Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції_Історія економіки та економічної думки.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.05.2019
Размер:
360.11 Кб
Скачать

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства й основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина хіх - початок хх ст.)

  1. Промисловий переворот в Україні.

  2. Сутність аграрної реформи 1848р. і селянська реформа 1861 р.

  3. Суть індустріалізації в Україні. Її найважливіші фактори.

  4. Столипінська аграрна реформа, її прогресивне значення. Зрушення в сільському господарстві.

  5. Зародження і розвиток української кооперації.

  6. Фінанси та кредит.

  7. Загальні умови і основні напрямки розвитку економічної думки в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.

8.1. Промисловий переворот в Україні

У кінці XVIII ст. українські землі були вкотре поділені і опинилися під владою Російської і Австрійської імперій, у складі яких вони перебували впро­довж XIX - початку XX ст. Становище українських земель було складним, що пояснювалося тим, що імперії розглядали Україну як колоніальний сировинний придаток до промислово розвинутих центральних районів своїх імперій. Панщи­на, кріпосне право та інші форми експлуатації селянства гальмували розвиток промисловості, сільського господарства й внутрішнього ринку.

Для країн Західної Європи цей час характеризується розвитком промислової революції, що не могло не позначитися на економічному розвитку країн Центра­льної і Східної Європи, в тому числі й України.

Промисловий переворот започаткував епоху індустріалізації. Виділяють два його етапи. Перший етап відбувся у 20 - 40-х рр. XIX ст. Незважаючи на па­нування кріпосництва в аграрній сфері та інші перешкоди на шляху до економі­чного зростання, мануфактурне виробництво досягло значних успіхів. Зростала кількість мануфактур, число найманих виробників. Використовувалися механіч­ні робочі машини, зростала зацікавленість власників у збільшенні виробництва. Почався промисловий переворот в Україні з харчової галузі промисловості. У 20-х роках з'явилися перші парові гуральні. Парова техніка прискорила вироб­ничі процеси, збільшила продуктивність праці. У цей час виникає цукрова про­мисловість. Робочі машини й механізми, які замінили ручну працю робітників, з'явилися на текстильних мануфактурах, перш за все на суконних. У 1823 р. було споруджено перший на Дніпрі пароплав. З 1835 р. на Дніпрі діяла акціонерна па­роплавна компанія. Зростали потреби у машинах і механізмах, що зумовило поя­ву машинобудівних заводів. Розвиток машинобудування сприяв зростанню обся­гів металургійного виробництва, видобутку кам'яного вугілля.

Промислове виробництво базувалося на примусовій кріпосницькій праці, тільки чверть робітників були вільнонайманими. Поступово зменшувалася кіль­кість поміщицьких і зростала чисельність купецьких, капіталістичного типу під­приємств. Нові фабрики й заводи будували0, починаючи з 40-х років, в основно­му в містах.

Другий етап промислового перевороту відбувся після ліквідації кріпосного права (60 - 80 рр. ХІХ ст.). Фабрики та заводи остаточно витіснили мануфактурне виробництво. Основне місце в структурі української промисловості займало цу­кроваріння. Для цукроваріння стала характерною концентрація виробництва, зростання продуктивності праці. Такі ж явища відбувалися і в горілчаній проми­словості. Успішно розвивалися: борошномельне, олійне, текстильне та інші ви­робництва. Галузі важкої промисловості технічно розвивалися більш повільними темпами, ніж харчова та легка. На півдні України почали виникати шахти і мета­лургійні підприємства. У 1880-х рр. у Донбасі налічувалося 11197 вугільних шахт, на яких видобувалося 86,3 млн.пудів вугілля, що становило 43,1% від усього видобутку вугілля в Росії. Нарощувалося виробництво чавуну, сталі й прокату. Зростали обсяги виробництва машинобудівних і суднобудівних заводів. Найкраще в пореформений період розвивався залізничний транспорт. У 1863 р. почалося будівництво першої залізниці від Балти до Одеси, яка згодом була подовжена до Києва. На лівобережжі України залізниця від Курська була подовже­на до Броварів. У 1870 р., після закінчення будівництва моста через Дніпро, вся Україна була сполучена залізницею.

Таким чином, після ліквідації кріпосного права в Росії й Україні прискори­вся економічний розвиток, завершився промисловий переворот.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.