Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції_Історія економіки та економічної думки.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.05.2019
Размер:
360.11 Кб
Скачать

Севастопольський інститут банківської справи

Української академії банківської справи Національного банку України

Кафедра економіки, обліку і аудиту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

канд. екон. наук, доцент ____________ В.В. Обливанцов

01.09.2010

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Історія економіки та навчальної думки»

для напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»

Укладач канд. екон. наук, доц. _________________ О.В. Луняков

01.09.2010

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри, протокол від 01.09.2010 № 1

Тема 1. Предмет і методи історії економіки та економічної думки

    1. Предмет історії економіки та економічної думки.

    2. Методи наукових економічних досліджень.

    3. Періодизація історії економіки та економічної думки.

    1. Предмет історії економіки та економічної думки

Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним. Його вивчає система економічних наук, які включають науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві конкретні економічні процеси та явища, науки про народне господарство. Кожна з них має свій предмет, своє коло досліджуваних питань.

Особливе значення у формуванні світогляду, економічної культури спеціа­лістів, розвитку національної економіки на основі ринкових відносин відіграє «Історія економіки та економічної думки».

Історія економіки та економічної думки - це наука, яка вивчає господар­ську діяльність країн світу в історичному розвитку, різноманітність форм вияв­лення та її наукове відображення в економічних поглядах і вченнях. Вивчає процес виникнення економічних ідей та економічних шкіл, їх розвиток, бороть­бу і формування нових напрямів економічної теорії в контексті розвитку матері­альної культури суспільства.

Актуальність вивчення цієї дисципліни пояснюється тим, що вона забезпе­чує тісний зв'язок історико-економічного пізнання з розвитком економічних знань в цілому, допомагає у вивченні економічної теорії, проблем макро- і мік- роекономіки, економіки промисловості, будівництва, сільського господарства, фінансів, грошового обігу тощо.

Історія економіки та економічної думки на фактичному матеріалі переко­нує, що технологічна сфера, господарські механізми і людський фактор, усі під­системи економіки тісно пов'язані між собою, взаємодіють і доповнюють одна одну.

Аналіз конкретних аспектів економіки в історичному розвитку, а також рі­зних підходів до них економічних шкіл допомагає краще зрозуміти господарські проблеми сучасності, знайти їх оптимальне вирішення. Тому даний курс перед­бачає не тільки розгляд фактичного матеріалу в хронологічному порядку, а й аналіз соціально - економічного розвитку країн, розглядає позитивні й негативні характеристики економічних проблем та способи їх вирішення різними економі­чними школами за допомогою конкретних економічних інструментів.

У ході реформування сучасної української економіки виникає необхідність приведення її структури, господарського механізму, організаційних інститутів відповідно до загальносвітових тенденцій. А це можливо лише за умови широ­кого використання світогосподарських зв'язків, досвіду, набутого людством у раціональному використанні обмежених економічних ресурсів, відображення йо­го в економічних теоріях різних напрямків.

Глибоке розуміння суті сучасних економічних теорій потребує з'ясування джерел їхнього зародження і розвитку. А знання сучасних економічних теорій дає змогу розуміти й формувати економічну політику держав, в основу якої зав­жди беруться ті чи інші економічні теорії. Чому, наприклад, економічно розви­нуті країни у своїй економічній політиці перейшли від кейнсіанських рецептів до неокласичних теорій? Як формувалась економічна політика в колишньому СРСР? Яку економічну політику проводять тепер пострадянські країни, зокрема Україна? Які теорії лежать в її основі?

Історія економіки та економічної думки тісно пов'язана з іншими економі­чними, соціологічними, історичними науками. У системі економічних наук істо­рія економіки та економічної думки відіграє фундаментальну роль, оскільки є ключем до пошуку генетичних залежностей та історичних закономірностей в економічному житті суспільства. Та й в загалі, всі соціальні проблеми не можуть вивчатися і вирішуватися без урахування їх ролі в контексті економічного і істо­ричного розвитку.

У складній системі економічних наук історія економіки та економічної дум­ки виконує такі важливі науково-пізнавальні і виховні функції: формування і ро­звиток економічного мислення; пізнання процесу еволюції господарювання та економічної науки; засвоєння економічних категорій, законів і принципів у їх іс­торичних змінах; виявлення оптимальних теоретичних і практичних пріоритетів на основі вивчення альтернативних економічних поглядів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.