громадські та політичні права 1966 р. для спостереження за дотримання державами-учасницями положень пакту.

Конституційний статус особи – сукупність закріплених у конституції прав, свобод та обов’язків особи як людини і громадянина.

Конституційні права і свободи – закріплені в конституційно-правових нормах можливості певної поведінки особи як людини і громадянина.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права – один із міжнародних актів щодо забезпечення і захисту основних прав і свобод людини і громадянина.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права людини – міжнародний акт щодо додержання й забезпечення гарантій реалізації основних прав людини економічній, соціальній і культурній сферах.

Недієздатність – неможливість для фізичної особи своїми діями набувати юридичних прав та створювати для себе юридичні обов’язки.

Незворотна дія закону – конституційний принцип правосуддя, згідно з яким закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.

Непорушність прав і свобод людини – один із основних принципів конституційно-правового статусу людини, який означає охорону її конституційних прав і свобод від довільних обмежень та посягань з будь-чийого боку.

Об’єднане громадян – добровільне громадське формування, утворене громадянами на основі єдності інтересів для спільної реалізації прав і свобод.

Основні права і свободи – права і свободи людини і громадянина, закріплені в конституції.

Права людини – сукупність природних і невідчужуваних прав, що лежать особі від народження й не залежать особі безпосередньо.

Правовий статус особи – сукупність визнаних і гарантованих державою в законодавчому порядку прав, свобод і обов’язків особи як суб’єкта права.

Правоздатність – встановлена законом можливість фізичних і юридичних осіб бути носіям суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.

Фізична особа – окрема людина, яка є суб’єктом права.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.