Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ліннік О.О..doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Питання до модулю і

 1. Предмет і задачі методики викладання природознавства в умовах реформування початкової школи.

 2. Методологічні основи методики викладання природо­знавства, її зв'язок з іншими науками.

 3. Історичні аспекти розвитку методики викладання при­родознавства як навчальної дисципліни.

4. Реформування змісту природничої освіти.

5. Галузь „Людина і світ". Змістові лінії, їх реалізація в про- грамах.

 1. Зміст курсу „Я і Україна". Компоненти змісту.

 2. Принципи побудови та цілі курсу „Я і Україна".

 3. Аналіз навчальних програм із курсу „Я і Україна".

9. Аналіз підручників „Я і Україна" та „Природознавство" для 1-4 класів початкової школи. Зміст, структура, принципи добору і розміщення навчального матеріалу.

 1. Методика формування уявлень про предмети та явища природи.

 2. Природознавчі поняття. Методика формування елемен­тарних природознавчих понять у молодших школярів.

 1. Умови формування природознавчих уявлень та понять.

 2. Шляхи формування природознавчих понять.

 3. Види умінь, що формуються в курсі „Я і Україна".

15. Методика формування умінь у процесі навчання приро- дознавства.

Тестові завдання до модулю і

1. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Висловлення. Автором першого підручника з природознав-

нт»и був ...

Варіанти відповідей:

а) В.Зуєв;

б) О.Герд;

в) М.Скаткін;

г) В.Вахтеров.

2. Тип: істина/хибність.

Висловлення. Перший підручник із природознавства мав ІІ«а»у „Перші уроки мінералогії".

3. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Висловлення. Перший підручник із природознавства вий-

іиову ...

Варіанти відповідей:

а) 1538 році;

б) 1678 році;

в) 1786 році;

г) 1863 році.

4. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Висловлення. Засновником методики навчання природо-

ніншства вважають... Варіанти відповідей: а)В.Вахтерова;

б) В.Зуєва;

в) М.Скаткіна;

г) О.Герда.

5. Тип: відповідності.

Завдання. Приведіть у відповідності вчених та їх внесок у Мггодику навчання природознавства.

 1. О.Герд.

 2. В.Сухомлинський.

 1. В.Зуєв.

 2. К.Ушинський.

A. Запровадив інтегровані уроки з пріоритетом приро

дознавчої лінії.

Б. Розробляючи методику вивчення рідної мови, висло­вив низку ідей стосовно методики природознавства.

B. Засновник методики природознавства як науки. Г. Автор першого підручника з природознавства.

6. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Питання. Для вчителів початкових класів О.Герд написав

методичний посібник... Варіанти відповідей:

а) „Накреслення природної історії";

б) „Предметні уроки в початковій школі";

в) „Дитячий світ і Хрестоматія";

г) „Земля, повітря і вода".

7. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Питання. Хто з педагогів уперше увів термін „предметний

урок" і запропонував його використання в початковій школі? Варіанти відповідей:

а) Я.А.Коменський;

б) О.Я.Герд;

в) В.П.Вахтеров;

г) К.Д.Ушинський;

д) П.П.Блонський;

е) В.О.Сухомлинський.

8. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Питання. У1929 році комплексні програми з природознав- ства було замінено...:

Варіанти відповідей:

а) теоретичними;

б) проектно-комплексними;

в) цільовими;

г) проектно-навчальними.

9. Тип: істина/хибність.

Висловлення. У 80-х роках XX сторіччя навчання природо­знавства в початковій школі відбувалося за підручниками М.Скаткіна.

10. Тип: істина/хибність.

Висловлення. В основу побудови курсу шкільного природо­знавства Н.Крупською були покладені діалектико-матеріалі-стичний, трудовий і дослідницький метод.

11. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Питання. До яких наук належить методика навчання при- родознавства?

Варіанти відповідей:

а) педагогічних;

б) соціальних;

в) психологічних;

г) природничих.

12. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Висловлення. Предметом вивчення методики природознав- ства є...

Варіанти відповідей:

а) навколишнє середовище;

б) природа та суспільство;

в) предмет „Я і Україна";

г) процес навчання природознавства в початкових кла- сах.

13. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. Висловлення. Методика природознавства як наука розв'я- зує такі задачі...

Варіанти відповідей:

а) вивчення історичного досвіду методики навчання при- родознавства;

б) виховання любові дітей до природи;

в) розробка змісту навчального предмету в школі;

г) формування цілісного світогляду молодших школярів;

д) розробка методів, прийомів, засобів та форм викладан- ня природознавства;

е) розробка системи підготовки майбутнього вчителя до викладання природознавства;

ж) визначення освітніх, розвивальних та виховних цілей природознавства;

з) формування екологічної культури молодших шко- лярів.

14. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. Висловлення. До теоретичних методів дослідження методи- ки навчання природознавства відносять...

Варіанти відповідей:

а) спостереження за учнями на уроках природознавства;

б) оцінювання та аналіз психолого-педагогічної та мето- дичної літератури;

в) аналіз шкільної документації:

г) зіставлення;

д) узагальнення;

е) експертні оцінки;

ж) систематизація матеріалу.

