Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
588566.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.58 Mб
Скачать

Модуль № 11 Управління адміністративно-політичною сферою

Зміст дидактичної одиниці

Управління національною безпекою.

Управління обороною.

Управління внутрішніми справами.

Управління юстицією.

Управління закордонними справами.

Анотація

Зміст модуля присвячений розкриттю питань конституційної основи, понять і змісту управління національною безпекою, обороною, внутрішніми та закордонними справами, юстицією. Значне місце відводиться аналізу правової бази, вивченню форм і методів управлінської діяльності, розкриттю завдань, функцій і організа­ційної побудови різних ланок системи управління адмі­­н­і­­стративно-політичною діяльністю в Україні. При розгляді питань модуля наголошується, що управління адміністративно-політичною діяльністю тісно пов’язане з управлінням економікою, соціально-культурним будівництвом і управлінням міжгалузевою сферою, що разом складають особливу частину предмету адміністративного права України. Разом з тим студентам важливо розуміти, що управління адміністративно-політичною діяльністю має свої специ­фіку, яка полягає в тому, що в ній розглядаються конкретні питання, пов’язані із захистом прав і свобод громадян, забезпеченням безпеки особистої, суспільства та держави.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України

28 червня 1996 p. // Відомості Верховної Ради України (далі — ВВР). — 1996. — № 30. — Ст.141.

2. Декларація “Про державний суверенітет України” вiд 16 липня 1990 р. // ВВР. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

3. Законодавство України про залізничний транспорт / Відпов. ред.

Е.Ф. Демський. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

4. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 р. // ВВР. — 1993. — № 9. — Ст. 62.

5. Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу” вiд 12 грудня 1991 р. // ВВР. — 1992. — № 15. — Ст.188.

6. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. // ВВР. — 1995. — № 34. — Ст. 266.

7. Закон України “Про Вищу раду юстиції” вiд 15 січня 1998 р. // ВВР. — 1998. — № 25. — Ст. 146.

8. Закон України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України” вiд 7 березня 2002 р. // ВВР. — 2002. — № 32. — Ст. 225.

9. Закон України “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України” від 26 березня 1992 р. // ВВР. — 1992. — № 29. — Ст. 397.

10. Закон України “Про державний кордон України” вiд 4 листопада 1991 р. // ВВР. — 1992. — № 2. — Ст. 5.

11. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” від 4 березня 1998 р . // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13. — Ст. 481.

12. Закон України “Про Державну прикордонну службу України” вiд 3 квітня 2003 р. // ВВР. — 2003. — № 27. — Ст. 208.

13. Закон України “Про дипломатичну службу” вiд 20 вересня 2001 р. // ВВР. — 2002. — № 5. — Ст. 29.

14. Законодавство України про дорожній рух / Відпов. ред. Е.Ф. Демський. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 416 с.

15. Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” вiд 25 березня 1992 р. // ВВР. — 1992. — № 27. — Ст. 385.

16. Закон України “Про Збройні сили України” вiд 6 грудня 1991р. // 1992. — № 9. — Ст. 108.

17. Закон України “Про міліцію” вiд 20 грудня 1990 р. // ВВР. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

18. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 р. // ВВР. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

19. Закон України “Про оборону України” вiд 6 грудня 1991 р. // ВВР. — 1992. — № 9. — Ст. 106.

20. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. // ВВР. — 1992. — № 22. — Ст. 303.

21. Закон України “Про органи реєстрації громадянського стану” від

24 грудня 1993 р. // ВВР. — 1994. — № 14. — Ст. 78.

22. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р. // ВВР. — 1993. — № 35. — Ст. 358.

23. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. // ВВР. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

24. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” вiд 24 червня 2004 р. // ВВР. — 2004. — № 39. — Ст. 488.

25. Закон України “Про Службу безпеки України” вiд 25 березня 1992 р. // ВВР. — 1992. — № 27. — Ст. 382.

26. Закон України “Про судоустрій” від 7 лютого 2002 р. // ВВР. — 2002. — № 27. — Ст. 180.

27. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями зовнішньої політики України” від 2 липня 1993 р. // ВВР. — 1993. — № 37. — Ст. 379.

28. Указ Президента України “Про Воєнну доктрину України” від 15 червня 2004 р. // Офіційний вісник України. — 2004. — № 30. — Ч. 1. — Ст. 2005.

29. Указ Президента України “Про Державну комісію з питань реформування, розвитку Збройних сил України, інших військових формувань, озброєння та військової техніки” від 4 березня 2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 16. — Ст. 702.

