Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ліннік О.О..doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
1.77 Mб
Скачать

ЧОї■ —

Завдання. Виберіть правильне визначення методу роз­повіді.

Варіанти відповідей:

а) цілеспрямоване, планомірне сприймання об'єктів навко- лишньої дійсності, яке підпорядковане конкретно-визначеним цілям й вимагає вольових зусиль;

б) метод навчання дітей природознавства шляхом показу вчителем певного об'єкта (натурального чи штучного);

в) спосіб організації взаємозв'язаної діяльності учителя і учнів, в якій учитель виконує функції джерела навчального пмісту й суб'єкта керування навчально-пізнавальною діяльні- стю учнів.

44. Тип: множинний вибір множинна відповідь. Висловлення. У методиці природознавства виокремлюють- ся такі види розповіді...

Варіанти відповідей:

а) опис;

б) публіцистична;

в) наукова;

г) роз'яснення;

д) проблемне викладення.

45. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Розповідь, яка будується на змісті навчаль- ного матеріалу, що містить інформацію про конкретний пред- мет, явище або групу об'єктів й передбачає формування уявлень, називається розповідь -

46. Тип: множинний вибір - єдина відповідь. Питання. Який вид розповіді може мати репродуктивний

або проблемний характер? Варіанти відповідей:

а) розповідь-опис;

б) розповідь-пояснення.

47. Тип: множинний вибір — множинна відповідь.

Висловлення. Репродуктивна бесіда з природознавства може

містити такі питання... Варіанти відповідей:

а) репродуктивно-мнемічні;

б) реиродуктивно-проблемні;

1.1 етап. А. Цілісне сприйняття зовнішнього вигляду.

 1. II етап. Б. Будова рослини.

 2. НІ етап. В. Умови життя.

 3. IV етап. Г. Значення для природи та для людини.

39. Тил: відповідності.

Завдання, Відтворіть правильну послідовність спостере­жень за явищами природи.

1.1 етап. А. Причини явища.

 1. II етап. Б, Значення для природи та для людини.

 2. ПІ етап. В. Зв"язок з об'єктами.

 3. IV етап. Г. Ці'ііснс естетичне сприйняття.

40. Тип: множинний вибір - едина відповідь.

Завдання. Виберіть правильне визначення методу демон­страції.

Варіанти відповідей:

а) цілеспрямоване, планомірне сприймання об'єктів навко- лишньої дійсності, яке підпорядковане конкретно-визначеним цілям й вимагає вольових зусиль;

б) метод навчання дітей природознавства шляхом показу вчителем певного об'єкта (натурального чи штучного);

в) способом організації взаємозв'язаної діяльності учителя і учнів, в якій учитель виконує функції джерела навчального змісту й суб'єкта керування навчально-пізнавальною діяльні- стю учнів.

41. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. Висловлення, До словесісих методів навчання природознав- ства відносять...

Варіанти відповідей:

а) спостереження; г) бесіда;

б) робота з підручником; д) розповідь;

в) дослід; е) проектування.

42. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. є методом

навчання, в якому основним джерелом навчання виступає дру­коване слоио.

43. Тип: множинний вибір — едина відповідь.

53. Тип: множинний вибір - множинна відповідь.

Висловлення. Природничі ігри за дидактичним наванта­женням поділяються на... Варіанти відповідей:

а) ігри на класифікацію;

б) словесні ігри;

в) ігри з природним матеріалом;

г) ігри на закріплення вивчених понять;

д) ігри-подорожі;

е) ігри на вивчення взаємозв'язків у природі;

яс) ігри на орієнтування за картою, планом, компасом.

54. Тип: заповніть бланк.

Висловлення, - це стихійна мані-

нулятивна діяльність, спрямована на виявлення властивостей об'єктів або явищ.

55. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Ключова відмінність досліду від експеримен- ту полягає у наявності в досліді.

56. Тип: відповідності-

Завдання. Приведіть у відповідності структуру досліду та структуру експерименту.

1, Структура досліду. А. Мотивація, сенсорні лії,

словесний коментар.

