Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
588566.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.58 Mб
Скачать

Методичні вказівки для самостійної роботи

При вивченні змісту даної теми доречно знати, що теорія правових відносин розробляється наукою тривалий час, а погляди вчених щодо цієї категорії свідчать про їх складний характер, оскільки правовідносини — реальний вплив правових норм на суспільні відносини. Це підтверджує висновок, що вивчення адміністративних правовідносин можливе лише на базі знань теорії держави і права, частиною якої виступає вчення про правовідносини.

Повертаючись до набутих студентами знань з теорії держави і права, варто затямити, що правовідносини завжди являють собою єдність форми і змісту, тому у процесі правового регулювання норма права може надати існуючим суспільним відносинам, які не вимагали раніше правового оформлення, правової форми.

Розглядаючи адміністративне право як галузь права, можна говорити про його специфіку, що визначається генезисом адміністративних відносин, які регулюються нормами адміністративного права й становлять предмет цієї галузі. З огляду на це варто зупинитися на певних особливостях адміністративних правовідносин, оскільки останні пояснюють специфіку всієї державно-управлінської діяльності.

Слід також усвідомити, що важливим місцем при вивченні адміні­стративно-правових відносин є класифікаційна характеристика останніх. Її основу становлять елементи структури адміністративних правовідносин, а також їх творча роль як засіб регулювання суспільних відносин. Не повинно пройти повз увагу студентів і питання щодо вивчення умов виникнення, зміни та припинення адміністративних правовідносин. Головний акцент при цьому повинен робитись на юридичні факти і правосуб’єктність сторін. Виходячи з вищезазначеного при самостійному опрацюванні матеріалу модуля саме на цих наріжних категоріях слід сконцентрувати увагу студентів.

Матеріали для вивчення

1. Поняття адміністративно-правових відносин.

Результатом впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини управлінського характеру є виникнення, зміна та/або припинення адміністративно-правових відносин. Учасники цих відносин виступають як конкретні носії суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що встановлені адміністративно-правовими нормами і забезпечені примусовою силою держави. Адміністративно-правові відносини є юридичною формою вияву і закріплення суспільних відносин, адже в адміністративно-правових відносинах виявляються суб’єктивні права та юридичні обов’язки їх учасників.

Адміністративно-правові відносини в механізмі правового впливу на суспільні відносини виконують такі основні функції:

– вказують на коло осіб, на яких у конкретний час поширюється дія адміністративно-правової норми;

– закріплюють конкретну поведінку юридичних осіб і громадян у сфері державно-управлінської діяльності, якої вони повинні додержуватися;

– є умовою для можливості введення в дію правових засобів забезпечення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків учасників адміністративно-правових відносин.

Наприклад, адміністративно-правові норми, що містяться в Законі Україні “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 25 березня 1991 р., реалізуються в конкретних правовідносинах, що виникають між Фондом України соціального захисту інвалідів і підприємствами (об’єднаннями), установами й організаціями незалежно від форми власності і господарювання при виконанні нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

Модель поведінки учасників цих правовідносин (правова норма) сформульована компетентним органом, який ствердив нормативний акт про соціальну захищеність інвалідів. У цьому акті встановлені права і обов’язки учасників адміністративних відносин щодо реалізації державної політики у сфері соціальної захищеності інвалідів. Конкретизуються ці приписи в адміністративних правовідносинах, що виникають між державним органом і суб’єктом господарювання. У разі незабезпечення передбачених Законом нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів (у розмірі 4 % від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік — у кількості одного робочого місця), керівники таких суб’єктів господарювання несуть відповідальність у встановленому законом порядку. Одночасно із забезпеченням юридичних прав Фонду України соціального захисту інвалідів у правовідносинах забезпечується право іншого їх учасника — підприємств (об’єднань), установ й організацій незалежно від форми власності і господарювання.

В адміністративно-правових відносинах реалізуються всі адміністративно-правові норми. Приписи держави з приводу забезпечення соціальної захищеності інвалідів, які містяться в адміністративно-правових актах, є юридичною формою, що наповнюється матеріальними засобами при здійсненні позитивних дій (створення робочих місць, внесення платежів), завдяки чому і досягається мета адміністративно-правового регулювання. Адміністративні відносини існують тільки у формі правовідносин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]