Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Самостійна робота

  1. Ознайомитися із змістом статей 1,3,21,23,27,49,50 Конституції України, Законами України в яких конкретизуються, розвиваються положення Основного Закону рішеннями Конституційного Суду України, Наказами Міністерства охорони здоров’я України , Постановами Кабінету Міністрів України, Указами Президента України.

  2. Схематично зобразіть:

  • «Система органів влади охорони здоров’я».

Рекомендована література

Закони, нормативно-правові акти

1. Закон України про охорону здоров’я: Збірник нормативно-правових актів / Під ред. В.Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укр. мед. книга., 2000. – 464 с.

2. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. Зб. нормат. Актів.- К.: Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

3. Конституція України Текст Основного Закону з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду. Огляд і коментарі В.Ф.Погорілка та В.Л.Федоренка. – К.: Наукова думка, 2006. – 212с.

4. Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів / К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 412 с.

5. Охорона здоров’я в Україні (повне зібрання нормативно-правових актів) у 6-т т. / За аг. ред. В.В. Костицького, Є.М.Нейка. – т. 1. – К., 2002. – 680 с., т 2. – К., 2002. – 476 с.

Основна

1. Протидія торгівлі людини: навч. – метод. посіб. / за ред. Т.Семигіної К.: Києво-Могилянська академія, 2008. – 166 с.

2. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. 4-е видан., доповнення та перер. – К.: «Вид-во А.С.К.», 2003. – 1023 с.

3. Кризина Н.П. Стан законодавства України в галузі охорони здоров’я та гармонізація його дозаконодавства європейських країн. // Україна. Здоров’я нації. – 2009. - № 3. – С. 97-101.

4. Кризина Н.П. Державна політика України в галузі охорони здоров’я: тенденції та закономірності розвитку // Н.П. Кризина // Вісник соц. гігієни та охорони здоров’я – 2008. - № 4. – С. 21-27.

Тема № 9 Народовладдя (вибори і референдум)

( 2 години )

Місце проведення: кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування, заповнити пропуски слів (словосполучень) у наведеному положенні Конституції України; «формули», ситуативні тести (задачі).

Обгрунтування теми: Демократичність держави та суспільства визначається рівнем розвитку народовладдя , тобто тим наскільки реальні процедури виявлення й здійснення волі народу впливають на управління державними та суспільними справами.

Безпосереднє здійснення влади народом України визначається в Конституції (ст. 5,38). Український народ, як єдине джерело всієї влади, здійснює владу безпосередньо та через систему органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Громадяни України мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та користуватися рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Мета заняття: Визначити основоположні питання щодо основних форм реалізації народовладдя, поняття і змісту форм народного волевиявлення, конституційних засад їх реалізації в Україні, конституційно-правового регулювання питань реалізації народовладдя в Україні. Особливу увагу приділити аналізу сутності конституційно-правових інститутів безпосередньої демократії в Україні, характеристиці виборчої системи в Україні, виборчого права громадян України та одного із важливих інститутів конституційного права України, референдуму, як однієї із форм народного волевиявлення, аналізу конституційних принципів, на основі яких реалізується виборче право та право на участь у референдумах в Україні, розгляду виборчого процесу та процедури проведення референдумів в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.