Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
588566.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.58 Mб
Скачать

Модуль № 7 Адміністративно-процесуальне право

Зміст дидактичної одиниці

Поняття та особливості адміністративного процесу.

Принципи адміністративного процесу.

Суб’єкти адміністративного процесу.

Структура адміністративного процесу.

Стадії адміністративного процесу.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Анотація

Адміністративно-процесуальне право є органічною складовою загальної частини адміністративного права і базується на положеннях Конституції України, нормативних актів Верховної Ради, актів Президента та Уряду країни, актів центральних і місцевих органів державної виконавчої влади.

Завдання модуля полягає у прищепленні майбутнім юристам комплексу знань, умінь та навичок щодо суті адміністративного процесу; поняття адміністративного провадження його видів та стадій, відмежування таких проваджень від проваджень за кримі­нальними і цивільними справами.

Належна увага приділяється в модулі усвідомленню змістовності нормативних і теоретичних матеріалів, що стосуються здійснення адміністративної реформи в Україні. Звертається увага на зміст та особливості проваджень у справах про адміністративні правопорушення та проблемні питання, що виникають при цьому.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України

28 червня 1996 p. // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст.141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України: В 3-х кн. — К., Юрінком Інтер. — 1998. — Кн. 1.

3. Закон України “Про звернення громадян” вiд 2 жовтня 1996 р. // ВВР. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

Основна література

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч. у двох томах: Том1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). — К.: Юридична думка, 2004. — 584 с.

2. Административное право Украины: Учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец. /Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. – 2-е изд., перераб. и доп. — Х.: Право, 2003. — 576 с.

3. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. — Рос. мовою. — К.: Літера ЛТД, 2001. — 336 с.

4. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. — К.: Факт, 2003. — 384 с.

5. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навчальний посібник. — К.: Вид. Паливода А.В., 2003. — 212 с.

6. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 544 с.

7. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. — Чернівці, 2001. — 316 с.

8. Правознавство: Підручник /А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, О.О. Підопригора; За ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 752 с.

9. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. — К., 2000. — 68 с.

Додаткова література

1. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. — К.: Факт, 2003. — 384 с.

2. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Монографія. — К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995.

Факультативна література

1. Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення прова­дження в справі про адміністративне правопорушення // Право України. — 2003. — № 7. — С. 73.

2. Картузова І., Осадчий А. До проблеми позову в адміністративному процесі // Право України. — 2003. — № 7. — С. 80.

3. Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура // Право України. — 2003. — № 2. — С. 22.

4. Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції (з міжнародної конференції) // Право України. — 2003. — № 1. — С. 11.

5. Янюк Н. Щодо адміністративного судочинства: адміністративний позов чи адміністративна скарга // Право України. — 2003. — № 8. — С. 52.

Тест-допуск

1. Адміністративне право включає в себе:

а) матеріальні та процесуальні норми;

б) лише матеріальні;

в) лише процесуальні;

г) адміністративні.

2. Адміністративний процес у широкому розумінні включає в себе:

а) діяльність усіх правоохоронних органів;

б) діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування;

в) юрисдикційні та процедурні провадження;

г) реалізацію повноважень центральних органів виконавчої влади.

3. Чи передбачена в адміністративному праві презумпція невинуватості?

а) так;

б) ні;

в) залежно від скоєного правопорушення;

г) залежно від суб’єкта правопорушення.

4. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню:

а) з наступного дня;

б) з моменту її затвердження вищестоящим органом (посадовою особою);

в) з моменту її винесення;

г) після розгляду апеляції органом вищої інстанції.

5. Найбільш поширеним видом адміністративних стягнень є:

а) попередження;

б) звільнення з роботи;

в) адміністративний арешт;

г) штраф.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]