30. Указ Президента України “Про Державну судову адміністрацію України” від 29 серпня 2002 р. // Офіційний вісник України. — 2002. — № 36. — Ст. 1674.

31. Указ Президента України “Про Службу зовнішньої розвідки України” вiд 14 жовтня 2004 р. // Офіційний вісник України. — 2004. — № 41. — Ст. 2705.

32. Указ Президента України “Про утворення місцевої міліції” вiд 22 січня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 4. — Ст. 112.

Основна література

1. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.

2. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. — Х.: Ун-т вн. справ, 1998. — 480 с.

3. Демський Е.Ф., Гіжевський В.К. Транспортне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.

4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 544 с.

5. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980–2000 роки): Підручник / Л.Ф. Гайдуков, В.Г. Кремень, Л.В. Губерський та ін. — К.: Либідь, 2001. — 624 с.

6. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. канд. юрид. наук Ю.Ф. Кравченка. — К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. — 702 с.

7. Правознавство: Підручник /А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, О.О. Підопригора; За ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 752 с.

8. Ярмакі Х.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю: Навч. посібник. / За заг. ред. О.О. Погрібного. — Одеса: Юридична література, 2004. — 208 с.

Додаткова література

1. Артюшин Л.М., Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії воєнної безпеки суспільства і держави: Монографія. — Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. — 176 с.

2. Барановський О.І. Фінансова безпека: Монографія. Інститут економічного прогнозування. — К.: Фенікс, 1999. — 338 с.

3. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. — Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2002. — 449 с.

4. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. — К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2001. — 399 с.

5. Мунтіян В.І. Економічна безпеки України: сутність і напрямки забезпечення. — К.: НІСД, 1997. — 144 с.

Факультативна література

1. Берлач А.І. Тероризм у сфері сучасних фінансових правовідносин: кримінологічний аспект // Тероризм і боротьба з ним (Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників). Том 19. — К.,2000. — С.184–187.

2. Голубєв В. Кібертероризм — загроза національній безпеці та інтересам України // Юридичний журнал. — 2004. — № 1 — С. 132.

3. Запорожець М. Система органів організаційного забезпечення діяльності судів України // Право України. — 2004. — № 2. — С. 72.

4. Кохно В.Д. Воєнна небезпека: теоретичні аспекти аналізу // Наука і оборона. — 1998. — № 1. — С. 8–23.

5. Кравченко В. Проблемні питання застосування Положення про проходження військової служби // Право України. — 2003. — № 10. — С. 140.

6. Мірошник Ю. Державна таємниця як складова забезпечення національної безпеки України // Право України. — 2004. — № 9. — С. 32.

7. Развадовський В. До постановки проблеми про визначення сутності поняття державного управління безпекою дорожнього руху // Право України. — 2003. — № 6. — С. 90.

8. Штогун С. Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканості суддів // Право України. — 2004. — № 6. — С. 18.

Тест-допуск

1. Завданням якого органу є захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці?

а) Служби безпеки України;

б) Міністерства оборони України;

в) Головного розвідувального управління Міністерства оборони України;

г) Міністерства внутрішніх справ України.

2. Основним завданням якого органу є здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення?

а) Державної прикордонної служби України;

б) Митної служби України;

в) Державної податкової адміністрації України;

г) Управління державної охорони України.

3. Основними завданнями якого органу є участь у реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, координація діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування з підготовки держави до оборони?

а) військових комісаріатів;

б) Міністерства оборони України;

в) Ради національної безпеки і оборони України;

г) підрозділів цивільного захисту.

4. Основним завданням якого органу є організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки?

а) Служби безпеки України;

б) Головного штабу МВС України;

в) Міністерства внутрішніх справ України;

г) Центрального управління Служби безпеки України.

5. Основними завданнями якого інституту держави є охорона та оборона важливих державних об’єктів, виправно-трудових і лікувально-трудових установ, об’єктів матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України?

а) Державної прикордонної служби України;

б) Державної служби охорони МВС України;

в) Управління державної охорони України;

г) внутрішніх військ МВС України.

6. Основним завданням якого органу є підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України

з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів?

а) Державного комітету статистики України;

б) Секретаріату Президента України;

в) Верховної Ради України;

г) Міністерства юстиції України.

7. Основними завданнями якого органу є: участь у забезпеченні національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства?

а) Міністерства закордонних справ України;

б) Міністерства внутрішніх справ України;

в) Служби безпеки України;

г) Державної прикордонної служби України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]