Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції_РЕ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
946.18 Кб
Скачать

68

Севастопольський інститут банківської справи

Української академії банківської справи Національного банку України

Кафедра економіки, обліку і аудиту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

д-р с.-г. наук, доцент ____________ В.В. Обливанцов

01.09.2011

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Регіональна економіка»

для напрямів підготовки 6.030502 – «Економічна кібернетика»,

6.030503 – «Міжнародна економіка», 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030509 – «Облік і аудит»

Укладач:

канд. екон. наук, асистент _________________ Л.О. Гаряга

01.09.2011

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри, протокол від 31.08.2011 № 1

Севастополь – 2011

ПЕРЕДМОВА

Конспект лекції розроблений відповідно до вимог робочої навчальної програми з дисципліни “Регіональна економіка” нормативної компоненти освітньо-професійної програми за напрямами підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика”, 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит” галузі знань 0305 – “Економіка і підприємництво” в Севастопольському інституті банківської справи Українській академії банківської справи НБУ, схваленої на засіданні кафедри економіки, обліку і аудиту протокол №1 від 01.09.2010 року.

Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу та список рекомендованої літератури і ресурсів Інтернет.

ЗМІСТ

ВСТУП

Лекції розроблені відповідно до вимог робочої навчальної програми з дисципліни «Регіональна економіка», нормативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки за напрямами 6.030502«Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво».

Розподіл навчальних годин за видами занять, форми поточного і підсумкового контролю встановлені відповідно до навчальних планів підготовки за напрямами 6.030502«Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит». Витяг із зазначених навчальних планів поданий в табл.1.

Таблиця 1 – Розподіл часу згідно робочого навчального плану

Спеціаль-

ність

Курс

Семестр

Загальний

обсяг

Аудиторні заняття, год

CРС, год

Форма контроля

Кур. робота

Розр. робота

крд.

год.

всього

лк.

пр.

лр.

заг.

підготовка до екзамену

інд. завдання

6.030502

(ЕК)

2

3

4

144

52

20

32

90

36

екзамен

6.030503 (МЕ)

1

1

4

144

52

20

32

90

36

екзамен

6.030508

(БТ)

3

5

4

144

52

20

32

90

36

екзамен

6.030508

(ФК)

2

3

4

144

52

20

32

90

36

екзамен

6.030509

(ОА)

1

2

4

144

52

20

32

90

36

екзамен

Мета: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також мислення та свідомості економістів.

Завдання: засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; об'єктивну необхідність раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни.

Предметом навчальної дисципліни є господарський комплекс України та її регіонів.

Поточний контроль здійснюється у вигляді усного опитування, письмового тестування, перевірки модульних контрольних робіт, розрахункових робіт та захисту рефератів.

Підсумковий семестровий контроль здійснюється у вигляді екзамену, що складається з теоретичної та практичної частин відповідно до робочої навчальної програми.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах: Предмет, методи та завдання дисципліни «Регіональна економіка»; Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів; Фактори сталого розвитку; Природний та трудоресурсний потенціал України; Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах; Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення; Регіон в системі територіального поділу праці. Економічне районування та територіальна організація господарства; Економіка України як єдність соціально-економічних систем. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку; Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. механізм реалізації регіональної економічної політики; Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Таблиця 1 – Перелік рекомендованої літератури

№ пор.

Бібліографічний опис

Кількість примірників

УДК

бібліотеки

Основна література

1

Лишиленко В.І. Регіональна економіка [Текст] : підручник / В.І. Лишиленко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-364-893-4

1

332.1(075.8)

2

Регіональна економіка та природокористування [Текст] : навч. посіб. / А.П. Голіков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Чорномаз; за ред. А.П. Голікова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-364-964-1

0

332.1:330.15(075.8)

3

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко [та ін.]; за заг. ред. С.І. Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005. – 988 с.

0

338

Р64

4

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: [Текст] підручник / за ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 6-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. - 350 с.

0

338

Р64

5

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є.П. Качана. – К.: Юридична книга, 2005. – 704 с.

0

330.111.4

Додаткова література

6

Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Б.Ф. Заболоцький. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 548 с. – ISBN 966-418-049-5

0

332.1(075.8)

7

Єпіфанов А.О. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало – К.: Наукова думка, 2000. – 343 с. – ISBN 966-00-0555-5

10

ББК 65.26

8

Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / С.І. Іщук. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 284 с. – ISBN 966-8037-97-9

0

332.1

9

Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Д.В. Клиновий, Т.В. Пепа; за наук. ред. Л.Г. Чернюк. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 728 с. – ISBN 966-364-304-8

0

332.1(075.8)

10

Стеценко Т.О. Аналіз регіональної економіки [Текст] : навч. посіб. / Т.О. Стеценко К.: КНЕУ, 2002. – 116 с. – ISBN 966-574-372-4

0

ББК 65.050

Таблиця 2  – Перелік рекомендованих ресурсів мережі Інтернет

№ пор.

Короткий опис ресурсів

Інтернет адреса

1

Сайт Верховної ради України

http://portal.rada.gov.ua

2

Сайт Національного банку України

http://www.bank.gov.ua

3

Сайт Державного комітету статистики України

http://www.ukrstat.gov.ua  

4

Каталог підприємств України

http://www.rada.com.ua

5

Кращі підприємства України

http://www.businessukraine.net

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.