2. Структура Б. Постановка цілей та завдань, експерименту. висунення гіпотези, перевірка

гіпотези: висновки.

57. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. Завдання. Виберіть види дослідів, які не проводяться в по- чатковій школі.

Варіанти відповідей:

а) дослід на виявлення властивостей води;

б) дослід на виявлення складу повітря;

в) досліди, спрямовані на визначення умов росту та розвит- ку рослин;

г) досліди на виявлення умов життя тварин;

д) досліди на виявлення властивостей різних видів ґрунту;

е) досліди на визначення трьох агрегатних станів води;

ж) досліди з електричним струмом.

в) репродуктивно-пізнавальні;

г) репродуктивно-конструктивні.

48. Тип: істина/хибність.

Висловлення. Евристична бесіда містить репродуктивно-пізнавальні запитання.

49. Тип: відповідності.

Завдання. Приведіть у відповідності вимоги до природни­чої розповіді та вимоги до організації бесіди.

A. Тривалість 5-7 хвилин. Б. Емоційність.

B. Логіка в постановці запитань. Г. Науковість та доступність.

Д. Запитання мають бути конкретними та містити одну думку.

Е. Запитання мають бути логічно пов'язаними одне з одним.

 1. Вимоги до розповіді.

 2. Вимоїн до бесіди.

50. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. передбачає

створення проблемної ситуації, формулювання проблеми та її розв'язання вчителем.

51. Тип: множинний вибір — множинна відповідь. Висловлення. До методів проблемного навчання природо- знавства відносять:

Варіанти відповідей:

а) розповідь-опис;

б) проблемне викладання;

в) евристична бесіда:

г) пояснювально-ілюстративний метод.

52. Тип: множинний вибір — єдина відповідь. Питання. До якої групи відносять методи: гра, вправи.

дослід, експеримент, моделювання, проектування? Варіанти відповідей:

а) словесні;

б) наочні;

в) практичні.

1. Особливості розвивального навчання.

В основі системи розвивального навчання лежить теорія Л.Виготського про зони розвитку дитини. Учений установив, що розвиток інтелекту дитини відбувається через зону „най­ближчого розвитку", коли дитина спочатку може зробити щось нове у співпраці з дорослим, а потім поступово переходить на такий рівень, коли може виконати цю дію самостійно. Таким чином, навчання веде за собою розвиток. Відтак, під зоною най­ближчого розвитку розуміється вирішення завдань, із якими дитина ще не зустрічалась, за умови фіксації вчителем механіз­му їх вирішення та повернення дитині у вигляді здібностей.

На основі цієї теорії, В.Давидов та Д.Ельконін розробили нову систему навчання, яка враховує особливості та структуру навчальної діяльності учнів, а також забезпечує розвиток теоре­тичного мислення. Відмінними характеристиками системи є побудова навчання згідно принципу змістовного узагальнення, згідно з яким загальні знання передують знанням окремим, кон­кретним, а також дедуктивний шлях викладання матеріалу.

Цілеспрямовану навчальну діяльність характеризують такі особливості:

 1. Особлива форма активності учнів, спрямована на зміну себе як суб'єкта навчання (учіння - провідний мотив).

 2. Головним змістом навчання повинні бути загальні спосо­би дій щодо розв'язання різноманітних завдань.

3. Вивчення нової теми, розділу має починатися з мотивації.

 1. Розвивальне навчання спирається на принцип змістовно­го узагальнення (дедуктивний підхід до викладення матеріалу).

 2. Науково-теоретичний характер цілеспрямованої навчаль­ної діяльності [16, с. 178-181].

Згідно із системою розвивального навчання, основним зав­данням навчального процесу є формування не знання як са­моцілі, а певних навчальних дій:

 • виокремлення проблеми з поставленого завдання;

 • виокремлення загального способу розв'язання проблеми; ■моделювання загальних відношень навчального матеріалу

у предметній, графічній або буквеній формі;

■ конкретизація та збагачення окремими виявами загаль­них відношень;

ГАЛУЗЕ „ЛЕОДИН А Е СВЕТ" °СШТНЬ01

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.