15. Тип: істина/хибність.

Висловлення. У наукових дослідженнях із методики навчай ня природознавства не застосовується педагогічний експери­мент.

16. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Пцтання. До якої групи методів дослідження можна відне- сти метод аналізу учнівських щоденників спостережень?

Варіанти відповідей:

а) теоретичні;

б) емпіричні.

17. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Висловлення. Упровадження системи дослідів на уроках

природознавства в межах наукового дослідження буде відбува­тися...

Варіанти відповідей:

а) на пошуковому етапі педагогічного експерименту;

б) на констатувальному етапі педагогічного експерименту;

в) на формувальному етапі педагогічного експерименту;

г) на контрольному етапі педагогічного експерименту.

18. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. Завдання. Виберіть із наведеного переліку види знань, що

утворюють власне предметний зміст курсу природознавства для початкової школи. Знання про: Варіанти відповідей:

а) предмети (об'єкти), процеси і явища природи;

б) закони розвитку природних явищ та процесів;

в) спеціальні методи вивчення об'єктів природи;

г) принципи протікання природних процесів;

д) норми етичного, естетичного, морального ставлення до об'єктів природи;

е) теоретичні основи, що пояснюють природні явища та процеси;

ж) знання про взаємозв'язки і взаємозалежності у при- родному середовищі;

з) способи практичної діяльності з об'єктами природи.

19. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Змістова лінія " є

винятково природничою.

20. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Знання про Космос відображено в освітній га- лузі „Людина і світ" у змістовій лінії

21. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Соціальні поняття містяться у складовій час- тині , " курсу „Я і Україна".

22. Тип: відповідності.

A. Людина як особистість. Б. Людина серед людей.

B. Людина, природа, суспільство. Г. Культура. Д. Об'єкти природи.

Е. Планета Земля. Ж. Україна. 3. Рідний край.

Завдання. Приведіть у відповідності предметний зміст змістових ліній та їх назви.

 1. Соціальний.

 2. Природничий.

 3. Інтегрований.

23. Тип: істина/хибність.

Висловлення. Соціально-природничий зміст початкової ос­віти викладено в освітній галузі „Людина і світ" Державного стандарту загальної початкової освіти.

24. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Висловлення. У курсі „Я і Україна" (за програмою Н.Бібік,

Н.Коваль) об'єктами інтеграції виступають...

Варіанти відповідей:

а) методи моделювання;

б) природні та соціальні поняття;

в) абстрактні філософські поняття;

г) способи дослідження.

25. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Висловлення. Предметом вивчення курсу „Я і Україна" є... Варіанти відповідей:

а) навколишнє середовище;

б) природа та суспільство;

в) предмет „Я і Україна";

г) процес навчання природознавства в початкових класах.

26. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. Завдання. Визначте специфічні (конкретнопредметні)

принципи викладання курсу „Я і Україна". Варіанти відповідей:

а) наочності;

б) інтеграції;

в) зв'язку з життям;

г) батьківщинознавчий;

д) міжпредметних зв'язків;

е) науковості;

ж) системності;

з) природоохоронності;

и) сезонності; к) доступності; л) краєзнавчий.

27. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. Завдання. Визначте загальнодидактичні принципи викла- дання курсу „Я і Україна":

Варіанти відповідей:

а) наочності;

б) інтеграції;

в) зв'язку з життям;

г) батьківщинознавчий;

д) міжпредметних зв'язків;

е) науковості;

ж) системності;

з) природоохоронності;

и) сезонності; к) доступності; л) краєзнавчий.

28. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. Висловлення. До освітніх завдань курсу „Я і Україна" відно- сять...

Варіанти відповідей:

а) розвиток психічних процесів дитини;

б) формування конкретних елементів природничих

знань;

в) виховання якостей особистості дитини: щирості, пат- ріотизму, здатності до співчуття;

г) формування предметних умінь;

д) формування уявлень, понять про спеціальні методи дослідження природи;

е) розвиток уміння здійснювати раціональну навчальну діяльність та уміння виконувати навчальні дії.

29. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. Висловлення. До розвивальних завдань курсу „Я і Україна"

відносять:

Варіанти відповідей:

а) розвиток психічних процесів дитини;

б) формування конкретних елементів природничих знань;

в) виховання якостей особистості дитини: щирості, патріо- тизму, здатності до співчуття;

г) формування предметних умінь;

д) формування уявлень, понять про спеціальні методи дос- лідження природи;

е) розвиток уміння здійснювати раціональну навчальну діяльність та уміння виконувати навчальні дії.

30. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Питання. У якій програмі курсу "Я і Україна" система- тично використовується моделювання?

Варіанти відповідей: а) В.Ільченко, К.Гуз;

б) Н.Бібік, Н.Коваль;

в) Р.Арцишевський та інш.

31. Тип: множинний вибір — єдина відповідь. Питання. У якому класі початкової школи вивчається тема

„Планета Земля" (за програмою Т.Байбари)? Варіанти відповідей: а)1; 6)2 в) З г)4.

32. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Висловлення. Знання з природознавства засвоюються молод- шими школярами у формі...

Варіанти відповідей:

а) уявлень, понять, теорій, законів;

б) принципів, понять, ідей, концепцій;

в) конкретних фактів, уявлень, понять:

г) уявлень, понять, правил.

33. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. - це узагальнена

форма відображення об'єктів та явищ навколишньої дійсності у свідомості людини.

34. Тип: відповідності.

Завдання. Розташуйте у правильній послідовності умови формування природознавчих уявлень.

1.1 етап. А, Поєднання чуттєвої суті сприйнятого зі

словесним позначенням.

2. II етап. Б. Організація усвідомлення змісту

уявлення.

3. Ш етап. В. Організація цілеспрямованого

сприймання ознак, властивостей природних об'єктів.

4. IV етап. Г. Організація закріплення сформованого

уявлення без наявності об'єкта.

5. V етап. Д. Організація застосування сформованого

уявлення у подібній і новій ситуації.

6. VI етап. Е. Організація запам'ятовування чуттєво-

наочного образу об'єкта чи групи об'єктів.

36. Тип: відповідності.

 1. І етап.

 2. II етап.

 3. III етап.

 4. IV етап.

 5. V етап.

Завдання. Розташуйте у правильній послідовності умови формування природознавчих понять.

A. Організація розумової діяльності, спрямованої на виділення істотних ознак. Б. Організація повторного чуттєвого сприймання ознак, властивостей предметів, актуалізація раніше сформованих уявлень.

B. Організація закріплення поняття шляхом репродуктивного відтворення змісту,

Г. Організація застосування засвоєного поняття у подібних і нових ситуаціях.

Д. Забезпечення узагальнення і словесного визначення суті поняття.

37. Тип: відповідності.

Завдання. Розподіліть поняття за групами:

 1. Одиничні поняття. А. Річка Лугань.

 2. Загальні поняття. Б. Птах.

 3. Категорії. В. Кущ.

Г. Ромашка лікарська. Д. Тварина. Е. Річка.

Ж. Природа. 3. Місто. И. Рослина. К. Київ. Л. Опади. М. Карпати. Н. Нежива природа. О. Планета Земля. П. Дощ.

38. Тип: істина/хибність.

Висловлення. Природничі поняття формуються шляхом індуктивних або дедуктивних умовиводів.

39. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Завдання. Ознайомтесь з умовиводом „Всі ранньоквітучі

рослини мають коріння цибулинкою. Конваліямає корінь цибу­линку, отже конвалія ранньоквітучарослина". Цей умовивід можна віднести до:

Варіанти відповідей:

а) індуктивного; б)дедуктивного.

40. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Питання. До якого виду умовиводу належить судження: у всіх звірів тіло вкрите шерстю; у всіх собакоподібних тварин тіло вкрите шерстю; тіло собаки Шарика вкрите шерстю. Отже, ця тварина - звір. Варіанти відповідей:

а) індуктивного; 6)дедуктивного.

41. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Питання, До якого виду умовиводу належить судження: у шпака тіло вкрите пір'ям; у сороки тіло вкрите пір'ям; у соло­в'я тіло вкрите пір'ям. Отже, тварина, тіло якої вкрите пір'ям, називається птахом. Варіанти відповідей:

а) індуктивного; б) дедуктивного.

42. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. По відношенню до понять: трав'янисті рос- лини, кущі, дерева - родовим виступає поняття

43. Тип: заповніть бланк.

48

Висловлення. По відношенню до понять: жива природа, не- жива природа - родовим є поняття

44. Тип: істина/хибність.

Висловлення. Істотними ознаками живої природи є живлен­ня, розмноження, рух та мислення.

45. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Висловлення. У курсі „Я і Україна" формуються такі прак- тичні вміння:

Варіанти відповідей:

а) організовувати робоче місце;

б) працювати з вимірювальними приладами;

в) орієнтуватися в часі;

г) планувати свої дії;

д) доводити судження.

46. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Питання. Формування якого пізнавального вміння в учнів

початкових класів має такий алгоритм: а) аналіз об'єкта; б) зна­ходження спільних ознак; в) знаходження відмінних ознак? Варіанти відповідей:

а) уміння аналізувати об'єкт;

б) уміння порівнювати об'єкти;

в) уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

г) уміння класифікувати об'єкти.

47. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Формування вміння об'єкти

природи в учнів початкових класів має такий алгоритм: аналіз предметів і явищ природи; їх порівняння і визначення істот­них ознак, властивостей; об'єднання об'єктів природи у групи за істотними ознаками.

48. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Питання. Які вміння формує вчитель в учнів початкових

класів за допомогою таких питань: „Що відбулося спочатку?", „Що відбулося потім?", „Чому зимуючі птахи з настанням хо­лодів перелітають ближче до житла людей?", „Чому взимку де­рева не ростуть, а перебувають у стані покою?" Варіанти відповідей:

а) уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

б) уміння класифікувати об'єкти природи;

в) уміння порівнювати об'єкти природи;

г) уміння формулювати пізнавальні запитання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.