Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ліннік О.О..doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Тестові завдання до модулю пі

1. Тип: істина/хибність.

Висловлення. Типи уроків природознавства за системою роз-вивалг.ного навчання Ельконіпа-Давидова мають співвідношен­ня з відповідними навчальними діями, які складають фунда­мент вивчення кожної дисципліни.

2. Тип: істина/хибність.

Висловлення. Дослідницька поведінка, в інтерпретації О.Савенкова, розглядається як правильна поведінка в процесі проведення експерименту.

3. Тип: множинний вибір - множинна відповідь.

Висловлення. Підґрунтя дослідницької поведінки склада­ють такі вміння...

Варіанти відповідей:

а) спостерігати;

б) бачити проблеми;

в) висувати гіпотези;

г) проводити експерименти;

д) давати визначення поняттям:

е) класифікувати.

4. Тип: істина/хибність.

Висловлення. Метод шести розумних капелюхів запропо­нований Е.Боно.

5. Тип: істина/хибність.

Висловлення. Проектування - це організація дослідно-твор­чої діяльності учнів, результатом якої є творчий продукт.

6. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. Питання. Які етапи має творчий проект із природознав- ства?

Варіанти відповідей: a J вступний;

б) підготовчий;

в) дослідно-творчий;

г) основний;

д) навчальний;

е) заключний;

ж) підсумковий.

7. Тип: істина/хибність.

Висловлення. Метод моделювання маленькими чоловічка­ми застосовується в навчанні природознавства під час знайом­ства з тваринним і рослинним світом.

8. Тип: множинний вибір — множинна відповідь. Питання. При вивченні яких тем із природознавства до- цільно застосовувати метод моделювання маленькими чоловіч- ками?

Варіанти відповідей: а) людина як частина суспільства;

б) тіла і речовини;

в) органи чуття людини;

г) будова тіла людини.

9. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Висловлення. Сутність методу морфологічного аналізу на

уроках природознавства полягає в... Варіанти відповідей:

а) проведенні евристичної бесіди, спрямованої на розв'язан- ня проблеми;

б) переборі варіантів поєднання певних характеристик під час створення нового образу;

в) моделюванні маленькими чоловічками;

г) створенні таблиць, у яких схематично відображуються властивості об'єкта.

10. Тип: множинний вибір - єдина відповідь.

Висловлення. Об'єктами вивчення на уроках природознав­ства за системою Ельконіна-Давидова виступають... Варіанти відповідей:

а) способи здобуття знань про природу;

б) екологічні взаємозв'язки у природі;

в) способи побудови цілісної картини світу;

г) жива та нежива природа.

11. Тин: істина/хибність.

Висловлення. Інтегрований курс розглядається як су­купність інтегрованих уроків із різноманітних тем, що прово­дяться вчителем протягом року.

12. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Висловлення. У курсі „Я і Україна" об'єктами інтеграції

виступають...

Варіанти відповідей:

а) методи моделювання;

б) природничі та соціальні поняття;

в) абстрактні філософські поняття;

г) способи дослідження.

13. Тип: заповніть бланк.

Висловлювання. Найвищим рівнем інтеграції є теоретич­на, що передбачає...

14. Тип: відповідності.

Завдання. Запишіть у відповідності теоретичні засади кур­су „Дитяча філософія".

Зміст курсу складають поняття... Принципи курсу ... Методи курсу... Задача курсу...

A. Інтеграція, демократизація, діалекіизація.

Б. Навчальний діалог, полілог, дискусія.

B. Розвиток допитливості молодших школярів, решіток діалектичного мислення та прагнення до здобу ітя нових знань.

І". Світ, людина, природа, пізнання, істина, простір та час, причина і наслідок, сутність та явище.

15. Тип: заповніть бланк

Висловлювання. Інтерактивне навчання - не організація продуктивної взаємодії суб'єктів педагогічного процесу, спря­мованої на­їв. Тип: множинний вибір — множинна відповідь. Висловлювання. Робота в парах, ротаційні трійки, карусель, акваріум належать до технологій: Варіанти відповідей:

а) колективно-групового навчання;

б) кооперативного навчання:

в) опрацювання дискусійних питань;

г) ситуаційного моделювання.

17. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. Висловлювання. У творчому макропректі можна виокреми­ти такі структурні одиниці: Варіанти відповідей:

а) підготовчий етап;

б) інформаційний етап;

в) етап планування;

г) дослідио-творчий етап;

д) заключний етап.

18. Тип: відповідності.

Завдання. Запишіть до кожного етапу проекту відповідні методи роботи.

  1. Підготовчий етап.

  2. Дослідно-творчий етап.

  3. Заключний етап.

A. „Трансформаційні" методи: пошук літератури, алгорит- мізація, трансформація ідей, класифікація проектної інфор- мації, мозкова атака.

Б. Вербальні методи (розповідь, діалог, бесіда, дискусія, полілог); метод випадкових підстановок, гірлянда асоціацій.

B. Конвергентні методи: захист проекту, порівняльний аналіз.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.