Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції_Історія економіки та економічної думки.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.05.2019
Размер:
360.11 Кб
Скачать

Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки хх ст.)

    1. Проблеми соціально-економічного реформування української еко­номіки в перші роки незалежності.

    2. Участь України в світовому господарстві.

    3. Сучасний етап розвитку української економічної думки.

13.1. Проблеми соціально-економічного реформування української економіки в перші роки незалежності

Проголошення незалежності України відкрило нову еру в історії нашої країни. У березні 1992р. Верховна Рада України затвердила „Основи націона­льної економічної політики". У цьому документі передбачалася структурна пе­ребудова господарства України. Великого значення надавалося конверсії обо­ронної промисловості, перерозподілу матеріальних і трудових ресурсів на ко­ристь тих виробництв, що забезпечують населення споживчими товарами. Пе­редбачалося переорієнтувати машинобудування на задоволення потреб агропро­мислового сектора, легкої і харчової промисловості. Було заявлено про вихід з рубльової зони. Приймалися важливі закони і постанови („Про селянське (фер­мерське) господарство", „Про форми власності на землю", "Про приватизацію майна державних підприємств" та ін.). У Міжнародний валютний фонд було представлено розширену програму ринкових перетворень, яка була схвалена. Україна стала членом МВФ.

Разом з тим економічні перетворення йшли надзвичайно повільно. Знач­ною перешкодою на шляху переходу від тоталітаризму до демократії була відсу­тність цілісної концепції суспільної трансформації, тому багато прийнятих в Україні законів виявилися відірваними від життя і належним чином не спрацьо­вували. Залежність української економіки від російських енергоносіїв призвела до різкого зростання собівартості продукції, падіння виробництва, росту інфля­ції. Кризу поглибив розрив економічних зв'язків з колишніми союзними респуб­ліками. З 1992р. в Україні проводилась відверто проінфляційна політика, для якої характерні величезний бюджетний дефіцит, необмежена грошово-кредитна емісія, ріст цін, обвальне падіння реальних доходів переважної більшості насе­лення. Наприкінці 1992р. було прийняте рішення щодо виходу з рубльової зони. Проте до позитивних змін в економіці це не привело. Великий податковий тягар привів до розвитку „тіньової економіки", обмеження виробничої та комерційної діяльності.

У 1994р. економіка країни виявилася на межі краху. ВВП порівняно з по­переднім роком впав на 23%, виробництво промислової продукції - на 27,8%, сільськогосподарської - на 16,5%. Капітальні вкладення за 1992 - 1994 рр. зни­зились на 57%. Фінансова система держави виявилася практично зруйнованою.

У жовтні дефіцит бюджету досяг 18,5% ВВП. Ціни порівняно з 1991р. зросли в 102 рази. Влітку новим Президентом України було обрано Л.Кучму. У жовтні 1994р. він проголосив стратегію економічних перетворень, яка була в принципі схвалена Верховною Радою. Ця стратегія передбачала звільнення цін, обмеження дефіциту державного бюджету, впровадження вільної внутрішньої і зовнішньої торгівлі, введення суворої монетарної політики, масову приватизацію і прове­дення земельної реформи. У вересні 1996 р. була проведена грошова реформа. Її суть полягала у фактичній деномінації в 100 тис. разів карбованця і заміну його гривнею. Разом з тим було також здійснено лібералізацію цін, валютного курсу, механізмів зовнішньої торгівлі, роздержавлення земель, почав розвиватися ри­нок цінних паперів.

Ці заходи дали позитивні результати. Зменшились темпи падіння ВВП, зросла заробітна плата, середньомісячна інфляція в 1997р. не перевищувала 1%. Однак, не зважаючи на деяку стабілізацію, економічну кризу подолати не вда­лось; вона істотно вплинула на інвестиційну сферу, що проявилося в падінні норм прибутків, зниженні номінального доходу.

У 2000 році було призупинено спад виробництва і намітилися тенденції до економічного зростання. Була проведена аграрна реформа внаслідок якої відбу­лося масштабне паюванні землі без права її продажу ( 6,4 млн. селян одержали у власність 26,5 млн.га), а також були реформовані сільськогосподарські підпри­ємства в господарства ринкового типу. Та на жаль, аграрна реформа не привела до підвищення економічної ефективності сільського господарства. Показники, що характеризували розвиток цього сектора економіки, нажаль, дуже низькі. У 2001 році Верховна Рада України ухвалила Земельний кодекс, який закріпив приватну власність на землю в повному обсязі.

23 січня 2005року відбулася офіційна церемонія вступу на посаду Прези­дента України Віктора Ющинка.

Сучасна українська економіка останнім часом проходить дуже складний шлях. Однією із основних причин цієї складності є політична нестабільність в країні, часта зміна урядів, а відповідно - напрямків розвитку, методів управління ринком.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.