Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л_Тема 3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
315.39 Кб
Скачать

26

Тема 3 облік фінансово-розрахункових операцій План лекції:

 1. Облік грошових коштів в касі.

 2. Облік грошових коштів на рахунках в установах банків та органах Державної казначейської служби України.

 3. Облік інших коштів.

 4. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами.

 5. Облік зобов’язань.

 6. Облік розрахунків за податками і платежами в бюджет.

Питання для самостійного вивчення:

 1. Порядок відкриття та закриття рахунків в органах Державної казначейської служби України.

 2. Облік депозитних сум.

 3. Облік операцій в іноземній валюті.

 4. Облік векселів.

 5. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 6. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків.

 7. Облік внутрішніх розрахунків.

Нормативно-правова база:

 1. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті України [Електронний ресурс] : Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/. – Назва з екрану.

 2. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс] : Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/. – Назва з екрану.

 3. Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/. – Назва з екрану.

 4. Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ [Електронний ресурс] : Наказ Державного казначейства України від 26.12.2003 № 242. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/l. – Назва з екрану.

 5. Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ [Електронний ресурс] : Наказ Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/. – Назва з екрану.

1. Облік грошових коштів в касі.

Організація обліку грошових коштів в касі та касових операцій бюджетної установи здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій в національній валюті України № 637 та Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ № 242.

Готівка, одержана установами, повинна витрачатися суворо за цільовим призначенням у відповідності до кошторисів бюджетних установ.

При казначейському обслуговуванні кошторисів уся виручка, що надходить готівкою до каси установи, повинна бути зарахована на рахунки, відкриті установі в органах Державного казначейства (установах банків). Використання виручки, що надходить готівкою без попереднього зарахування її на рахунки, забороняється.

Установа може мати в своїй касі готівку в межах установлених лімітів (за винятком готівки для виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсії, стипендії, що зберігаються в касі понад ліміт протягом 3-х днів).

Для установ і організацій, які обслуговуються органами Державного казначейства, порядок установлення ліміту каси визначено у Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України № 758.

Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться клієнтами, які обслуговуються в органах Казначейства, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується особами, яким надано право першого та другого підписів, відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ. У розрахунку зазначається визначений у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування між органом Казначейства та клієнтом строк здавання готівкової виручки (готівки) в установу банку для зарахування її на рахунки, відкриті в органах Казначейства. Ліміт каси встановлюється та затверджується внутрішніми розпорядчими документами клієнта. Клієнти, що розпочинають свою діяльність, на перших три місяці своєї роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси переглядається за фактичними показниками діяльності.

Касові операції оформляються прибутковими касовими ордерами та видатковими документами. До прибуткових касових документів належить прибутковий касовий ордер (ф. КО-1). До видаткових документів належать: видатковий касовий ордер (ф. КО-2), розрахунково-платіжна відомість (ф. П-49), платіжна відомість (ф. П-53). Прибуткові касові ордери та видаткові документи реєструються у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (ф. КО-3 або ф. КО-3а).

Облік касових операцій установи ведеться у книзі (ф. КО-4). Установа чи організація, що є юридичною особою і має касу, веде одну касову книгу. При електронній формі ведення касових операцій «Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт касира» протягом року зберігається касиром окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року формується підшивка за рік і передається для зберігання протягом 36 місяців до архіву установи. Починаючи з нового календарного року, касова книга на електронних носіях ведеться з 1-го числа.

В установах, де готівку через велику кількість підрозділів, видають довірені особи (роздавачі), касиром установи ведеться Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей (ф. КО-5).

Усі касові операції ведуться касиром або іншим працівником, який призначається на цю посаду керівником установи. З касиром укладається письмовий договір про повну матеріальну відповідальність, який зберігається в його особистій справі.

В установі повинні бути створені відповідні умови, які гарантують збереження готівки в касі (окреме приміщення з охоронною сигналізацією для каси, сейфа тощо).

З метою контролю за схоронністю готівкових коштів в установах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після перевірки каси складає акт. В умовах автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.

Рух і наявність грошових коштів у готівці, які зберігаються в касі установи, як у національній так і в іноземній валюті, обліковується на рахунку 30 «Каса», який розподіляється на субрахунки:

 • 301 «Каса в національній валюті»;

 • 302 «Каса в іноземній валюті».

На субрахунку 301 ведеться облік наявності та руху готівки в національній валюті в касі установи.

На субрахунку 302 обліковуються наявність та рух готівки в іноземній валюті в касі установи. За кожним найменуванням валюти в обліку установи ведуться окремі рахунки третього порядку в залежності від виду валюти (302-1, 302-2, 302-3 та інші).

За дебетом субрахунків рахунку 30 відображаються суми надходження готівки в касу установи, при цьому кредитуються субрахунки рахунків 31, 32, 35, 36, 63, 65, 66, 67, 71, 80, 81, 82. За кредитом субрахунків рахунку 30 відображаються суми, видані з каси установи, при цьому дебетуються відповідні субрахунки рахунків 31, 32, 33, 35, 36, 63, 65, 66, 67. Курсова різниця на готівку, що зберігається в касі установи, відображається в кореспонденції з субрахунком 442 «Інша переоцінка».

Облік цільового використання готівки ведеться у Картці аналітичного обліку готівкових операцій. Записи в Картці здійснюються за кожною операцією надходження або видачі готівки з каси установи в розрізі кодів бюджетної класифікації (окремо за загальним та спеціальним фондами). Також у розрізі кодів виводиться залишок готівки на початок і кінець дня.

У централізованих бухгалтеріях складаються картки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів і загальна картка за всіма установами, що обслуговуються.

На підставі перевіреного звіту касира щоденно здійснюється запис у Накопичувальну відомість за касовими операціями ф. 380 (бюджет) – меморіальний ордер № 1. При наявності декількох видів валют складаються окремі меморіальні ордери для кожного виду валюти, які нумеруються відповідно № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 та інші.

Дані меморіальних ордерів щомісяця переносяться до книги «Журнал-головна».

Типові кореспонденції рахунків з обліку грошових коштів в касі наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Облік грошових коштів в касі

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Отримання в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків за прибутковими касовими ордерами

301, 302

311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326

2

Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи

301, 302

362

3

Надходження сум у касу установи на погашення недостач, завданих збитків тощо

301, 302

363

4

Надходження коштів в касу за харчування працівників за місцем роботи, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах, за навчання, за гуртожиток тощо

301

364, 674

5

Надходження в касу плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до чинного законодавства України відносяться на відшкодування касових видатків

301

364, 801, 802, 811 – 813

6

Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (в т. ч. надходження у натуральній формі)

301, 302

712

7

Зарахування сум на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки коштів, які надійшли в касу установи

313, 314, 323, 324

301

8

Видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють

652, 661, 662, 671, 672

301, 302

9

Видача готівки у підзвіт на відрядження та господарські витрати

362

301, 302

10

Виплата заробітної плати, стипендій і гонорарів з каси установи

661, 662, 669

301

11

Виплата з каси установи сум, що належать депонентам

671

301

12

Віднесення на рахунок винних осіб виявлених недостач грошових коштів у касі установи

363

301, 302

13

Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до чинного законодавства України відносяться на відшкодування касових видатків

311, 321, 313, 323

301

14

Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами

821 – 823

301

15

Оплата наданих послуг із заготівлі і переробки матеріалів

825

301

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.