Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vidpovidi-gosi_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
658.94 Кб
Скачать

2.2. Міжособові комунікації. Перепони на шляху комунікацій (обумовлені сприйняттям, семантичні, невербальні, обумовлені поганим зворотним зв’язком, невмінням слухати).

Комунікація – обмін інформацією, її змістом між 2 і більше людьми, прац-ми з метою розв’язання певної проблеми. Міжособові комунікації – ті комунікації, які виникають між конкретними особами (прац-ми).

У процесі міжособистісних комунікацій можливі такі перепони:

- неповне сприйняття прац-ми інформації;

- несприйняття інформації;

- семантичні бар’єри, тобто перепони, викликані нерозумінням способів використання слів і словесних знаків;

- невербальні перепони, які виникають при використанні несловесних (невербальних) знаків: погляду, виразу обличчя, посмішки;

- поганий зворотній зв’язок (від підлеглих до керівника).

Усунути їх можна шляхом вдосконалення спілкування. Для цього треба: пояснювати та обгрунтовувати свої ідеї до початку їх передавання, бути сприйнятливим до потенційних семантичних проблем, слідкувати за власними жестами, позами, інтонаціями, бути уважним до почуттів ін прац-ів, враховувати соц-псих клімат у колективі, налагоджувати якісний зворотній зв’язок, допускати можливість дублювання ідеї, повідомлення, пояснення.

3.3. Планування інтенсивного росту фірм. Стратегія росту здійснюється шляхом щорічного значного підвищення рівня короткострокових і довгострокових цілей над рівнем показників попереднього року. Стратегія росту застосовується в галузях, що динамічно розвиваються і з технологіями, що швидко змінюються. Історично наше су4спільство розглядає ріст як сприятливе явище. Для багатьох керівників ріст означає владу. Ріст може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній ріст може виникнути шляхом розширення асортименту товару, а зовнішній – в суміжних галузяг у формі вертик. і гориз. росту. Ріст може призводити до об’єднання фірм в непов’язаних галузях. Сьогодні найбільш визнаною формою росту є злиття корпорацій. Програма розвитку фірми вкл. розширення асортименту і номенклатури в-цтва і послуг; вдосконалення технології; визначення ринкової ніші фірми.

Задача 3. Коеф. автономії визначає частку активів, що покриваються власними джерелами. Ка=(ЗНВП+ВК)/ВБ,оптим. Ка>=0,5. Ка(пр)=10030,2/10295,3=0,97; Ка(кр)=(10492+17,6)/10798,9=0,97. 97% активів було власним майном. Коеф. покриття не обор. активів власними джерелами. Кпа (пр)=10030,2/9413=1,07. Кпа(кр)=(10492,1+17,6)/9912,9=1,06. Власне майно здатне покрити не обор. активи та виробн. запаси.

3.5. Законодавчі акти з оп та їх характеристика

Основними законодавчими актами цієї системи є наступні ЗУ:«Про охорону праці».- визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.«Про охорону здоров'я»- визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості..«Про пожежну безпеку»- визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»- визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві. «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення»- регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Кодекс законів «Про працю України»- визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами трудових відносин, втомц числі з охорони праці,працівники реалізують своє право на Оп укладанням трудового договору..Також ЗУ.Про використання ядерної енергії та радіаційний захист", „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення".В ст. 43 Конституції України записано: „Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується", „Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом", „Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється".ст. 46 Конституції України вказано на те, що громадяни мають право на соціальний захист.

Білет 4.

4.1. Ефективність роботи п-ства х-ся показниками рентабельності: - рент. продажів (доходів) R=(ФР/ЧД)*100%, де ФР-фін результат (чист. прибуток або збиток); ЧД – чист. дохід. – Рент. ресурсів Rр=(ФР/ВБс)*100%,де ВБс – сер. значення валюти балансу. – Рент. власного капіталу (ВК) Rвк=(ФР/ВКс)*100%. – Рент. витрат Rв=(ФР/В)*100%, де В – витрати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]